Ktl-icon-tai-lieu

Giản đồ trạng thái Fe C

Được đăng lên bởi Trần Minh Vũ
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1726 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC...............................................................................................................1
1.QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C
KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG.........................................2
1.1.GiẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-C VÀ CÁC TỔ CHỨC........................2
1.1.1. Giản đồ trạng thái sắt-cacbon và các tổ chức..................................2
a.Giải thích các thuật ngữ........................................................................2
b.Tương tác giữa Fe– C...........................................................................3
c.Giản đồ pha Fe– C................................................................................4
d.Các tổ chức một pha.............................................................................6
e. Các tổ chức 2 pha.................................................................................9
1.2. QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%,
0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG........10

1

1. QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C
KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG
1.1

GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-C VÀ CÁC TỔ CHỨC
1.1.1.Giản đồ trạng thái sắt-cacbon và các tổ chức

a.Giải thích các thuật ngữ
Một cách tổng quát, trong KHVL, giản đồ pha được hiểu là một loại đồ thị biểu
diễn các điều kiện cân bằng giữa các pha riêng biệt (các pha có thể phân biệt về
mặt nhiệt động).
Hai loại giản đồ pha hay gặp: giản đồ nhiệt độ – áp suất (của nước chẳng hạn –
rất nổi tiếng trong Hóa Lý) và giản đồ nhiệt độ – thành phần (của hệ Fe–C, rất
nổi tiếng trong KHVL).
Giản đồ pha Fe–C cho biết tại mỗi tọa độ (nhiệt độ, thành phần) xác định, tổ
chức của hợp kim sắt–cacbon như thế nào. Tất cả các tổ chức (pha) đề cập ở đây
dựa trên giả thiết là các quá trình chuyển biến xảy ra vô cùng chậm (cân bằng).

Giản đồ trạng thái

2

Từ giảnđồ+ trasách,xinchúgiải(ở mứcđơngiản)chogiảnđồ:
Austenite solid solution of carbon in gamma iron:dung dịch rắn austenite của
cacbon trong sắt Gamma
-Austenite inliquid: austenite phân tán trong pha lỏng (đây là vùng tồn tại của
austenite và pha lỏng)
- Primary austenite begins to solidify: đường giới hạn mà austenite sơ cấp bắt
đầu kết tinh
- CM begins to solidify: đường giới hạn mà xê-men-tít bắt đầu kết tinh
- Austenite ledeburite and cementite: vùng tồn tại của các pha austenite, lêđê- bu-rítvàxê-men-tít
- Hypo-eutectoid:trước cùng tích
- Hyper-eutectoid:sau cùng tích
- Steel: thép (quy ước)
- Castiron...
MỤC LỤC
MỤC LỤC...............................................................................................................1
1.QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%, 0.8%, 1.2%C
KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG.........................................2
1.1.GiẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-C VÀ CÁC TỔ CHỨC........................2
1.1.1. Giản đồ trạng thái sắt-cacbon và các tổ chức..................................2
a.Giải thích các thuật ngữ........................................................................2
b.Tương tác giữa Fe– C...........................................................................3
c.Giản đồ pha Fe– C................................................................................4
d.Các tổ chức một pha.............................................................................6
e. Các tổ chức 2 pha.................................................................................9
1.2. QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA HỢP KIM Fe-C VỚI 0.4%,
0.8%, 1.2%C KHI LÀM NGUỘI CHẬM TỪ TRẠNG THÁI LỎNG........10
1
Giản đồ trạng thái Fe C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giản đồ trạng thái Fe C - Người đăng: Trần Minh Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giản đồ trạng thái Fe C 9 10 981