Ktl-icon-tai-lieu

Giải Toán A 2014

Được đăng lên bởi Tân Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
−−−−−−−−−−
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC

ÑAÙP AÙN - THANG ÑIEÅM
ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC NAÊM 2014
Moân: TOAÙN; Khoái A vaø Khoái A1
(Ñaùp aùn - Thang ñieåm goàm 03 trang)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ñaùp aùn

Caâu
a) (1,0 ñieåm)
1
(2,0ñ) • Taäp xaùc ñònh D = R \ {1}.
• Söï bieán thieân:

3
; y < 0, ∀x ∈ D.
(x − 1)2
Haøm soá nghòch bieán treân töøng khoaûng (−∞; 1) vaø (1; +∞).

0,25

- Chieàu bieán thieân: y = −
- Giôùi haïn vaø tieäm caän:

lim y = lim y = 1; tieäm caän ngang: y = 1.

x→−∞

0,25

x→+∞

lim y = −∞; lim y = +∞; tieäm caän ñöùng: x = 1.
x→1+

x→1−

- Baûng bieán thieân:

x −∞
y
y

Ñieåm

1 P
P

1
−

+∞
−

+∞ P
PP

PP
PP
q
P

0,25

PP
PP
q

−∞
• Ñoà thò:

y

1

 

1
✆

0,25
✄

✂

1

O

−2

−2

✁
✝

x

☎

b) (1,0 ñieåm)
M ∈ (C) ⇒ M a;

a+2
, a = 1.
a−1

0,25

a+2
a+
√a − 1 .
Khoaûng caùch töø M ñeán ñöôøng thaúng y = −x laø d =
2
√
a2 − 2a + 4 = 0
d = 2 ⇔ |a2 + 2| = 2|a − 1| ⇔
a2 + 2a = 0.
• a2 − 2a + 4 = 0: phöông trình voâ nghieäm.
a=0
• a2 + 2a = 0 ⇔
Suy ra toïa ñoä ñieåm M caàn tìm laø: M (0; −2) hoaëc M (−2; 0).
a = −2.
1

0,25
0,25
0,25

Ñaùp aùn

Caâu
Phöông trình ñaõ cho töông ñöông vôùi
2
(1,0ñ) ⇔ (sin x − 2)(2 cos x − 1) = 0.

sin x + 4 cos x = 2 + 2 sin x cos x

• sin x − 2 = 0: phöông trình voâ nghieäm.
π
• 2 cos x − 1 = 0 ⇔ x = ± + k2π (k ∈ Z).
3
π
Nghieäm cuûa phöông trình ñaõ cho laø: x = ± + k2π (k ∈ Z).
3

3
Phöông trình hoaønh ñoä giao ñieåm cuûa ñöôøng cong y = x 2 − x + 3 vaø ñöôøng thaúng
x=1
(1,0ñ)
y = 2x + 1 laø x2 − x + 3 = 2x + 1 ⇔
x = 2.

Ñieåm
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

2

Dieän tích hình phaúng caàn tìm laø S =

|x2 − 3x + 2|dx

0,25

1
2

x3 3x2
−
+ 2x
3
2

(x2 − 3x + 2)dx =

=

2
1

0,25

1

1
= .
6

0,25

3a + b = 3
4
a) Ñaët z = a + bi (a, b ∈ R). Töø giaû thieát suy ra
a−b=5
(1,0ñ)
⇔ a = 2, b = −3. Do ñoù soá phöùc z coù phaàn thöïc baèng 2, phaàn aûo baèng −3.

5

0,25
0,25

b) Soá phaàn töû cuûa khoâng gian maãu laø: C 416 = 1820.

0,25

Soá keát quaû thuaän lôïi cho bieán coá “4 theû ñöôïc ñaùnh soá chaün” laø: C 48 = 70.
70
1
Xaùc suaát caàn tính laø p =
= .
1820
26

0,25

Goïi M laø giao ñieåm cuûa d vaø (P ), suy ra M (2 + t; −2t; −3 + 3t).

0,25

3
7
3
. Do ñoù M ; −3; .
2
2
2
−
→
−
→
d coù vectô chæ phöông u = (1; −2; 3), (P ) coù vectô phaùp tuyeán n = (2; 1; −2).
→
−
Maët phaúng (α) caàn vieát phöông trình coù vectô phaùp tuyeán [ −
u,→
n ] = (1; 8; 5).

0,25

Ta coù A(2; 0; −3) ∈ d neân A ∈ (α). Do ñoù (α) : (x − 2) + 8(y − 0) + 5(z + 3) = 0,
nghóa laø (α) : x + 8y + 5z + 13 = 0.

0,25...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TA Ï O ÑAÙP AÙN - THANG ÑIEÅM
ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC NAÊM 2014
ÑEÀ CHÍNH THÖÙ C Moân: TOAÙN; Khoái A vaø Khoái A1
(Ñaùp aùn - Thang ñieåm goàm 03 trang)
Caâu
Ñaùp aùn
Ñieåm
1
a) (1,0 ñieåm )
(2,0ñ) Taäp xaùc ñònh D = R \{1}.
Söï bieán thieân:
- Chi e à u bieá n thieân: y
=
3
(x 1)
2
; y
< 0, x D.
Haøm soá nghòch bieán treân töøng khoaûng (−∞; 1) vaø (1; +).
0,25
- Giô ù i haïn vaø tieäm caän: lim
x→−∞
y = lim
x+
y = 1; tieäm caän ngang: y = 1.
lim
x1
y = ; lim
x1
+
y = +; tieäm caän ñöùng: x = 1.
0,25
- Baû ng bieán thieân:
x −∞ 1 +
y
y
1 +
−∞ 1
P
P
P
P
P
P
Pq
P
P
P
P
P
P
Pq
0,25
Ñoà thò:
y
x
O
2
2
1
1
0,25
b) (1,0 ñieåm )
M (C) M
a;
a + 2
a 1
, a = 1. 0,25
Khoaûng caùch töø M ñ e á n ñöôøng thaúng y = x laø d =
a +
a + 2
a 1
2
. 0,25
d =
2 |a
2
+ 2| = 2|a 1|
a
2
2a + 4 = 0
a
2
+ 2a = 0.
0,25
a
2
2a + 4 = 0: phöông trình voâ nghieäm.
a
2
+ 2a = 0
a = 0
a = 2.
Suy ra to ï a ñoä ñieå m M caàn tìm laø: M (0; 2) hoaë c M(2; 0).
0,25
1
Giải Toán A 2014 - Trang 2
Giải Toán A 2014 - Người đăng: Tân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giải Toán A 2014 9 10 894