Ktl-icon-tai-lieu

Giải toán casino

Được đăng lên bởi Sơn Trần
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2058 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò
GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH ÑIEÄN TÖÛ CASIO
Nhaèm goùp phaàn ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc boä moân Toaùn, ñoàng thôøi giuùp hoïc sinh phoå
thoâng laøm quen vôùi maùy tính ñieän töû vaø caùc phöông phaùp giaûi toaùn treân maùy tính ñieänû. Maùy tính
ñieän û giuùp GV vaø hoïc sinh boå sung nhieàu kieán thöùc toaùn hoïc baûn, hieän ñaïi vaø thieát thöïc. Nhôø
khaû naêng xöû lslieäu phöùc taïp vôùi toác ñcao, maùy tính ñieän û cho pheùp thieát knhöõng baøi toaùn
gaén vôùi thöïc teá hôn
MỘT SỐ YÊU CẦU KHI THAM GIA DỰ THI
Baét ñaàu töø naêm 2001, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ñaõ t chöùc caùc cuoäc thi caáp khu vöïc “Giaûi
toaùn treân maùy tính ñieän töû Casio”. Ñoäi tuyeån Phoå thoâng Trung hoïcsôû moãi tænh goàm 5 thí sinh.
Nhöõng thí sinh ñaït giaûi ñöôïc coäng ñieåm trong kyø thi toát nghieäp vaø ñöôïc baûo löu keát quaû trong suoát
caáp hoïc. Ñeà thi goàm 10 baøi (moãi baøi 5 ñieåm, toång soá ñieåm laø 50 ñieåm) laøm trong 150 phuùt.
Quy ñònh: Thí sinh tham döï ñöôïc duøng moät trong caùc loaïi maùy tính ñöôïc Boä Giaùo duïc
vaø Ñaøo taïo cho pheùp söû duïng trong tröôøng phoå thoâng) laø Casio fx-220, Casio fx-500A, Casio fx-
500 MS, Casio fx-500 ES, Casio fx-570 MS,Casio fx-570 ES
Yeâu caàu caùc em trong ñoäi tuyeån coù theå söû duïng maùy Casio fx-500 MS, Casio fx-570 MS,
Casio fx-500 ES, Casio fx-570 ES.
Neáu khoâng qui ñònh theâm thì caùc keát quaû trong caùc dvaø baøi taäp cuûa taøi lieäu phaûi
vieát ñuû 10 chöõ soá hieän treân maøn hình maùy tính.
Caùc daïng toaùn sau ñaây coù söû duïng taøi lieäu tham khaûo cuûa
+TS.Taï Duy Phöôïng Nguyeãn Theá Traïch :Caùc ñeàø thi HSG giaûi toaùn treân MTBT casio 1996
2004
+Nguyeãn Phöôùc - Giaûi toaùn nhanh baèng MTBT (NXB.TH – TP.HCM)
+Leâ Hoàng Ñöùc vaø Ñaøo Thieän Khaûi - Giaûi toaùn treân MTBT Casio Fx 570MS daønh cho caùc lôùp
THCS
+Taï Duy PhöôïngPhaïm THoàng Ly : Moät soá daïng toaùn thi HSG “Giaûi toaùn treân maùy tính ñieän
töû Vaø moät s baøi taäp ñöôïc trích töø caùc ñ thi (ñeà thi khu vöïc, ñeà thi caùc tænh, caùc huyeän trong tænh
Laâm Ñoàng) töø naêm 1986 ñeán nay, ø taïp chí Toaùn hoïc & tuoåi treû, Toaùn hoïc tuoåi thô , ñ thi choïn
ñoäi tuyeån HSG caùc tænh Baéc Ninh. Phuù Thoï, Thöøa Thieân – Hueá.
+Taï Duy Phöôïng : Heä ñeám vaø öùng duïng (NXB GD – 2006)
+Taïp chí Toaùn Tuoåi Thô 2 (Töø soá 6 – 64)
A/ PHAÀN I
CAÙC DAÏNG TOAÙN THÖÔØNG GAËP TRONG CAÙC KYØ THI
A. SOÁ HOÏC - ÑAÏI SOÁ - GIAÛI TÍCH
I.Dng 1: KIEÅM TRA KYÕ NAÊNG TÍNH TOAÙN THÖÏC HAØNH
Yeâu caàu: Hoïc sinh phaûi naém kyõ caùc thao taùc veà caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia, luõy
thöøa, caên thöùc, caùc pheùp toaùn veà löôïng giaùc, thôøi gian. Coù kyõ naêng vaän duïng hôïp lyù, chính xaùc caùc
bieán nhôù cuûa maùy tính, haïn cheá ñeán möùc toái thieåu sai soá khi söû duïng bieán nhôù.
Baøi 1: (Thi khu vöïc, 2001) Tính:
a.
( )
( )
2
2
2 2
A 649 13.180 13. 2.649.180= +
b.
( ) ( )
2 2
1986 1992 1986 3972 3 1987
B
1983.1985.1988.1989
+
=
Giải toán casino - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải toán casino - Người đăng: Sơn Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Giải toán casino 9 10 492