Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án

Được đăng lên bởi dunghienhuy2011
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 15

Ngµy so¹n: 21- 11 - 2011

Thø hai ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2011
TiÕt 2 :TËP §äC ( tiÕt sè 29)

C¸NH DIÒU TUæI TH¥

I. MôC tiªu:
1. §äc tr«i ch¶y, lu lo¸t toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng vui , hån nhiªn; bíc
®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n trong bµi.
2. HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi( môc ®ång, huyÒn ¶o, kh¸t väng, tuæi ngäc, kh¸t khao).
* HiÓu néi dung bµi: NiÒm vui síng vµ kh¸t väng tèt ®Ñp vµ trß ch¬i th¶ diÒu mang l¹i cho
løa tuæi nhá.
II. §å DïNG D¹Y-HäC:
1. Gi¸o viªn : Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK.THDC2003
2. Häc sinh : SGK, vë,…
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
1. æn ®Þnh(1 phót): Líp h¸t.
I. LuyÖn ®äc:
2. Bµi cò(3 phót): Hai HS ®äc tiÕp nèi nhau ®äc - n©ng lªn, trÇm bæng, sao sím,
chuyÖn Chó §Êt Nung(phÇn sau) tr¶ lêi c¸c c©u hái khæng lå,…
2, 3, 4 trong SGK.
- c©u : S¸o ®¬n, råi s¸o kÐp, s¸o
3. Bµi míi(35 phót): gtb
bÌ…..// nh gäi thÊp xuèng nh÷ng v×
a) Híng dÉn HS luyÖn ®äc
sao sím.
- 1 HSG ®äc toµn bµi.
- côm tõ: T«i ®· ngöa cæ suèt mét
- GV chia ®o¹n, Bµi chia ra lµm 2 ®o¹n: ®o¹n 1(5 thêi míi lín ®Ó chê ®îi nµng tiªn
dßng), ®o¹n 2(cßn l¹i).
¸o xanh bay xuèng tõ trêi / vµ bao
- HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n, GV kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m giê còng hi väng khi tha thiÕt cÇu
vµ gióp HS hiÓu nghÜa nh÷ng tõ ng÷ ®îc chó thÝch xin : “Bay ®i diÒu ¬i! Bay ®i !”
sau bµi: yªu cÇu HS ®Æt c©u víi tõ huyÒn ¶o (VD :
C¶nh nói non hïng vÜ ®Ñp mét c¸ch thËt huyÒn ¶o);
- GV lu ý HS : ( b¶ng phô)
+ NghØ h¬i dµi dÊu ba chÊm trong
+ BiÕt nghØ h¬i ®óng chç, biÕt ®äc liÒn m¹ch mét II. T×m hiÓu bµi:
sè côm tõ
1. VÎ ®Ñp cña c¸nh diÒu.
- Mét HS ®äc c¶ bµi.
- Nh c¸nh bím mÇm m¹i.
- GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.
- TiÕng s¸o diÒu vi vu trÇm bæng.
b). T×m hiÓu bµi :
- S¸o ®¬n, s¸o kÐp, s¸o bÌ… nh gäi
* §o¹n 1: HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c¸c CH :
thÊp xuèng nh÷ng v× sao sím.
+ CH 1 : T¸c gi¶ ®· chän nh÷ng chi tiÕt nµo ®Ó t¶ 2.Trß ch¬i th¶ diÒu ®em l¹i niÒm
c¸nh diÒu ? (C¸nh diÒu mÒm m¹i nh c¸nh bím./ vui vµ nh÷ng íc m¬ ®Ñp.
Trªn c¸nh diÒu cã nhiÒu lo¹i s¸o – s¸o ®¬n, s¸o - Hß hÐt nhau th¶ diÒu thi,…
kÐp, s¸o bÌ… TiÕng s¸o diÒu vi vu trÇm bæng.)
- Nh×n lªn bÇu trêi ®ªm ®Ñp nh 1
? T¸c gi¶ quan s¸t c¸nh diÒu b»ng nh÷ng gi¸c quan tÊm th¶m khæng lå,…bµn ®· ngöa
nµo? ( Tai vµ m¾t)
cæ chê ®îi mét nµng ¸o tiªn xanh
? Néi dung ®o¹n 1 ?
bay xuèng tõ trêi,…
* §o¹n 2: HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái.
CH 2 (t¸ch lµm hai c©u hái nhá) :
+ Trß ch¬i th¶ diÒu ®em l¹i trÎ em nh÷ng niÒm vui
lín nh thÕ nµo ? (C¸c b¹n hß hÐt nhau th¶ diÒu thi, * ND: Bµi v¨n nãi lªn niÒm vui svui ...
TuÇn 15
Ngµy so¹n: 21- 11 - 2011
Thø hai ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2011
