Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài flo_brom_iot

Được đăng lên bởi peheosp90
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học sư phạm Tp.HCM

Thực tập dư phạm lần 2 - 2012

BÀI 34,35,36:

FLO – BROM – IOT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
 Học sinh biết:
- Trạng thái tự nhiên của, phương pháp điều chế, ứng dụng của Flo, Brôm, Iot.
- Số oxi hóa của Flo, Brôm, Iot.
- Tính chất và cách điều chế một số hợp chất của Flo, Brom, Iot. Cách nhận biết
Iot.
 Học sinh hiểu:
- Flo là phi kim mạnh nhất, chỉ thể hiện số oxi hóa -1 trong hợp chất.
- Điều chế Flo chỉ dùng phương pháp điện phân nóng chảy vì nó là chất oxi hóa
mạnh nhất..
- Brôm là phi kim có tính oxi hóa mạnh ( kém Flo và Clo), thể hiện tính khử khi
tác dụng chất oxi hóa mạnh.
-Tính chất giống và khác giữa hợp chất với hydro và hợp chất với oxi của Clo
và Brôm.
- Iot có tính oxi hóa yếu hơn các halogen khác, ion I − có tính khử mạnh hơn các
halogenua khác. (tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot, tính khử tăng dần từ florua đên iotua)
 Vận dụng:
- Viết được các phương trình phản ứng minh họa cho các tính chất hóa học.
2. Kỹ năng:
-Suy luận logic mối tương quan giữa tính chất hóa học và số oxi hóa, sự biên đổi giữa
tính oxi hóa và khử
-Rèn luyện kỹ năng viết phương tình phản ứng, cân bằng phản ứng oxi hóa – khử.
-Thực hành thí nghiệm.
3. Thái độ:
-Có ý thức trong học tập, yêu khoa học.
-Ý thức bảo vệ môi trường
4. Trọng tâm bài:
- Tính phi kim mạnh của Flo.
1
Giáo sinh: Nguyễn Hoài Phương

GVHD: Cô Bùi Phương Trinh

Trường Đại học sư phạm Tp.HCM

Thực tập dư phạm lần 2 - 2012

-Tính chất hóa học của Brôm và Iot.
II. PHƯƠNG PHÁP DẠY Thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm.
III. CHUẨN BỊ
-

Powerpoint bài dạy với các clip thí nghiệm (clip giới thiệu halogen, Al + I 2, Al + Br2),

-

mảnh kính được khắc bằng HF
Hóa chất: hồ tinh bột, nước clo, natri iotua, natri bromua, dd bạc nitrat, chì nitrat

IV. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Trạng thái tự nhiên – Điều chế - Ứng dụng – Lý tính
Hoạt động 1.1: Trạng thái

Flo:

tự nhiên, ứng dụng, lý tính

-Chỉ có dạng hợp chất, có trong

-GV cho HS quan sát 1 clip -HS chia nhóm thảo luận.

răng người, động vật, lá một số

nhỏ về 3 nguyên tố Flo,

loài cây, các khoáng vật: Florit

brôm, iot (mô tả về trạng

(CaF2) và cryolit (Na3AlF6 hoặc

thái tự nhiên, ứng dụng, lý

AlF3.3NaF)

tính) và yêu cầu HS dựa

-Ở điều kiện thường là chất khí,

vào sự chuẩn bị và thảo

lục nhạt, rất độc

luận nhóm dự đoán phần

-Ứng dụng: nhiên liệu tên lửa,

nào trong clip thuộc về

chế tạo teflon, NaF dùng làm

nguyên tố nào ? giải th...
Trường Đại học sư phạm Tp.HCM Thực tập dư phạm lần 2 - 2012
BÀI 34,35,36:
FLO – BROM – IOT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
Học sinh biết:
- Trạng thái tự nhiên của, phương pháp điều chế, ứng dụng của Flo, Brôm, Iot.
- Số oxi hóa của Flo, Brôm, Iot.
- Tính chất và cách điều chế một số hợp chất của Flo, Brom, Iot. Cách nhận biết
Iot.
Học sinh hiểu:
- Flo là phi kim mạnh nhất, chỉ thể hiện số oxi hóa -1 trong hợp chất.
- Điều chế Flo chỉ dùng phương pháp điện phân nóng chảy vì nó là chất oxi hóa
mạnh nhất..
- Brôm là phi kim có tính oxi hóa mạnh ( kém Flo và Clo), thể hiện tính khử khi
tác dụng chất oxi hóa mạnh.
-Tính chất giống khác giữa hợp chất với hydro hợp chất với oxi của Clo
và Brôm.
- Iot có tính oxi hóa yếu hơn các halogen khác, ion I
có tính khử mạnh hơn các
halogenua khác. (tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot, tính khử tăng dần từ florua đên iotua)
Vận dụng:
- Viết được các phương trình phản ứng minh họa cho các tính chất hóa học.
2. Kỹ năng:
-Suy luận logic mối tương quan giữa tính chất hóa học và số oxi hóa, sự biên đổi giữa
tính oxi hóa và khử
-Rèn luyện kỹ năng viết phương tình phản ứng, cân bằng phản ứng oxi hóa – khử.
-Thực hành thí nghiệm.
3. Thái độ:
-Có ý thức trong học tập, yêu khoa học.
-Ý thức bảo vệ môi trường
4. Trọng tâm bài:
- Tính phi kim mạnh của Flo.
1
Giáo sinh: Nguyễn Hoài Phương GVHD: Cô Bùi Phương Trinh
Giáo án bài flo_brom_iot - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bài flo_brom_iot - Người đăng: peheosp90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án bài flo_brom_iot 9 10 70