Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hình học 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Dung
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Hình học 6
Tuần:01
Tiết: 01

Thạch Danh On
NS:07/08/2010
ND:

Bài 1 : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG
I. Mục tiêu :
_ Kiến thức : hiểu điểm là gì ?Đường thẳng là gì ?
-Hiểu quan hệ điểm thuộc ( không thuộc) đường thẳng .
_ Kỹ năng : Biết vẽ điểm , đường thẳng.
_ Biết đặt tên cho điểm, đường thẳng.
_ Biết ký hiệu điểm, đường thẳng.
_Biết sử dụng ký hiệu :

,

II. Chuẩn bị :
_ Sgk, thước thẳng, bảng phụ.
_ Thước thẳng, bảng phụ
III. Tiến trình lên lớp :
1. Ổn định tổ chức : 1’
2. Kiểm tra bài cũ : Lồng vào bài mới
3. Bài mới :
Hoạt động của gv
HĐ 1 :11’ Giới thiệu hình
ảnh của điểm trên bảng .
_Gv : Giới thiệu 2 điểm
phân biệt, trùng nhau.
_Hình là tập hợp điểm.

Hoạt động của hs
_Hs : Vẽ hình và đọc tên
một số điểm . Chú ý xác
định hai điểm trùng nhau
và cách đặt tên cho điểm .

HĐ2 : 11’ Gv nêu hình ảnh
của đường thẳng .
Gv : hãy tìmhình ảnh của
đường thẳng trong thực tế ?

Hs : Quan sát hình vẽ , đọc
và viết tên đường thẳng .
_ Xác định hình ảnh của
đường thẳng trong thực tế
lớp học.
Gv : thông báo :
_ Vẽ đường thẳng khác và
_ Đường thẳng là tập hợp đặt tên .
điểm .
_ Đường thẳng không bị
giới hạn về hai phía.

Nội Dung
I . Điểm:
_ Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là
hình ảnh của điểm .
_ Người ta dùng các chữ cái in
hoa A,B,C …để đặt tên cho điểm .
Vd : . A
. B
.M
_ Bất cứ hình nào cũng là tập hợp
các điểm . Mỗi điểm cũng là một
hình .
II . Đường thẳng :
_ Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng
… cho ta hình ảnh của đường
thẳng .
_ Đường thẳng không bị giới hạn
về hai phía .
_ Người ta dùng các chữ cái
thường a,b,c …m,p ….để đặt tên
cho đường thẳng .
d

p

HĐ 3: 11’ Giới thiệu các Hs : Quan sát H.4 ( sgk ) .
cách nói khác nhau với hình
ảnh cho trước .

III.Điểm thuộc đường thẳng .
Điểm không thuộc đường
thẳng :
B
d

_ Với một đường thẳng bất
kỳ, có những điểm thuộc
đường thẳng và những điểm
không thuộc đường thẳng.
Gv :Kiểm tra mức độ nắm
các khái niệm vừa nêu.

A

Hs : Đọc tên đường thẳng ,
cách viết tên đường thẳng,
_ Điểm A thuộc đường thẳng d và
cách vẽ ( diễn đạt bằng lời
K/h : A  d, còn gọi : điển A nằm
và ghi dạng k/h).
trên d , hoặc đường thẳng d đi qua
_ Làm bài tập ?
A hoặc đường thẳng d chứa điểm
A.
1

Giáo án Hình học 6

Thạch Danh On
_Tương tự với điểm B  d.

4. Củng cố : 8’
_ BT 1 ( sgk : tr 104) : Đặt tên cho điểm, đường thẳng .
_ BT 3 ( sgk : tr 104) : Nhận biết điểm thuộc ( không thuộc đường thẳng ).
_ Sử dụng các k/h :

, .

_ BT 4 ( sgk: tr 104) : Vẽ điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng .
_ BT 7 ( sgk : tr 104) : Gấp giấy để có được hình ảnh của đư...
Giáo án Hình học 6 Thạch Danh On
Tuần:01 NS:07/08/2010
Tiết: 01 ND:
Bài 1 : ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG
I. Mục tiêu :
_ Kiến thức : hiểu điểm là gì ?Đường thẳng là gì ?
-Hiểu quan hệ điểm thuộc ( không thuộc) đường thẳng .
_ Kỹ năng : Biết vẽ điểm , đường thẳng.
_ Biết đặt tên cho điểm, đường thẳng.
_ Biết ký hiệu điểm, đường thẳng.
_Biết sử dụng ký hiệu :
,
II. Chuẩn bị :
_ Sgk, thước thẳng, bảng phụ.
_ Thước thẳng, bảng phụ
III. Tiến trình lên lớp :
1. Ổn định tổ chức : 1’
2. Kiểm tra bài cũ : Lồng vào bài mới
3. Bài mới :
Hoạt động của gv Hoạt động của hs Nội Dung
1 :11’ Giới thiệu hình
ảnh của điểm trên bảng .
_Gv : Giới thiệu 2 điểm
phân biệt, trùng nhau.
_Hình là tập hợp điểm.
HĐ2 : 11’ Gv nêu hình ảnh
của đường thẳng .
Gv : hãy tìmhình ảnh của
đường thẳng trong thực tế ?
Gv : thông báo :
_ Đường thẳng tập hợp
điểm .
_ Đường thẳng không bị
giới hạn về hai phía.
3: 11’ Giới thiệu c
cách nói khác nhau với hình
ảnh cho trước .
_ Với một đường thẳng bất
kỳ, những điểm thuộc
đường thẳng những điểm
không thuộc đường thẳng.
Gv :Kiểm tra mức độ nắm
các khái niệm vừa nêu.
_Hs : Vẽ hình đọc tên
một số điểm . Chú ý xác
định hai điểm trùng nhau
và cách đặt tên cho điểm .
Hs : Quan sát hình vẽ , đọc
và viết tên đường thẳng .
_ Xác định hình ảnh của
đường thẳng trong thực tế
lớp học.
_ Vẽ đường thẳng khác
đặt tên .
Hs : Quan sát H.4 ( sgk ) .
Hs : Đọc tên đường thẳng ,
cách viết tên đường thẳng,
cách vẽ ( diễn đạt bằng lời
và ghi dạng k/h).
_ Làm bài tập ?
I . Điểm:
_ Dấu chấm nhỏ trên trang giấy
hình ảnh của điểm .
_ Người ta dùng các chữ cái in
hoa A,B,C …để đặt tên cho điểm .
Vd : . A . B
. M
_ Bất cứ hình nào cũng tập hợp
các điểm . Mỗi điểm cũng là một
hình .
II . Đường thẳng :
_ Sợi chỉ căng thẳng, p bảng
cho ta nh ảnh của đường
thẳng .
_ Đường thẳng không bị giới hạn
về hai phía .
_ Người ta dùng các chữ cái
thường a,b,c …m,p .để đặt tên
cho đường thẳng .
d
p
III.Điểm thuộc đường thẳng .
Điểm không thuộc đường
thẳng :
d
B
A
_ Điểm A thuộc đường thẳng d
K/h : A
d, còn gọi : điển A nằm
trên d , hoặc đường thẳng d đi qua
A hoặc đường thẳng d chứa điểm
A .
1
Giáo án hình học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hình học 8 - Người đăng: Nguyễn Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Giáo án hình học 8 9 10 706