Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Công nghệ

Được đăng lên bởi Kim Liên Trần
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngµy so¹n: 23/08/2014 Ngµy d¹y:9C- 25/08; 9A - /08; 9D - /08/2014
TiÕt 1. Bµi 1: Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông
I. Môc tiªu bµi häc:
- KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc vÞ trÝ, vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông
®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. BiÕt ®îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn d©n
dông.BiÕt ®îc mét sè biÖn ph¸p an toµn lao ®éng trong nghÒ ®iÖn d©n dông.
- Kü n¨ng: BiÕt c¸ch b¶o vÖ an toµn ®iÖn cho ngêi vµ thiÕt bÞ.
- Th¸i ®é: Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y dng bµi.
II. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
Tranh ¶nh nghÒ ®iÖnn dông. B¶n m« nghÒ ®iÖn d©n dông, SGK, ho¹ch bµi
d¹y, tham kh¶o thùc tÕ ®Þa ph¬ng, b¶ng phô
2. Häc sinh:
T×m hiÓu néi dung bµi, SGK, tham kh¶o thùc tÕ ®Þa ph¬ng, tµi liÖu tham kh¶o.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y hoc.
1. æn ®Þnh tæ chøc líp (1’)
2. KiÓm tra bµi cò: (4’)
KT sù chuÈn bÞ SGK, vë ghi cña HS
3. Bµi gi¶ng míi.
H§1: (5’)
GV giíi thiÖu bµi, nªu môc tiªu bµi häc.
Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, nghÒ ®iÖn gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸ x·
héi chñ nghÜa, ngêi thî ®iÖn cã mÆt trong c¸c s¬ s¶n xuÊt vµ söa ch÷a khÝ, thiÕt
®iÖn……tõ quy nhá ®Õn quy lín. n phÈm cña nghÒ ®iÖn chiÕm mét kh¸
cao trong thùc tiÔn. ChÝnh vËy, nghÒ ®iÖn mét trÝ then chèt quyÕt ®Þnh trong
nghµnh ®iÖn nãi chung, ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng ë thµnh phè cßn ë
n«ng th«n, miÒn nói. Víi ®Æc ®iÓm tÇm quan träng cña nghÒ ®iÖn nh vËy, chóng ta
cïng nghiªn cøa bµi míi: “ Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông’’.
Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
I. Vai trß, t cña
nghÒ ®iÖn d©n dông trong
sx vµ ®êi sèng.
NghÒ ®iÖn d©n dông rÊt
®a d¹ng ho¹t ®éng trªn
lÜnh vùc ®iÖn n¨ng phôc
sx, lao ®éng ®s.
Gãp phÇn thóc ®Èy cn
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc
H§2: (10’)
- Cho HS th¶o luËn, t×m
hiÓu néi dung th«ng tin
SGK.
- Gäi ®¹i diÖn mét nhãm
tr×nh bÇy, nhãm kh¸c
sung.
- GV kÕt luËn, gi¶i thÝch
- HS th¶o luËn, t×m hiÓu
néi dung th«ng tin SGK
- §¹i diÖn mét nhãm
tr×nh bÇy, nhãm kh¸c
sung.
- Nghe, ghi vë
II. §Æc ®iÓm yªu cÇu
cña nghÒ.
1. §èi tîng cña nghÒ
®iÖn d©n dông.
- Nguån ®iÖn < 380V.
- M¹ng ®iÖn trong nhµ
- C¸c thiÕt ®ãng c¸t,
®iÒu khiÓn, lÊy ®iÖn.
H§3: (20’)
? Cho biÕt ®èi tîng cña
nghÒ ®iÖn d©n dông
- LÇn lît gäi HS lÊy VD,
Gv nhËn xÐt
- T lêi a vµo th«ng
tin SGK
- Liªn hÖ thùc tÕ lÊy VD
+ Nghe, ghi nhí
- c¸c nhãm th¶o luËn
- 1 -
Giáo án Công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Công nghệ - Người đăng: Kim Liên Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giáo án Công nghệ 9 10 54