Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI TOÁN TRấN MÁY TÍNH CASIO - THCS

Được đăng lên bởi Van Duc Minh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 12168 lần   |   Lượt tải: 20 lần
GIẢI TOÁN TRấN MÁY TÍNH CASIO - THCS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO
1. Cỏc loại phớm trờn mỏy tớnh:
1.1 Phớm chung:
Phớm
Chức Năng
Mở mỏy
ON
SHIFT

Tắt mỏy
Cho phộp di chuyển con trỏ đến vị trớ dữ liệu hoặc phộp toỏn cần
sửa
Nhập từng số
Nhập dấu ngăn cỏch phần nguyờn với phần thập phõn của số thập
phõn.
Cỏc phộp tớnh cộng, trừ, nhõn, chia.

OFF

< >
0 1 ... 9
.
+

-

ữ

x

Xoỏ hết

AC

Xoỏ kớ tự vừa nhập.

DEL

( −)

Dấu trừ của số õm.

CLR

Xoỏ màn hỡnh.

1.2 Phớm Nhớ:
Phớm
RCL

E

Gọi số ghi trong ụ nhớ

STO
A

Chức Năng
Gỏn (Ghi) số vào ụ nhớ

B C

F

X

D

Y

M+
M−
1.3 Phớm Đặc BIệt:
Phớm
SHIFT
ALPHA
MODE
( ; )

o,,,

Cộng thờm vào số nhớ M hoặc trừ bớt ra số nhớ M.
Chức Năng
Chuyển sang kờnh chữ Vàng.
Chuyển sang kờnh chữ Đỏ
ấn định ngay từ đầu Kiểu, Trạng thỏi, Loại hỡnh tớnh toỏn, Loại
đơn vị đo, Dạng số biểu diễn kết quả . . . cần dựng.
Mở ; đóng ngoặc.

EXP

π

M

Cỏc ụ nhớ, mỗi ụ nhớ này chỉ nhớ được một số riờng, Riờng ụ nhớ
M thờm chức năng nhớ do M+; M- gỏn cho

suu
u
o,,,

DRG >

Nhân với luỹ thừa nguyên của 10
Nhập số π
Nhập hoặc đọc độ; phỳt; giõy
Chuyển đơn vị giữa độ , rađian, grad

Rnd

Làm trũn giỏ trị.

nCr

Tớnh tổ hợp chập r của n

nPr
1.4 Phớm Hàm :
Phớm
sin cos tan
sin −1

cos −1

tan −1

Tớnh chỉnh hợp chập r của n
Chức Năng
Tính TSLG: Sin ; cosin; tang
Tính số đo của góc khi biết 1 TSLG:Sin; cosin; tang.

Phạm Thanh Duy – THCS Tạ An Khương Nam – Năm học: 2010 – 2011 (Biờn soạn)

1

GIẢI TOÁN TRấN MÁY TÍNH CASIO - THCS

log

ln

e x . 10e
x2

x3

3

n

Lụgarit thập phõn, Lụgarit tự nhiờn.
Hàm mũ cơ số e, cơ số 10
Bỡnh phương , lập phương.
Căn bậc hai, căn bậc ba, căn bậc n.

x −1

Số nghịch đảo

∧

Số mũ.

x!

Giai thừa

%

Phẩn trăm

Abs

CALC

Giỏ trị tuyệt đối
Nhập hoặc đọc phõn số, hỗn số ;
Đổi phõn số ra số thập phõn, hỗn số.
Tớnh giỏ trị của hàm số.

d / dx

Tớnh giỏ trị đạo hàm

ab / c ; d / c

.

∫

Dấu ngăn cỏch giữa hàm số và đối số hoặc đối số và cỏc cận.

dx

Tớnh tớch phõn.

ENG
suuuu
u
ENG

Chuyển sang dạng a * 10n với n giảm.

Pol(

Đổi toạ độ đề cỏc ra toạ độ cực

Rec(

Đổi toạ độ cực ra toạ độ đề cỏc

Chuyển sang dạng a * 10n với n tăng.

Ran #
1.5 Phớm Thống Kờ:
Phớm
DT
;

Nhập số ngẫu nhiờn
Chức Năng
Nhập dữ liệu
Dấu ngăn cỏch giữ số liệu và tần số.

∑x

2

S − SUM

Gọi

S − VAR
n

∑x

Gọi x ; δ n
Tổng tần số

x ; δn

∑x
∑x

2

;

; n

Số trung bình; Độ lệch chuẩn.
Tổng các số liệu
Tổng bỡnh phương cỏc số liệu.
LÍ THUYẾT - DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN:
PHẦN 1: DẠNG TOÁN VỀ PHÂN SỐ - SỐ THẬP PHÂN:

I. LÍ THUYẾT:
...
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO - THCS
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO
1. Các loại phím trên máy tính:
1.1 Phím chung:
Phím Chức Năng
ON
Mở máy
SHIFT
OFF
Tắt máy
<
>
Cho phép di chuyển con trỏ đến vị trí dữ liệu hoặc phép toán cần
sửa
0
1
. . .
9
Nhập từng số
.
Nhập dấu ngăn cách phần nguyên với phần thập phân của số thập
phân.
+
-
x
÷
Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
AC
Xoá hết
Xoá kí tự vừa nhập.
( )
Dấu trừ của số âm.
CLR
Xoá màn hình.
1.2 Phím Nhớ:
Phím Chức Năng
Gọi số ghi trong ô nhớ
STO
Gán (Ghi) số vào ô nhớ
A
B
C
D
E
F
X
Y
M
Các ô nhớ, mỗi ô nhớ này chỉ nhớ được một số riêng, Riêng ô nhớ
M thêm chức năng nhớ do M+; M- gán cho
M +
M
Cộng thêm vào số nhớ M hoặc trừ bớt ra số nhớ M.
1.3 Phím Đặc BIệt:
Phím Chức Năng
SHIFT
Chuyển sang kênh chữ Vàng.
ALPHA
Chuyển sang kênh chữ Đỏ
MODE
ấn định ngay từ đầu Kiểu, Trạng thái, Loại hình tính toán, Loại
đơn vị đo, Dạng số biểu diễn kết quả . . . cần dùng.
(
;
)
Më ; ®ãng ngoÆc.
EXP
Nh©n víi luü thõa nguyªn cña 10
π
Nhập số
π
,,,o
,,,
uuus
o
Nhập hoặc đọc độ; phút; giây
DRG >
Chuyển đơn vị giữa độ , rađian, grad
Rnd
Làm tròn giá trị.
nCr
Tính tổ hợp chập r của n
nPr
Tính chỉnh hợp chập r của n
1.4 Phím Hàm :
Phím Chức Năng
sin
cos
tan
TÝnh TSLG: Sin ; cosin; tang
1
cos
1
tan
TÝnh sè ®o cña gãc khi biÕt 1 TSLG:Sin; cosin; tang.
Phạm Thanh Duy – THCS Tạ An Khương Nam – Năm học: 2010 – 2011 (Biên soạn)
1
GIẢI TOÁN TRấN MÁY TÍNH CASIO - THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI TOÁN TRấN MÁY TÍNH CASIO - THCS - Người đăng: Van Duc Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
GIẢI TOÁN TRấN MÁY TÍNH CASIO - THCS 9 10 138