TiÕt 2 :TËP §äC ( tiÕt sè 29)
C¸NH DIÒU TUæI TH¥
I. MôC tiªu:
1. §äc tr«i ch¶y, lu lo¸t toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng vui , hån nhiªn; bíc
®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n trong bµi.
2. HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi( môc ®ång, huyÒn ¶o, kh¸t väng, tuæi ngäc, kh¸t khao).
* HiÓu néi dung bµi: NiÒm vui síng vµ kh¸t väng tèt ®Ñp vµ trß ch¬i th¶ diÒu mang l¹i cho
løa tuæi nhá.
II. §å DïNG D¹Y-HäC:
1. Gi¸o viªn : Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK.THDC2003
2. Häc sinh : SGK, vë,…
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung
1. æn ®Þnh(1 phót): Líp h¸t.
2. Bµi cò(3 phót): Hai HS ®äc tiÕp nèi nhau ®äc
chuyÖn Chó §Êt Nung(phÇn sau) t lêi c¸c c©u hái
2, 3, 4 trong SGK.
3. Bµi míi(35 phót): gtb
a) Híng dÉn HS luyÖn ®äc
- 1 HSG ®äc toµn bµi.
- GV chia ®o¹n, Bµi chia ra lµm 2 ®o¹n: ®o¹n 1(5
dßng), ®o¹n 2(cßn l¹i).
- HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n, GV kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m
gióp HS hiÓu nghÜa nh÷ng ng÷ ®îc chó thÝch
sau bµi: yªu cÇu HS ®Æt c©u víi tõ huyÒn ¶o (VD :
C¶nh nói non hïng vÜ ®Ñp mét c¸ch thËt huyÒn ¶o);
- GV lu ý HS : ( b¶ng phô)
+ NghØ h¬i dµi dÊu ba chÊm trong
+ BiÕt nghØ h¬i ®óng chç, biÕt ®äc liÒn m¹ch mét
sè côm tõ
- Mét HS ®äc c¶ bµi.
- GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.
b). T×m hiÓu bµi :
* §o¹n 1: HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c¸c CH :
+ CH 1 : T¸c gi¶ ®· chän nh÷ng chi tiÕt nµo ®Ó
c¸nh diÒu ? (C¸nh diÒu mÒm m¹i nh c¸nh bím./
Trªn c¸nh diÒu nhiÒu lo¹i s¸o s¸o ®¬n, s¸o
kÐp, s¸o bÌ… TiÕng s¸o diÒu vi vu trÇm bæng.)
? T¸c gi¶ quan s¸t c¸nh diÒu b»ng nh÷ng gi¸c quan
nµo? ( Tai vµ m¾t)
? Néi dung ®o¹n 1 ?
* §o¹n 2: HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái.
CH 2 (t¸ch lµm hai c©u hái nhá) :
+ Trß ch¬i th¶ diÒu ®em l¹i trÎ em nh÷ng niÒm vui
lín nh thÕ nµo ? (C¸c b¹n hÐt nhau th¶ diÒu thi,
vui síng ®Õn ph¸t d¹i nh×n lªn trêi.)
+ Tch¬i t diÒu ®em l¹i cho íc cña trÎ em
nh t nµo ? (Nh×n lªn bÇu trêi huyÒn o, ®Ñp nh
mét tÊm th¶m nhung khæng lå, b¹n nhá thÊy lßng
I. LuyÖn ®äc:
- n©ng lªn, trÇm bæng, sao sím,
khæng lå,…
- c©u : S¸o ®¬n, råi s¸o kÐp, s¸o
bÌ…..// nh gäi thÊp xuèng nh÷ng
sao sím.
- côm tõ: T«i ®· ngöa cæ suèt mét
thêi míi lín ®Ó chê ®îi nµng tiªn
¸o xanh bay xuèng trêi / bao
giê còng hi väng khi tha thiÕt cÇu
xin : “Bay ®i diÒu ¬i! Bay ®i !”
II. T×m hiÓu bµi:
1. VÎ ®Ñp cña c¸nh diÒu.
- Nh c¸nh bím mÇm m¹i.
- TiÕng s¸o diÒu vi vu trÇm bæng.
- S¸o ®¬n, s¸o kÐp, s¸o bÌ… nh gäi
thÊp xuèng nh÷ng v× sao sím.
2.Trß ch¬i th¶ diÒu ®em l¹i niÒm
vui vµ nh÷ng íc m¬ ®Ñp.
- Hß hÐt nhau th¶ diÒu thi,…
- Nh×n lªn bÇu trêi ®ªm ®Ñp nh 1
tÊm th¶m khæng lå,…bµn ®· ngöa
chê ®îi mét nµng ¸o tiªn xanh
bay xuèng tõ trêi,…
* ND: Bµi v¨n nãi lªn niÒm vui s-
íng nh÷ng kh¸t väng tèt ®Ñp
trß ch¬i th diÒu mang l¹i hco ®¸m
trÎ môc ®ång.
Giáo án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án - Người đăng: dunghienhuy2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo án 9 10 398