Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN HIDRO SUNFUA nâng cao

Được đăng lên bởi Ngọc Lục Bảo
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 44:HIĐRO SUNFUA
I. Mục đích bài học
1. Kiến thức
- HS biết: CTCT, tính chất vật lý, tính chất hoá học, trạng thái tự nhiên
và cách điều chế khí H2S.
- HS hiểu: Vì sao H2S có tính khử mạnh; dd H2S có tính axit yếu.
- HS vận dụng: + Viết PTPƯ minh hoạ cho tính chất của H2S.
+ Giải thích các hiện tượng liên quan t ới H 2S, như nguyên
nhân gây ô nhiễm môi trường không khí và biện pháp ch ống ô nhiễm môi
trường không khí,…
2. Kỹ năng
- Dựa vào số oxi hóa của S trong H 2S để dự đoán tính chất (tính khử) của
H2S.
- Viết PTHH minh hoạ tính chất của H2S.
- Làm các bài tập về H2S khi phản ứng với dung dịch kiềm.
- Phân biệt khí H2S với các chất khí khác như : oxi, hidro, clo... và nh ận
biết muối sunfua.
3. Thái độ
- Biết được ảnh hưởng của khí H 2S đến môi trường, giáo dục hành vi,
thái độ với vấn đề môi trường.

II. Trọng tâm bài học
- Nhấn mạnh được: tính chất hoá học cơ bản của H 2S đó là tính khử
mạnh.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
– Hoá chất: FeS, dd HCl
– Dụng cụ: ống nghiệm, ống vuốt nhọn, tấm kính, kẹp
2. Học sinh
- Ôn tập về cấu hình của nguyên tử S; các trạng thái số oxi hóa có th ể
có của S.
-Cách xác định số oxi hóa của một nguyên tố trong đơn ch ất và h ợp
chất.
-Cách cân bằng phản ứng oxi hóa – khử.
-Đọc trước bài mới.
IV. Phương pháp
- Đàm thoại gợi mở

: GV – HS

- Thuyết trình, giảng giải: GV
- Thí nghiệm biễu diễn : GV
- Thảo luận nhóm

: HS

V. Tiến hành dạy học
Bước 1 : Ổn định lớp(1ph)
Bước 2 : Kiểm tra bài cũ(4ph)
Bài tập 3/172:
Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn sự biến đổi số oxi hóa c ủa
nguyên tố lưu huỳnh theo sơ đồ sau:
0
S
Giải:

(1)

1) S + H2

-2
S

H2S

2) 2H2S + O2(thiếu)
3) S + O2
4) 2SO2 + O2

0
+4 +6
S
S
S
(2) (3) (4)

V2O5

2S + 2 H2O
SO2
2SO3

Bước 3:Vào bài mới(2ph)
- Từ phương trình các em đã viết, chúng ta th ấy rằng S t ồn t ại ở nhi ều h ợp
chất với nhiều số oxi hóa khác nhau: -2, 0, +4, +6 (khoanh tròn trên b ảng
nháp).
- Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một hợp chất của S có số oxh -2 là H 2S. Cô và
các em sẽ cùng nghiên cứu về tính chất lý – hóa, cũng nh ư ảnh h ưởng c ủa H 2S
trong cuộc sống.

NỘI DUNG
GHI BẢNG

HĐ 1: Cấu tạo phân tử

:
:

S

I) Cấu tạo phân tử:

H
[?] Một em lên bảng biểu diễn sHự Hidrosunfua:
phân bố electron lớp ngoài cùng vào - CTPT: H2S (M=34)
các AO của 2 nguyên tố S và H
- CT e:
:

8ph

HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

:

THỜ
I
GIA
N
DẠY
DỰ
TRÙ

[?]: Một em nhận xét bài làm của
bạn?
- CTCT:
[GV]: Giải thích sự hình thành liên
kết trong phân tử H2S:

S
H

H

- 2 electron độc thân trong AO 3p -Số...
Bài 44:HIĐRO SUNFUA
I. M c đích bài h c
1. Ki n th c ế
- HS bi t:ế CTCT, tính ch t v t lý, tính ch t hoá h c, tr ng thái t nhiên
và cách đi u ch khí H ế
2
S.
- HS hiu: Vì sao H
2
S có tính kh m nh; dd H
2
S có tính axit y u.ế
- HS v n d ng: + Vi t PTP minh ho cho tính ch t c a Hế Ư
2
S.
+ Gi i thích các hi n t ng liên quan t i H ượ
2
S, nh nguyênư
nhân y ô nhi m môi tr ng không khí bi n pháp ch ng ô nhi m môi ườ
tr ng không khí,…ườ
2. Kỹ năng
- D a vào s oxi hóa c a S trong H
2
S đ d đoán tính ch t (tính kh ) c a
H
2
S.
- Vi t PTHH minh ho tính ch t c a Hế
2
S.
- Làm các bài t p v H
2
S khi ph n ng v i dung d ch ki m.
- Phân bi t khí H
2
S v i các ch t khí khác nh : oxi, hidro, clo... và nh n ư
bi t mu i sunfua.ế
3. Thái đ
- Bi t đ c nh h ng c a khí Hế ượ ưở
2
S đ n môi tr ng, ế ườ giáo d c hành vi,
thái đ v i v n đ môi tr ng. ườ
GIÁO ÁN HIDRO SUNFUA nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN HIDRO SUNFUA nâng cao - Người đăng: Ngọc Lục Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
GIÁO ÁN HIDRO SUNFUA nâng cao 9 10 33