Ktl-icon-tai-lieu

GIẢII GẦN ĐÚNG HÊ PT ĐSTT

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Kênh Thơng Tin - Học Tập - Gải Trí

Bài 1:
Hướng dẫn: Ta có D  1  0 ; hệ phương trình đã cho là hệ Cramer.
Đáp án: Nghiệm của hệ phương trình đã cho là: x1  40 ; x2  15 ; x3  11 .
Bài 2: Hướng dẫn: Ta có D  18  0 ; hệ phương trình đã cho là hệ Cramer.
Đáp án: Nghiệm của hệ phương trình đã cho là: x1  1; x2  2 ; x3  1.
Bài 3: Hướng dẫn: Ta có D  8  0 ; hệ phương trình đã cho là hệ Cramer.
7
2

5
2

Đáp án: Nghiệm của hệ phương trình đã cho là: x1  ; x2  2 ; x3  .
Bài 4: Hướng dẫn: Ta có D  5  0 ; hệ phương trình đã cho là hệ Cramer.
Đáp án: Nghiệm của hệ phương trình đã cho là: x1  2 ; x2  3 ; x3  5 .
Bài 5: Hướng dẫn: Ta có D  10  0 ; hệ phương trình đã cho là hệ Cramer.
Đáp án: Nghiệm của hệ phương trình đã cho là: x1  2 ; x2  1 ; x3  1 .
Bài 6: Hướng dẫn: Ta có D  27  0 ; hệ phương trình đã cho là hệ Cramer.
Đáp án: Nghiệm của hệ phương trình đã cho là: x1  3 ; x2  4 ; x3  5 .
Bài 7: Hướng dẫn: Biến đổi ma trận mở rộng của hệ đã về dạng:
1

0
A 
0

0


1

-1

1

3

0

-1

0

0

1

: 5

-3 : -5
- 3 : - 2

10 : 0 


Hệ phương trình đã cho tương đương với hệ phương trình sau:
x4  5
 x1  x2  x3 

x 2  3 x3  3 x 4  - 5


 x3  3 x 4   2


10 x 4  0


Đáp án: Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất là: x1  18 ; x2  11 ; x3  2 ; x4  0
Bài 8: Hướng dẫn: Biến đổi ma trận mở rộng của hệ đã cho về dạng:
1

0
A 
0

0


2

-1

1

1

3

1

0

-5

-1

0

0

-2

: 4

: 5
: - 6

: - 2


Hệ phương trình đã cho tương đương với hệ phương trình sau:
 x1  2 x2  x3  x 4  4

x 2  3 x3  x 4  5

.

 5x3  x 4   6


 2x4  - 2


Đáp án: Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất là: x1  2 ; x2  1 ; x3  1 ; x4  1 .

 - Kênh Thơng Tin - Học Tập - Gải Trí

Bài 9: Giải hệ phương trình
 x1
2 x
 1

 x1
3x
 1
2 x1


x2



 4x2

 2x4

 3x 2

5

 5x 4



1

 5x 4

x3






3
 14

 7 x2

 3 x3

 9x4



 8x 2

 4 x3

 2x4

  22

Ta biến đổi ma trận bổ sung:
1

2
1

3
2

1

0
0

0
0

1

0
0

0
0


1

0 2

4

1 5

3

0 5

7

5
1


 1
0
 (1)  0
 3 


 14 
0

0
 22 


3 9

8 4 2
1

0

2

2 1

1

0

1

2

0 1

1

0 1  5
1

0 2

2 1 1
0

1 2

0

0 3

0

0 0

1

0

2

2

1

1

2

0

3

4

3

3

6 4 2

5
1


 11
0
 ( 3)  0...
wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí
Baøi 1:
Höôùng daãn: Ta coù
01
D
; heä phöông trình ñaõ cho laø heä Cramer.
Ñaùp aùn: Nghieäm cuûa heä phöông trình ñaõ cho laø:
40
1
x
;
15
2
x
;
11
3
x
.
Baøi 2: Höôùng daãn: Ta coù
018
D
; heä phöông trình ñaõ cho laø heä Cramer.
Ñaùp aùn: Nghieäm cuûa heä phöông trình ñaõ cho laø:
1
1
x
;
2
2
x
;
1
3
x
.
Baøi 3: Höôùng daãn: Ta coù
08
D
; heä phöông trình ñaõ cho laø heä Cramer.
Ñaùp aùn: Nghieäm cuûa heä phöông trình ñaõ cho laø:
2
7
1
x
;
2
2
x
;
2
5
3
x
.
Baøi 4: Höôùng daãn: Ta coù
05
D
; heä phöông trình ñaõ cho laø heä Cramer.
Ñaùp aùn: Nghieäm cuûa heä phöông trình ñaõ cho laø:
2
1
x
;
3
2
x
;
5
3
x
.
Baøi 5: Höôùng daãn: Ta coù
010
D
; heä phöông trình ñaõ cho laø heä Cramer.
Ñaùp aùn: Nghieäm cuûa heä phöông trình ñaõ cho laø: 2
1
x ; 1
2
x ; 1
3
x .
Baøi 6: Höôùng daãn: Ta coù
027
D
; heä phöông trình ñaõ cho laø heä Cramer.
Ñaùp aùn: Nghieäm cuûa heä phöông trình ñaõ cho laø:
3
1
x
;
4
2
x
;
5
3
x
.
Baøi 7: Höôùng daãn: Bieán ñoåi ma traän môû roäng cuûa heä ñaõ veà daïng:
A
0 : 10 0 0 0
2- : 3- 1- 0 0
5- : 3- 3 1 0
5 : 1 1- 1 1
Heä phöông trình ñaõ cho töông ñöông vôùi heä phöông trình sau:
0 10
2 3
5- 3 3
5
4
43
432
4321
x
xx
xxx
xxxx
Ñaùpn: Vaäy heä ñaõ cho coù nghieäm duy nhaát laø:
18
1
x
;
11
2
x
;
2
3
x
;
0
4
x
Baøi 8: Höôùng daãn: Bieán ñoåi ma traän môû roäng cuûa heä ñaõ cho veà daïng:
A
2- : 2- 0 0 0
6- : 1- 5- 0 0
5 : 1 3 1 0
4 : 1 1- 2 1
Heä phöông trình ñaõ cho töông ñöông vôùi heä phöông trình sau:
2- 2
6 5
5 3
4 2
4
43
432
4321
x
xx
xxx
xxxx
.
Ñaùpn: Vaäy heä ñaõ cho coù nghieäm duy nhaát laø:
2
1
x
;
1
2
x
;
1
3
x
;
1
4
x
.
GIẢII GẦN ĐÚNG HÊ PT ĐSTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢII GẦN ĐÚNG HÊ PT ĐSTT - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
GIẢII GẦN ĐÚNG HÊ PT ĐSTT 9 10 324