Ktl-icon-tai-lieu

Giảm phân

Được đăng lên bởi thuyloannguyen171
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP GIẢM PHÂN
1.Bộ NST của một loài có 2n=6, ký hiệu là AaBbDd. Biết không xảy ra trao đổi đoạn và không có đột biến
trong giảm phân. Cho biết số loại giao tử tối đa được tạo ra từ 1 tế bào sinh dục có kiểu gen như trên?
…………………………………………
………………………………………….
…………………………………………
………………………………………….
A. 8 loại
B. 6 loại
C. 4 loại
D. 2loại
2. Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh
trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là
…………………………………………
………………………………………….
…………………………………………
………………………………………….
A. 2.
B. 8.
C. 6.
D. 4.
3. Các tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường. Biết rằng không xảy
ra đột biến, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa được tạo ra là
…………………………………………
………………………………………….
…………………………………………
………………………………………….
A. 4
B. 8
C. 6
D. 2
4. Bộ NST của một loài có 2n=6, ký hiệu là AaBbDd. Biết không xảy ra trao đổi đoạn và không có đột biến
trong giảm phân. Cho biết số loại giao tử tối đa được tạo ra từ 1 cơ thể có kiểu gen như trên?
…………………………………………
………………………………………….
…………………………………………
………………………………………….
A. 8 loại

B. 6 loại

C. 4 loại

D. 2 loại

5. Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen

AB
không xảy ra hoán vị giữa alen
ab

A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo
ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
…………………………………………
………………………………………….
…………………………………………
………………………………………….
A. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
B. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
C. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1.
D. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
6. Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen

AB
đã xảy ra hoán vị giữa alen A
ab

và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra
từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
…………………………………………
………………………………………….
…………………………………………
………………………………………….
A. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
B. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
C. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1.
D. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
7. Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen

AB
đã xảy ra hoán vị gen giữa alen A và a Cho biết
ab

không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ cơ thể trên
là
…………………………………………
………………………………………….
…………………………………………
………………………………………….
A. 4 loạ...
BÀI TẬP GIẢM PHÂN
1.Bộ NST của một loài có 2n=6, ký hiệu là AaBbDd. Biết không xảy ra trao đổi đoạn và không có đột biến
trong giảm phân. Cho biết số loại giao tử tối đa được tạo ra từ 1 tế bào sinh dục có kiểu gen như trên?
………………………………………… ………………………………………….
………………………………………… ………………………………………….
A. 8 loại B. 6 loại C. 4 loại D. 2loại
2. Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh
trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là
………………………………………… ………………………………………….
………………………………………… ………………………………………….
A. 2. B. 8. C. 6. D. 4.
3. Các tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường. Biết rằng không xảy
ra đột biến, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa được tạo ra là
………………………………………… ………………………………………….
………………………………………… ………………………………………….
A. 4 B. 8 C. 6 D. 2
4. Bộ NST của một loài có 2n=6, ký hiệu là AaBbDd. Biết không xảy ra trao đổi đoạn và không có đột biến
trong giảm phân. Cho biết số loại giao tử tối đa được tạo ra từ 1 cơ thể có kiểu gen như trên?
………………………………………… ………………………………………….
………………………………………… ………………………………………….
A. 8 loại B. 6 loại C. 4 loại D. 2 loại
5. Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen
ab
AB
không xảy ra hoán vị giữa alen
A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo
ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
………………………………………… ………………………………………….
………………………………………… ………………………………………….
A. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
B. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
C. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1.
D. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
6. Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen
ab
AB
đã xảy ra hoán vị giữa alen A
và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra
từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
………………………………………… ………………………………………….
………………………………………… ………………………………………….
A. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
B. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
C. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1.
D. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
7. Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen
ab
AB
đã xảy ra hoán vị gen giữa alen A và a Cho biết
không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ cơ thể trên
………………………………………… ………………………………………….
………………………………………… ………………………………………….
A. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
B. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
C. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1.
D. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
Giảm phân - Trang 2
Giảm phân - Người đăng: thuyloannguyen171
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giảm phân 9 10 579