Ktl-icon-tai-lieu

Giải toán vật lý bằng máy tính

Được đăng lên bởi rackyua
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 4 lần
  GI
I. ẢI TÌM NHANH MỘT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT TRONG BIỂU THỨC VẬT LÝ:
Sử dụng SOLVE của Máy tính Fx 570ES (COMP: MODE 1 ) SHIFT MODE 1 Màn hình: Math
Chú ý: Nhập biến X là phím: ALPHA ) : màn hình xuất hiện X
Nhập dấu = là phím : ALPHA CALC :màn hình xuất hiện =
Chức năng SOLVE: SHIFT CALC và sau đó nhấn phím = hiển thị kết quả X=
Ví dụ 1: Điện áp đặt vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 100V, hai đầu
cuộn cảm thuần L là 120V, hai bản tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng hai đầu R là:
A. 260V B. 140V C. 80V D. 20V
Phương pháp truyền thống
Phương pháp dùng SOLVE
Giải:Điện áp ở hai đầu R: Ta
-Với máy FX570ES: Bấm: MODE 1
có:
(=> )

.Biển đổi ta được
.Tiếp tục biến đổi:
thế số:

Nhập máy:
Vậy: Điện áp hiệu dụng hai đầu R là: 80V Đáp án
C.

Dùng công thức :
-Bấm: 100 x2 ALPHA CALC =ALPHA ) X x2
+ ( 120 - 60 ) x2
Màn hình xuất hiện: 1002 =X2 +(120-60)2

1002 = X2 + (120-60)2
X= 80
L--R = 0

-Tiếp tục bấm:SHIFT CALC SOLVE =
Màn hình hiển thị:
X là UR cần tìm
Vậy : UR = 80V
Ví dụ 2: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và một cuộn cảm có độ tự cảm L . Mạch dao động có tần số
riêng 100kHz và tụ điện có C= 5.nF. Độ tự cảm L của mạch là :
A. 5.10-5H.
B. 5.10-4H.
C. 5.10-3H.
D. 2.10-4H.
Phương pháp truyền thống
Phương pháp dùng SOLVE
-Với máy FX570ES: Bấm: MODE 1 ( COMP )
Bấm: SHIFT MODE 1 Màn hình hiển thị : Math
Giải: Công thức tần số riêng:
Dùng công thức:
Biến đổi ta có:
Thế số bấm máy:

-Bấm: X10X 5 ALPHA CALC =
=5.066.10-4 (H)

Đáp án B.

SHIFT X10X p

1

2

ALPHA ) X X 5 X10X - 9

Màn hình xuất hiện:

X=
-4

5.0660 x 10
L--R = 0

-Tiếp tục bấm:SHIFT CALC SOLVE = (chờ khoảng 6 giây )
Màn hình hiển thị:
X là L cần tìm
Vậy : L= 5.10-4H.
II. BÀI TOÁN CỘNG ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU DÙNG MÁY TÍNH FX-570ES
1.Cách 1: Phương pháp giản đồ véc tơ: Dùng phương pháp tổng hợp dao động điều hoà.
-Ta có: u1 = U01

và u2 = U01

-Thì điện áp tổng trong đoạn mạch nối tiếp: u = u 1 +u2 =
-Điện áp tổng có dạng: u = U0

Với: U02 = U201+ U022 + 2.U02.U01. Cos(
;
Ví Dụ 3: Cho mạch gồm: Đoạn AM chứa: R, C mắc nối tiếp với đoạn MB chứa cuộn cảm L,r. Tìm u AB = ?Biết:

uAM = 100

(V)

uMB = 100
(V) ->UMB = 100(V) và
Bài giải: Dùng công thức tổng hợp dao động: uAB =uAM +uMB

+ UAB =

=> U0AB = 200(V)

+
+ Vậy uAB = 100

(V) hay uAB = 200

(V)

