Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài ancol lớp 11 cơ bản hay, qua thẩm định

Được đăng lên bởi Minhhoang Pham
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2685 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ
Chọn phương án đúng và giải thích
1. CTTQ nào dưới đây là CT của ancol no, đơn chức mạch hở ?
A . CnH2n+1OH
B . CnH2nO
C . CnH2n+2Ox
D . CnH2n+2-x(OH)x
2. C4H10O có số đồng phân ancol là:
A.4
B.5
C.6
3. CH3 – CH – CH – CH3 , có tên gọi là:

D.7

CH3 OH
A . 2-metylbutan-3-ol
C . butan-2-ol

B . 3-metylbutan-2-ol
D . butan-2-ol-3-metyl

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tách nguyên tử H
2. Tách nhóm – OH
3. Phản ứng oxi hóa

V. ĐIỀU CHẾ
1. Công nghiệp
2. Phương pháp sinh hóa

VI. ỨNG DỤNG

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

H

Tách nước

R – CH – CH – O – H
H
Tách nước
Oxi hóa không hoàn toàn
Thế nguyên tử H
Thế nhóm –OH
Oxi hóa không hoàn toàn

Thế nguyên tử H
Thế nhóm –OH

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Phản ứng thế H của nhóm OH
a. Tính chất chung của ancol.
Tổng quát:
RO – H + Na → RO – Na + ½H2
natri ancolat
b. Tính chất đặc trưng của glixerol
- Thí nghiệm:

CuSO4

NaOH

CuSO4

NaOH

etanol

Cu(OH)2
Ống nghiệm 1

glixerol

Cu(OH)2
Ống nghiệm 2

Hiện tượng
 Ống nghiệm 1: không có hiện tượng xảy ra.
Ống nghiệm 2: kết tủa tan tạo dung dịch có màu xanh lam.

 Kết luận:
Glixerol hòa tan đồng(II) hiroxit thành dung dịch màu xanh
lam của muối đồng (II) glixerat. Etanol không có tính chất này.

CH2 OH

CH O H
CH2 OH

HO CH2
HO Cu OH

H O CH
HO CH2

CH2 O H

CH

HO CH2
O CH

O Cu

CH2 OH

H O CH2

Đồng(II)glixerat
Xanh da trời
2H2O

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu +2H2O
 Phản ứng này dùng để phân biệt ancol đơn chức với ancol
đa chức có các nhóm –OH cạnh nhau trong phân tử

2. Phản ứng thế nhóm – OH
a. Phản ứng với axit vô cơ
Ancol tác dụng với các axit vô cơ như HCl, HBr, H2SO4,
HNO3…
C2H5Br
C2H5 – OH + H – Br →
+ H2O
Etyl bromua
 Tổng

quát:
R – OH + H – X → R – X + H2O

 Nhận xét: Phản ứng này chứng tỏ phân tử ancol có nhóm -OH.

H2SO4®

b. Phản ứng với ancol: 1400C Ete + H2O
VD:
1400C
C2H5OC2H5
C2H5 – OH + H – OC2H5
H2SO4đặc
đietyl ete

+ H 2O

Sản phẩm thu được khi đun ancol với H2SO4 đặc ở 1400C?
 Tổng quát:
R–O–R
H2SO4đ
R – OH + HO – R’ 140oC
R – O – R’ + H2O
R’ – O – R’

Nhận xét: Nếu đun nóng hỗn hợp có n ancol đơn chức khác nhau, ở
140oC thì thu được tối đa
Số ete =

n(n + 1)
2

3.Phản ứng tách nước
oC thu
Nếu đun
ancolứng
etylic
vớichế
H2SO
tới 170
khí
Nhắc
lại phản
điều
etilen
trong
phòng
thíđược
nghiệm
4 đặc
etilen
H2SO4

CH2 - CH2
H

OH

CH2=CH2 + H2O

1700C

Phản ứng taùch nöôùc cuûa etanol


Tổng quát

CnH2n+1OH

H2SO4đ,
170oC

Ancol no đơn chức

CnH2n + H2O
anken

Etilen

4. Phản ứng oxi hóa
a. Oxi hóa không hoàn toàn
H
t0
CH3–C...
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. CTTQ nào dưới đây là CT của ancol no, đơn chức mạch hở ?
A . C
n
H
2n+1
OH B . C
n
H
2n
O
C . C
n
H
2n+2
O
x
D . C
n
H
2n+2-x
(OH)
x
2. C
4
H
10
O số đồng phân ancol là:
A . 4 B . 5 C . 6 D . 7
3. CH
3
– CH – CH – CH
3
, có tên gọi là:
CH
3
OH
A . 2-metylbutan-3-ol B . 3-metylbutan-2-ol
C . butan-2-ol D . butan-2-ol-3-metyl
Chọn phương án đúng và giải thích
Giáo án bài ancol lớp 11 cơ bản hay, qua thẩm định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bài ancol lớp 11 cơ bản hay, qua thẩm định - Người đăng: Minhhoang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giáo án bài ancol lớp 11 cơ bản hay, qua thẩm định 9 10 160