Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án BDHSG hóa 9

Được đăng lên bởi nguyenmanhhungquangbinh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAC LOAI HOP CH¢T VO CO
A. OxÝt
I . TÝnh chÊt hãa häc cña oxit
Ph©n lo¹i
Oxit axit
Oxit bazo
T¸c dông víi níc Oxit axit + níc dd axit(dd
Oxit bazo + níc dd bazo(qu× tÝm hãa xanh,dd
lµm qu× tÝm hãa ®á)
phenol phtalein kh«ng mµu sang hång)
Vd: SO3 ,N2O5,CO2,P2O5…
Vd: Na2O,BaO,K2O,CaO…
SO3 + H2O  H2SO4
CaO + H2O  Ca(OH)2
T¸c dông axit

Kh«ng ph¶n øng

T¸c dông dd bazo Oxit axit + dd bazo  muèi
( kiÒm)
axit hoÆc muèi trung hßa +níc
CO2 + NaOH  NaHCO3
CO2 + 2NaOH  Na2CO3 +
H2O
T¸c dông oxit
axit

Kh«ng ph¶n øng

T¸c dông oxit
bazo

Oxit axit + oxit bazo  muèi
CaO + CO2 CaCO3
Ph©n lo¹i
Oxit lìng
tÝnh:ZnO,Al2O3,Cr2O3…
T¸c dông víi níc Kh«ng ph¶n øng
T¸c dông axit

Axit + oxit bazo  muèi +níc
Al2O3 +6HCl 2 AlCl3 +3 H2O
Fe3O4 +4 H2SO4  FeSO4 +Fe2(SO4)3+4 H2O
Kh«ng ph¶n øng

Oxit axit + oxit bazo  muèi
CaO + CO2 CaCO3
Kh«ng ph¶n øng
Oxit trung tÝnh:NO,CO…
Kh«ng ph¶n øng

Al2O3 +6HCl 2 AlCl3 +3 H2O Kh«ng ph¶n øng

T¸c dông dd bazo Al2O3+NaOH 2NaAlO2
( kiÒm)
+H2O
Ph¶n øng oxi hãa Kh«ng ph¶n øng
khö
B. Axit ,bazo , muèi.
TÝnh chÊt
T¸c dông víi giÊy qu× tÝm
T¸c dông dd phenol
phtalein (ko mµu)
T¸c dông kim lo¹i

Kh«ng ph¶n øng
Tham gia phµn øng oxi hãa khö
2NO + O2 to 2NO2
3CO + Fe2O3 to 2Fe + 3CO2

axit
Qïi tÝm hãa ®á
Kh«ng ®æi mµu

bazo
Qïi tÝm hãa xanh
D d bazo sang hång

-Axit (HCl,H2SO4(l))t¸c
dông víi nh÷ng kim lo¹i
®øng tríc H trong d·y ho¹t
®éng hãa häc cña kim lo¹i
t¹o thµnh muèi vµ gi¶i
phãng H2
H2SO4(l)+ Fe  FeSO4 + H2
-H2SO4(®)vµ HNO3 t¸c dông
hÇu hÕt c¸c kim lo¹i kh«ng

Mét sè nguyªn tè lìng tÝnh :
Zn,Al,Cr…ph¶n øng víi dung dÞch
kiÒm
2Al+2NaOH +2H2O NaAlO2 +3H2
Zn+2NaOH Na2ZnO2 +H2

1

T¸c dông bazo

gi¶i phãng H2 mµ gi¶i
phãng SO2, NO,NO2…
Cu + 2H2SO4(®) to CuSO4
+SO2 +2H2O
Axit + bazo  muèi +níc

T¸c dông víi axit

Kh«ng ph¶n øng

T¸c dông oxit bazo

Axit + oxit bazo  muèi +níc
Al2O3 +6HCl 2 AlCl3 +3
H2O
Fe3O4 +4 H2SO4  FeSO4
+Fe2(SO4)3+4 H2O
Axit + muèi(dd) 
muèi(míi) + axit(míi)
H2SO4 to SO3 + H2O
4HNO3    4NO2 + 2H2O
+ O2

T¸c dung víi muèi
Ph¶n øng nhiÖt ph©n

8O O

Mét sè hi®roxit lìng tÝnh
Al(OH)3+NaOH NaAlO2 +2H2O
Zn(OH)2+2NaOH Na2ZnO2 +H2O
axit + dd bazo  muèi axit hoÆc muèi
trung hßa +níc
CO2 + NaOH  NaHCO3
CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O
Al2O3+NaOH 2NaAlO2 +H2O

