Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Đại số 11 Cơ bản

Được đăng lên bởi khanhtran0602-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Vĩnh Kim

1

Trang :

Giáo án Đại số 11 Cơ bản

GVHD: HUỲNH THỊ NHƯ Ý
SVTT: NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN
Ngày dạy: 24-02-2014
Tuần dạy: 26

BÀI 1:
ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
I - MỤC TIÊU
1) Về kiến thức:
-

Hiểu rõ định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm.

-

Hiểu rõ đạo hàm của hàm số tại một điểm là một số xác định.

-

Biết, hiểu rõ mối quan hệ giữa tính liên tục và sự tồn tại của đạo hàm.

-

Biết, hiểu ý nghĩa hình học của đạo hàm.

-

Biết công thức phương trình tiếp tuyến tại một điểm.

-

Biết ý nghĩa vật lý của đạo hàm.

2) Về kĩ năng:
-

Biết tính được đạo hàm của hàm số tại một điểm cho trước ở dạng đa thức,
phân thức hữu tỉ hoặc bậc hai đơn giản.

y

-

Ở bước tính
ra ngoài.

-

Học sinh tính được hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số

y  f ( x)

, học sinh phải biết biến đổi đồng nhất đề đưa thừa số chung

M ( x0 , f ( x0 ))

tại
. Học sinh lập được phương trình tiếp tuyến của đồ
thị cụ thể tại điểm M mà biết trước hoành độ, tung độ điểm M hoặc cho trước
f ' ( x0 )

.

3) Về thái độ:
-

Định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm là một khái niệm phức tạp nên
f ( x )  f ( x0 )
x  x0

0
0

đòi hỏi học sinh khi lập tỉ số
thường có dạng khi
học sinh phải biến đổi đồng nhất đề đưa thừa số chung ra ngoài.
-

Học sinh phải cẩn thận, tỉ mỉ,...

Giáo sinh : Nguyễn Thị Khánh Vân

Chương 5: Đạo hàm

x  x0

do đó

Trường THPT Vĩnh Kim

Trang :

2

Giáo án Đại số 11 Cơ bản

II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1) Chuẩn bị của giáo viên: giáo án, SGK, bảng phụ, phiếu học tập,..
2) Chuẩn bị của học sinh: tập, SGK, bài cũ,...

III – TIẾN TRÌNH BÀI MỚI
Hoạt động 1: Ôn tập
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Cho học sinh bài tập nhằm

Nội dung ghi bảng
Ôn tập:

củng cố về phần tính giá trị
hàm và tính giới hạn.

1)Cho hàm số
y  f ( x)  x 2  2 x  7

-Gọi hai học sinh lên bảng -Làm bài.

Tính:

làm bài.
-Gọi học sinh nhận xét bài -Nhận xét.
làm trên bảng.
-Nhận xét, sửa chửa bài.

-Lắng nghe, sửa chữa.

f (1)  (1) 2  2.(1)  7  10
f (0)  7
f (1)  6
1 58
f( )
3 9
f (a)  ( a)2  2.a  7
f ( x0 )  ( x0 ) 2  2.x0  7
f ( x0  x)  ( x0  x) 2  2.( x0  x)  7

2x  1
x  0
x
lim

2) Tính
Ta có:

2 x  1
x 0
x
lim

 lim

x(2 

1
)
x

x
1
 lim (2  )
x 0
x
2
x 0

Hoạt động 2: Giới thiệu các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm tại một điểm.
Hoạt động của giáo viên
-Cho học sinh đọc đề ở hoạt
động 1 trong SGK trang 146.
-Hướng dẫn học sinh làm hoạt
động 1 trong SGK trang 146.
- Hỏi học s...
Trường THPT Vĩnh Kim Trang : Giáo án Đại số 11 Cơ bản
GVHD: HUỲNH THỊ NHƯ Ý
SVTT: NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN
Ngày dạy: 24-02-2014
Tuần dạy: 26
BÀI 1:
ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
I - MỤC TIÊU
1) Về kiến thức:
- Hiểu rõ định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm.
- Hiểu rõ đạo hàm của hàm số tại một điểm là một số xác định.
- Biết, hiểu rõ mối quan hệ giữa tính liên tục và sự tồn tại của đạo hàm.
- Biết, hiểu ý nghĩa hình học của đạo hàm.
- Biết công thức phương trình tiếp tuyến tại một điểm.
- Biết ý nghĩa vật lý của đạo hàm.
2) Về kĩ năng:
- Biết tính được đạo hàm của hàm số tại một điểm cho trước ở dạng đa thức,
phân thức hữu tỉ hoặc bậc hai đơn giản.
- Ở bước tính
y
, học sinh phải biết biến đổi đồng nhất đề đưa thừa số chung
ra ngoài.
- Học sinh tính được hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số
( )y f x
tại
0 0
( , ( ))M x f x
. Học sinh lập được phương trình tiếp tuyến của đồ
thị cụ thể tại điểm M mà biết trước hoành độ, tung độ điểm M hoặc cho trước
'
0
( )f x
.
3) Về thái độ:
- Định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm là một khái niệm phức tạp nên
đòi hỏi học sinh khi lập tỉ số
0
0
( ) ( )f x f x
x x
thường có dạng
0
0
khi
0
x x
do đó
học sinh phải biến đổi đồng nhất đề đưa thừa số chung ra ngoài.
- Học sinh phải cẩn thận, tỉ mỉ,...
Giáo sinh : Nguyễn Thị Khánh Vân Chương 5: Đạo hàm
1
Giáo án Đại số 11 Cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Đại số 11 Cơ bản - Người đăng: khanhtran0602-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo án Đại số 11 Cơ bản 9 10 311