Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án các động tác cơ bản

Được đăng lên bởi Hoàng Trọng Tuân
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO ÁN
CÁC ĐỘNG TÁC CƠ BẢN TẠI CHỖ
Thời gian: Tiết 3 ngày 12/3/2015
Dạy tại lớp: 8A
Trường: THCS Thượng Nhật
Người soạn: Hoàng Trọng Tuân
Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Ngọc Sơn
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
-Các động tác cơ bản tại chỗ giúp người Đội viên có tác phong chính xác chuẩn mực và luôn trong tư thế sẵn sàng. Hình
thành cho các em ý thức tập thể, vì tập thể và sẵn sàng trong mọi công việc.
2. Yêu cầu:
- Trang phục phải đúng theo quy định.
- Trong quá trình học phải biết lắng nghe và nghiêm túc.
II. Nội dung và hình thức:
1. Nội dung:
- Các động tác cơ bản tại chỗ.
+ Động tác nghiêm, nghỉ.
+ Động tác quay trái, phải, quay đằng sau.
+ Động tác dậm chân tại chỗ.
+ Động tác chạy tại chỗ.
2. Hình thức:

- Lý thuyết kết hợp với thực hành.
- Thực hiện theo lời chỉ dẫn của giáo viên.
III. Công tác chuẩn bị:
1.Đối với Giáo viên - Tổng phụ trách:
- Giáo án.
- Sân bãi.
- Tranh ảnh.
- Ăn mặc gọn gàng.
2. Đội viên:
- Vở, viết.
- Trang phục đội viên.
IV Tiến hành hoạt động:
1. Ổn định tổ chức: (5 phút)
- Chi đội trưởng tập hợp toàn chi đội - ổn định điểm số, báo cáo và lên vị trí chỉ huy báo cáo tổng phụ trách.
2. Giảng bài mới:
a. Giới thiệu bài mới: (5 phút).
Thế nào là động tác cơ bản tại chỗ. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu.
+ Động tác nghiêm, nghỉ.
+ Động tác quay trái, phải, quay đằng sau.
+ Động tác dậm chân tại chỗ.
+ Động tác chạy tại chỗ.

b. Các nội dung chính:
+ Lý thuyết: (5 phút)
+ Thực hành: (15 phút)
- Toàn chi đội thực hiện động tác từ 1 – 3 lần.
- Chia nhóm, tổ để tập luyện.
- Giáo viên quan sát để sửa sai cho các em.
- Luyện tập toàn Chi đội.
- Thao diễn đánh giá, xếp loại
V. Trò chơi tập thể:
VI. Bài hát tập thể:
VII. Kết thúc hoạt động: (5 phút)
+ Củng cố lại nội dung đã học:
- Gọi 1 phân đội lên thực hiện lại động tác.
- Cho toàn Chi đội thực hiện lại động tác 2 lần.
+ Dặn dò và kết thúc buổi tập:
- Các em về tập lại các động tác này cho thành thạo. Tiết sau chúng ta tìm hiểu tới các động tác di động.

4

Nội dung cụ thể

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của Học

Thời

1. Động tác nghiêm: Người ở tư thế đứng, khi có

Sinh
gian
- Nói cho các em hiểu Học sinh lắng nghe 20 phút

lệnh “Nghỉ” 2 tay để thẳng thoải mái, chân trái

cách thực hiện động tác.

hơi trùng xuống, trọng tâm dồn vào chân phải,

- Làm mẫu động tác để

mỏi có thể đổi chân.

cho học sinh quan sát và

Khẩu lệnh: “Nghỉ”

quan sát và thực hiện.

thực hiện. (Hình 1 ở phần

phụ lục).
2. Động tác nghỉ: Người ở tư thế đứng, khi có - Nói cho các em hiểu Học sinh lắng nghe
lện...
GIÁO ÁN
CÁC ĐỘNG TÁC CƠ BẢN TẠI CHỖ
Thời gian: Tiết 3 ngày 12/3/2015
Dạy tại lớp: 8A
Trường: THCS Thượng Nhật
Người soạn: Hoàng Trọng Tuân
Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Ngọc Sơn
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
-Các động tác cơ bản tại chỗ giúp người Đội viên tác phong chínhc chuẩn mực luôn trong thế sẵn sàng. Hình
thành cho các em ý thức tập thể, vì tập thể và sẵn sàng trong mọi công việc.
2. Yêu cầu:
- Trang phục phải đúng theo quy định.
- Trong quá trình học phải biết lắng nghe và nghiêm túc.
II. Nội dung và hình thức:
1. Nội dung:
- Các động tác cơ bản tại chỗ.
+ Động tác nghiêm, nghỉ.
+ Động tác quay trái, phải, quay đằng sau.
+ Động tác dậm chân tại chỗ.
+ Động tác chạy tại chỗ.
2. Hình thức:
Giáo án các động tác cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án các động tác cơ bản - Người đăng: Hoàng Trọng Tuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo án các động tác cơ bản 9 10 894