Bazo + muèi(dd)  muèi(míi) +
bazo(míi)
Bazo kh«ng tan  oxit bazo + níc
Cu(OH)2  CuO + H2O
Fe(OH)2  FeO + H2O ( kh«ng cã
kh«ng k Fe(OH)2 + O2  Fe2O3 +
H2O ( cã kh«ng khÝ)
hÝ)
to

to

to

to

C.Kim lo¹i vµ phi kim
I.D·y ho¹t ®éng hãa h...
CAC LOAI HOP CH¢T VO CO
A. OxÝt
I . TÝnh chÊt hãa häc cña oxit
Ph©n lo¹i Oxit axit Oxit bazo
T¸c dông víi níc
Oxit axit + níc dd axit(dd
lµm qu× tÝm hãa ®á)
Vd: SO
3
,N
2
O
5
,CO
2
,P
2
O
5
SO
3
+ H
2
O H
2
SO
4
Oxit bazo + níc dd bazo(qu× tÝm hãa xanh,dd
phenol phtalein kh«ng mµu sang hång)
Vd: Na
2
O,BaO,K
2
O,CaO
CaO + H
2
O Ca(OH)
2
T¸c dông axit Kh«ng ph¶n øng
Axit + oxit bazo muèi +níc
Al
2
O
3
+6HCl 2 AlCl
3
+3 H
2
O
Fe
3
O
4
+4 H
2
SO
4
FeSO
4
+Fe
2
(SO
4
)
3
+4 H
2
O
T¸c dông dd bazo
( kiÒm)
Oxit axit + dd bazo muèi
axit hoÆc muèi trung hßa +n-
íc
CO
2
+ NaOH NaHCO
3
CO
2
+ 2NaOH Na
2
CO
3
+
H
2
O
Kh«ng ph¶n øng
T¸c dông oxit
axit
Kh«ng ph¶n øng
Oxit axit + oxit bazo muèi
CaO + CO
2
CaCO
3
T¸c dông oxit
bazo
Oxit axit + oxit bazo muèi
CaO + CO
2
CaCO
3
Kh«ng ph¶n øng
Ph©n lo¹i Oxit lìng
tÝnh:ZnO,Al
2
O
3
,Cr
2
O
3
Oxit trung tÝnh:NO,CO
T¸c dông víi níc Kh«ng ph¶n øng Kh«ng ph¶n øng
T¸c dông axit
Al
2
O
3
+6HCl 2 AlCl
3
+3 H
2
O
Kh«ng ph¶n øng
T¸c dông dd bazo
( kiÒm)
Al
2
O
3
+NaOH 2NaAlO
2
+H
2
O
Kh«ng ph¶n øng
Ph¶n øng oxi hãa
khö
Kh«ng ph¶n øng Tham gia phµn øng oxi hãa khö
2NO + O
2
to
2NO
2
3CO + Fe
2
O
3
to
2Fe + 3CO
2
B. Axit ,bazo , muèi.
TÝnh chÊt axit bazo
T¸c dông víi giÊy qu× tÝm Qïi tÝm hãa ®á Qïi tÝm hãa xanh
T¸c dông dd phenol
phtalein (k
o
mµu)
Kh«ng ®æi mµu D d bazo sang hång
T¸c dông kim lo¹i -Axit (HCl,H
2
SO
4(l)
)t¸c
dông víi nh÷ng kim lo¹i
®øng tríc H trong d·y ho¹t
®éng hãa häc cña kim lo¹i
t¹o thµnh muèi vµ gi¶i
phãng H
2
H
2
SO
4(l)
+ Fe FeSO
4
+ H
2
-H
2
SO
4(®)
vµ HNO
3
t¸c dông
hÇu hÕt c¸c kim lo¹i kh«ng
Mét sè nguyªn tè lìng tÝnh :
Zn,Al,Crph¶n øng víi dung dÞch
kiÒm
2Al+2NaOH +2H
2
O NaAlO
2
+3H
2
Zn+2NaOH Na
2
ZnO
2
+H
2
1
Giáo án BDHSG hóa 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án BDHSG hóa 9 - Người đăng: nguyenmanhhungquangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giáo án BDHSG hóa 9 9 10 993