2.Cách 2: Dùng máy tính FX-570ES: uAB =uAM +uMB để xác định U0AB và j. ( RẤT NHANH!)
a.Chọn chế độ của máy tính: CASIO fx – 570ES ; 570ES Plus
+ Để cài đặt ban đầu (Reset all), Bấm SHIFT 9 3 = =
+ Máy...
I. GI I TÌM NHANH M T Đ I L NG CH A BI T TRONG BI U TH C V T LÝ: ƯỢ Ư
Sử dụng SOLVE của Máy tính Fx 570ES (COMP: MODE 1 ) SHIFT MODE 1 Màn hình: Math
Chú ý: Nhập biến X là phím: ALPHA ) : màn hình xuất hiện X
Nhập dấu = là phím : ALPHA CALC :màn hình xuất hiện =
Chức năng SOLVE: SHIFT CALC và sau đó nhấn phím = hiển thị kết quả X=
Ví dụ 1: Điện áp đặt vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 100V, hai đầu
cuộn cảm thuần L là 120V, hai bản tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng hai đầu R là:
A. 260V B. 140V C. 80V D. 20V
Phương pháp truyền thống Phương pháp dùng SOLVE
Giải :Điện áp ở hai đầu R: Ta
có: .Biển đổi ta được
(=> )
.Tiếp tục biến đổi:
thế số:
Nhập máy:
Vậy:
Điện áp hiệu dụng hai đầu R là: 80V Đáp án
C.
-Với máy FX570ES: Bấm: MODE 1
Dùng công thức :
-Bấm: 100 x
2
ALPHA CALC =ALPHA ) X x
2
+ ( 120 - 60
) x
2
Màn hình xuất hiện: 100
2
=X
2
+(120-60)
2
100
2
= X
2
+ (120-60)
2
X= 80
L--R = 0
-Tiếp tục bấm:SHIFT CALC SOLVE =
Màn hình hiển thị:
XU
R
cần tìm
Vậy : U
R
= 80V
Ví dụ 2: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C một cuộn cảm có độ tcảm L . Mạch dao động có tần số
riêng 100kHz và tụ điện có C= 5.nF. Độ tự cảm L của mạch là :
A. 5.10
-5
H. B. 5.10
-4
H. C. 5.10
-3
H. D. 2.10
-4
H.
Phương pháp truyền thống Phương pháp dùng SOLVE
Giải : Công thức tần số riêng:
Biến đổi ta có:
Thế số bấm máy:
=5.066.10
-4
(H)
Đáp án B.
-Với máy FX570ES: Bấm: MODE 1 ( COMP )
Bấm: SHIFT MODE 1 Màn hình hiển thị : Math
Dùng công thức:
-Bấm: X10
X
5
ALPHA CALC = 1 2
SHIFT X10
X
p ALPHA ) X X 5 X10
X
- 9
Màn hình xuất hiện:
X=
5.0660
x 10
-4
L--R = 0
-Tiếp tục bấm:SHIFT CALC SOLVE = (chờ khoảng 6 giây )
Màn hình hiển thị:
XL cần tìm
Vậy : L= 5.10
-4
H.
II. BÀI TOÁN CỘNG ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU DÙNG MÁY TÍNH FX-570ES
1.Cách 1: Phương pháp giản đồ véc tơ: Dùng phương pháp tổng hợp dao động điều hoà.
-Ta có: u
1
= U
01
và u
2
= U
01
-Thì điện áp tổng trong đoạn mạch nối tiếp: u = u
1
+u
2
=
-Điện áp tổng có dạng: u = U
0
Với: U
0
2
= U
2
01
+ U
02
2
+ 2.U
02
.U
01
. Cos( ;
Ví Dụ 3 : Cho mạch gồm: Đoạn AM chứa: R, C mắc nối tiếp với đoạn MB chứa cuộn cảm L,r. Tìm u
AB
= ?Biết:
Giải toán vật lý bằng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải toán vật lý bằng máy tính - Người đăng: rackyua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giải toán vật lý bằng máy tính 9 10 265