Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài Axit nitric - Muối nitrat Hóa học 11

Được đăng lên bởi huongnguyen15793
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN HÓA HỌC
BÀI 12: AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT ( 2TIẾT )
Tiết 1: AXIT NITRIC
I. Mục tiêu bài học
Kiến thức
- Biết tính chất vật lí, hoá học của axit nitric.
- Hiểu được nguyên nhân tính chất hoá học của muối amoni.
- Biết được ứng dụng và phương pháp điều chế axit nitric.
2. Kỹ năng
- Vận dụng cấu tạo của axit nitric để giải thích tính chất hoá học của axit
nitric.
- Rèn luyện kĩ năng dự đoán tính chất của một chất dựa vào mức oxi hoá của
nó.
- Rèn luyện kỹ năng viết phương trình phản ứng oxi hoá khử và phương
trình ion rút gọn.
II. Phương pháp giảng dạy
1.

Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại và phát vấn.
III. Chuẩn bị
-

Giáo viên
Chuẩn bị nội dung kiến thức.
Soạn giáo án và bài tập củng cố
Học sinh
Học bài cũ
Chuẩn bị trước nội dung bài mới.
IV. Tiến trình lên lớp
1.
2.
-

1.
2.
-

Ổn định lớp
Bài cũ
Hoàn thành dãy chuyển hoá sau :

N2 → NH3 → NH4Cl


NH4NO3 →N2O
Bài mới
Hoạt động của giáo
viên
3.

Hoạt động của học sinh

Nội dung ghi bảng
A. AXIT NITRIC HNO3

Hoạt động 1 Cấu tạo
phân tử
Từ công thức phân tử
yêu cầu học sinh viết
công thức cấu tạo.

I. Cấu tạo phân tử
+5

H

O

O

N
O

+5

H

O

O

N
O

Xác định số oxi hoá của
nitơ trong phân tử axit
nitric.

Trong phân tử HNO3, số
oxi hóa của N là +5.

Hoạt động 2 Tính chất
vật lí

II. Tính chất vật lí

Cho học sinh xem SGK
để biết những tính chất
vật lí của axit nitric.

- Là chất lỏng không
màu, bốc khói mạnh
GV giải thích để HS hiểu trong không khí ẩm.
vì sao dung dịch HNO3 ở - Axit nitric kém bền.
điều kiện thường có màu
- Tan trong nước theo bất
vàng.
kì tỉ lệ nào.
Hoạt động 3 Tính chất
hoá học

- Là chất lỏng không màu,
bốc khói mạnh trong không
khí ẩm.
- Axit nitric kém bền.
- Tan trong nước theo bất
kì tỉ lệ nào.

Từ cấu tạo hãy dự đoán
tính chất hoá học của
phân tử HNO3 ?

Phân tử HNO3 có tính
axit và có tính oxi hoá.

III. Tính chất hoá học

Hoạt động 4 Tính axit

- Làm đỏ quỳ tím, tác
dụng với kim loại đứng

- HNO3 là 1 axit mạnh.
Trong dung dịch loãng, nó

- Yêu cầu học sinh nhắc
lại tính chất chung của
một axit.

trước H, với oxit bazơ,
bazơ và muối của axit
yếu hơn.

phân li hoàn toàn thành H+
và NO3-.
HNO3 → H+ + NO3- Dung dịch HNO3 làm đỏ
quỳ tím, tác dụng với oxit
bazơ, bazơ và muối của axit
yếu hơn.
Ví dụ:

- GV lấy ví dụ HNO3 tác
dụng với: CuO, NaOH,
CaCO3.
- Yêu cầu học sinh hoàn
thành các phản ứng:
HNO3 + CuO → ?

HNO3 + CuO→Cu(NO3)2
+ H2O

HNO3 + CuO→Cu(NO3)2
+ H2 O

HNO3 + NaOH →NaNO3
HNO3 + NaOH →NaNO3 +
+ H2O
H2O
2HNO3 + CaCO3 →
2HNO3 + CaCO3 →
Ca(NO3)2 + H2O + CO2...
GIÁO ÁN HÓA HỌC
BÀI 12: AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT ( 2TIẾT )
Tiết 1: AXIT NITRIC
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Biết tính chất vật lí, hoá học của axit nitric.
- Hiểu được nguyên nhân tính chất hoá học của muối amoni.
- Biết được ứng dụng và phương pháp điều chế axit nitric.
2. Kỹ năng
- Vận dụng cấu tạo của axit nitric để giải thích tính chất hoá học của axit
nitric.
- Rèn luyện kĩ năng dự đoán tính chất của một chất dựa vào mức oxi hoá của
nó.
- Rèn luyện kỹ năng viết phương trình phản ứng oxi hoá khử và phương
trình ion rút gọn.
II. Phương pháp giảng dạy
- Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại và phát vấn.
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Chuẩn bị nội dung kiến thức.
- Soạn giáo án và bài tập củng cố
2. Học sinh
- Học bài cũ
- Chuẩn bị trước nội dung bài mới.
IV. Tiến trình lên lớp
1. Ổn định lớp
2. Bài cũ
- Hoàn thành dãy chuyển hoá sau :
N
2
→ NH
3
→ NH
4
Cl
Giáo án bài Axit nitric - Muối nitrat Hóa học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bài Axit nitric - Muối nitrat Hóa học 11 - Người đăng: huongnguyen15793
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo án bài Axit nitric - Muối nitrat Hóa học 11 9 10 840