Ktl-icon-tai-lieu

Giải toán chuyên đề

Được đăng lên bởi Chau Nguyen
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ

CHUYÊN ĐỀ: PHƢƠNG PHÁP GIẢI PHƢƠNG TRÌNH VÔ TỈ
I.

PHƢƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƢƠNG ĐƢƠNG

1. Bình phƣơng 2 vế của phƣơng trình
a)

Phƣơng pháp

A  B  C  D , ta thường bình

 Thông thường nếu ta gặp phương trình dạng :
phương 2 vế , điều đó đôi khi lại gặp khó khăn.
 Ví dụ: Hãy giải ví dụ sau
Ta có

3

3

A  3B  3C

A  3 B  3 C  A  B  3 3 A.B



3



A  3 B  C và ta sử dụng phép thế

: 3 A  3 B  C ta được phương trình: A  B  3 3 A.B.C  C
b)

Ví dụ

Bài 1. Giải phương trình sau :

x  3  3x  1  2 x  2x  2

Giải:
Đk x  0
Bình phương 2 vế không âm của phương trình ta
được: 1 

 x  33x  1  x  2 x 2x  1  , để giải phương trình này dĩ nhiên là không

khó nhưng hơi phức tạp một chút .
Phương trình giải sẽ rất đơn giản nếu ta chuyển vế phương trình :

3x  1  2x  2  4x  x  3
Bình phương hai vế ta có :

6x 2  8x  2  4x 2  12x  x  1

Thử lại x=1 thỏa mãn


1

Nhận xét : Nếu phương trình : f  x   g  x   h  x   k  x 

Mà có : f  x   h  x   g  x   k  x  , thì ta biến đổi phương trình về dạng :

f  x   h  x   k  x   g  x  sau đó bình phương ,giải phương trình hệ quả

Biên tập viên : Nguyễn Thu Hương2011

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ

Bài 2. Giải phương trình sau:

2011

x3  1
 x  1  x2  x  1  x  3
x3

Giải:
Điều kiện : x  1
Bình phương 2 vế phương trình?
Nếu chuyển vế thì chuyển như thế nào?

Ta có nhận xét :

x3  1
. x  3  x 2  x  1. x  1 , từ nhận xét này ta có lời giải như
x3

sau :

(2) 

x3  1
 x3 
x3

Bình phương 2 vế ta được:

x2  x  1  x  1

x3  1
 x 2  x  1  x 2  2x  2  0 
x3

x  1  3

 x  1  3

Thử lại : x  1  3, x  1  3 là nghiệm
Qua lời giải trên ta có nhận xét : Nếu phương trình : f  x   g  x   h  x   k  x 
Mà có : f  x  .h  x   k  x  .g  x  thì ta biến đổi

f x  hx  k x  gx

2. Trục căn thức
2.1. Trục căn thức để xuất hiện nhân tử chung
a) Phƣơng pháp
Một số phương trình vô tỉ ta có thể nhẩm được nghiệm x0 như vậy phương trình luôn đưa
về được dạng tích  x  x 0  A  x   0 ta có thể giải phương trình A  x   0 hoặc chứng
2

minh A  x   0 vô nghiệm , chú ý điều kiện của nghiệm của phƣơng trình để ta có
thể đánh gía A  x   0 vô nghiệm

Biên tập viên : Nguyễn Thu HươngCông ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ

b)

2011

Ví dụ





3x 2  5x  1  x 2  2  3 x 2  x  1  x...
Công ty C phần Đầu tư Công ngh Giáo dc IDJ
Biên tp viên : Nguyễn Thu Hương http://www.hoc360.vn
2011
1
CHUYÊN ĐỀ: PHƢƠNG PHÁP GIẢI PHƢƠNG TRÌNH VÔ T
I. PHƢƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƢƠNG ĐƢƠNG
1. Bình phƣơng 2 vế của phƣơng trình
a) Phƣơng pháp
Thông thường nếu ta gặp phương trình dạng :
A B C D
, ta thường bình
phương 2 vế , điều đó đôi khi lại gp khó khăn.
Ví d: Hãy gii ví d sau
33
3
A B C
Ta có
3 3 3 3 3
3
A B C A B 3 A.B A B C
và ta s dng phép thế
:
33
A B C
ta được phương trình:
3
A B 3 A.B.C C
b) d
Bài 1. Giải phương trình sau :
x 3 3x 1 2 x 2x 2
Gii:
Đk
Bình phương 2 vế không âm của phương trình ta
được:
1 x 3 3x 1 x 2 x 2x 1
, để giải phương trình này dĩ nhiên là không
khó nhưng hơi phức tp mt chút .
Phương trình giải s rất đơn giản nếu ta chuyn vế phương trình :
3x 1 2x 2 4x x 3
Bình phương hai vế ta có :
22
6x 8x 2 4x 12x x 1
Th li x=1 tha mãn
Nhn xét : Nếu phương trình :
f x g x h x k x
Mà có :
f x h x g x k x
, thì ta biến đổi phương trình về dng :
f x h x k x g x
sau đó bình phương ,giải phương trình hệ qu
Giải toán chuyên đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải toán chuyên đề - Người đăng: Chau Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Giải toán chuyên đề 9 10 638