Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dạy thêm môn Vật lý lớp 11 cơ bản

Được đăng lên bởi minhducts3
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2103 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiết: 1,2,3

Chủ đề: ĐỊNH LUẬT CU – LÔNG.
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH .

Ngày soạn:
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được các cách làm nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).
- Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích.
- Phát biểu được định luật Cu-lông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.
- Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron.
2. Kỹ năng
- Vận dụng được thuyết êlectron để giải thích các hiện tượng nhiễm điện.
- Vận dụng được định luật Cu-lông và định luật bảo toàn điện tích để giải được các bài tập đối với hai
điện tích điểm.
II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Phân loại điện tích :
Điện tích được kí hiệu là q (đơn vị là Cu-lông (C) ) và phân thành hai loại: điện tích dương (q > 0) và
điện tích âm (q < 0)
Chú ý: Hai điện tích cùng dấu (q1.q2 > 0) thì đẩy nhau
Hai điện tích trái dấu (q1.q2 < 0) thì hút nhau
2. Các cách làm nhiễm điện một vật
Thuyết electron.
Các cách làm nhiễm điện một vật: Có 3 cách (cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng)
Chú ý: Khi cho vật A chưa nhiễm điện tiếp xúc với vật B đã nhiễm điện, sau khi tiếp xúc hai vật A,B
nhiễm điện cùng dấu (cùng dấu với vật B ban đầu)
3. Lực tương tác giữa hai điện tích q1 và q2
- Phương: đường thẳng nối tâm hai điện tích
- Chiều: : Hai điện tích cùng dấu (q1.q2 > 0) thì đẩy nhau
Hai điện tích trái dấu (q1.q2 < 0) thì hút nhau
q .q
- Độ lớn: F12  F21  F  k 1 22
 .r
Trong đó:
F12: lực tác dụng của q1 lên điện tích q2
F21: lực tác dụng của q2lên điện tích q1
k: hệ số tỉ lệ ( hằng số tĩnh điện ) k = 9.109 N.m2/ C2
r: khoảng cách giữa hai điện tích
ε : hằng số điện môi (ε  1).
Trong chân không hoặc không khí ε = 1, ta có:
q .q
F12  F21  F  k 1 2 2
r
4. Định luật bảo toàn điện tích
Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số của các điện tích là không đổi:
q1  q2  ...  qn  q1,  q2,  ...  qn,
Chú ý: Khi hai vật cùng bản chất, kích thước, hình dạng giống nhau tiếp xúc với nhau thì
q q
q1,  q2,  1 2
2
III. CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM ĐỨNG YÊN
1

Bài 1. Hai điện tích q 1 2.10  8 C , q 2  10  8 C đặt cách nhau 20cm trong không khí. Xác định độ
lớn và vẽ hình lực tương tác giữa chúng?
Giải: Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích:
F= k

q1

q 1q 2
r2

9.10 9

2.10  8.10  8
45.10  6 ( N )
2
 0,2

F2

F1

q2

Bài 2. Hai điện tích q 1 2.10  6 C , q 2  2.10  6 C đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Lực
tương tác giữa chúng là 0,4N. Xác định khoảng cách AB, vẽ hình lực tương tác đó.
ĐS: 30cm
Bài 3. Hai điện tích đặt cách nhau một...
Tiết: 1,2,3 Chủ đề: ĐỊNH LUẬT CU – LÔNG.
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH .
Ngày soạn:
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được các cách làm nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).
- Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích.
- Phát biểu được định luật Cu-lông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.
- Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron.
2. Kỹ năng
- Vận dụng được thuyết êlectron để giải thích các hiện tượng nhiễm điện.
- Vận dụng được định luật Cu-lông và định luật bảo toàn điện tích để giải được các bài tập đối với hai
điện tích điểm.
II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Phân loại điện tích :
Điện tích được kí hiệu là q (đơn vị là Cu-lông (C) ) và phân thành hai loại: điện tích dương (q > 0) và
điện tích âm (q < 0)
Chú ý: Hai điện tích cùng dấu (q
1
.q
2
> 0) thì đẩy nhau
Hai điện tích trái dấu (q
1
.q
2
< 0) thì hút nhau
2. Các cách làm nhiễm điện một vật
Thuyết electron.
Các cách làm nhiễm điện một vật: Có 3 cách (cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng)
Chú ý: Khi cho vật A chưa nhiễm điện tiếp xúc với vật B đã nhiễm điện, sau khi tiếp xúc hai vật A,B
nhiễm điện cùng dấu (cùng dấu với vật B ban đầu)
3. Lực tương tác giữa hai điện tích q
1
và q
2
- Phương: đường thẳng nối tâm hai điện tích
- Chiều: : Hai điện tích cùng dấu (q
1
.q
2
> 0) thì đẩy nhau
Hai điện tích trái dấu (q
1
.q
2
< 0) thì hút nhau
- Độ lớn:
1 2
12 21
2
.
.
q q
F F F k
r
Trong đó:
F
12
:
lực tác dụng của q
1
lên điện tích q
2
F
21
: lực tác dụng của q
2
lên điện tích q
1
k: hệ số tỉ lệ ( hằng số tĩnh điện ) k = 9.10
9
N.m
2
/ C
2
r: khoảng cách giữa hai điện tích
ε : hằng số điện môi (ε
1).
Trong chân không hoặc không khí ε = 1, ta có:
1 2
12 21
2
.q q
F F F k
r
4. Định luật bảo toàn điện tích
Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số của các điện tích là không đổi:
, , ,
1 2 1 2
... ...
n n
q q q q q q
Chú ý: Khi hai vật cùng bản chất, kích thước, hình dạng giống nhau tiếp xúc với nhau thì
, ,
1 2
1 2
2
q q
q q
III. CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM ĐỨNG YÊN
1
Giáo án dạy thêm môn Vật lý lớp 11 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dạy thêm môn Vật lý lớp 11 cơ bản - Người đăng: minhducts3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Giáo án dạy thêm môn Vật lý lớp 11 cơ bản 9 10 736