Ktl-icon-tai-lieu

giáo án hình học 8

Được đăng lên bởi namngn29
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:

Ch¬ng
I: Tø gi¸c
TiÕt 1 tuÇn 1
§1. Tø gi¸c

I.Môc tiªu:

* HS n¾m ®îc c¸c ®Þnh nghÜa tø gi¸c, tø gi¸c låi, tæng c¸c gãc cña tø gi¸c låi.
* HS biÕt vÏ, biÕt gäi tªn c¸c yÕu tè, biÕt tÝnh sè ®o c¸c gãc cña mét tø gi¸c låi.
* HS biÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc trong bµi vµo c¸c t×nh huèng thùc hiÖn ®¬n gi¶n.

II. ChuÈn bÞ

* GV: SGK, thíc th¼ng, b¶ng phô hay ®Ìn chiÕu giÊy trong vÏ s½n mét sè h×nh, bµi tËp.
* HS: SGK, thíc th¼ng.

III. TiÕn tr×nh d¹y- häc.
Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña hs
(3 phót)
HS l¾ng nghe GV giíi thiÖu

Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu ch¬ng I

GV: Häc hÕt ch¬ng tr×nh to¸n líp 7, c¸c em ®É ®îc
biÕt nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ tam gi¸c. Lªn líp 8, sÏ
häc tiÕp vÒ tø gi¸c, ®a gi¸c.
Ch¬ng I cña h×nh häc 8 sÏ cho ta hiÓu vÒ c¸c kh¸i
niÖm, tÝnh chÊt cña kh¸i niÖm, c¸ch nhËn biÕt, nhËn
d¹ng h×nh víi c¸c néi dung sau:
+ C¸c kÜ n¨ng : vÏ h×nh, tÝnh to¸n ®o ®¹c, gÊp h×nh tiÕp
tôc ®îc rÌn luyÖn - kÜ n¨ng lËp luËn vµ chøng minh
h×nh häc ®îc coi träng.

Ho¹t ®éng 2: 1. §Þnh nghÜa (20 phót)

* GV: Trong mçi h×nh díi ®©y gåm mÊy ®o¹n th¼ng?
®äc tªn c¸c ®o¹n th¼ng ë mçi h×nh.
* GV: ë mçi h×nh 1a, 1b, 1c, ®Òu gåm bèn ®o¹n th¼ng
AB, BC, CD, DA cã ®Æc ®iÓm g×?
GV: Mçi h×nh 1a, 1b,, 1c, lµ mét tø gi¸c ABCD.
- VËy tø gi¸c ABCD lµ h×nh ®îc ®Þnh nghÜa ntn?
GV §a ®Þnh nghÜa tr 64 SGK lªn mµn h×nh, nh¾c l¹i.
GV: Mçi em h·y vÏ hai tø gi¸c vµo vë vµ tù ®Æt tªn.
GV gäi mét HS thùc hiÖn trªn b¶ng
GV gäi mét HS kh¸c nhËn xÐt h×nh vÏ cña b¹n trªn
b¶ng
GV: Tõ ®Þnh nghÜa tø gi¸c cho biÕt h×nh 1d cã ph¶i tø
gi¸c kh«ng?
Gv: Giíi thiÖu : tø gi¸c ABCD cßn ®îc gäi tªn lµ tø
gi¸c: BCDA, BADC, ...
- C¸c ®iÓm A; B; C; D gäi lµ c¸c ®Ønh.
- C¸c ®o¹n th¼ng AB; BC ; CD ; DA gäi lµ c¸c c¹nh.
GV: §äc tªn mét tø gi¸c b¹n võa vÏ trªn b¶ng, chØ ra
c¸c yÕu tè ®Ønh; c¹nh cña nã.
GV yªu cÇu HS tr¶ lêi ?1 tr 64 SGK

GV gíi thiÖu: Tø gi¸c ABCD ë h×nh 1a lµ tø gi¸c låi
VËy tø gi¸c låi lµ mét tø gi¸c nh thÕ nµo?
- GV nhÊn m¹nh ®Þnh nghÜa tø gi¸c låi vµ nªu chó ý tr
65 SGK.

- H×nh 1a, 1b, 1c gåm bèn ®o¹n th¼ng: AB,
BC, CD, DA
- ë mçi h×nh 1a, 1b, 1c, ®Òu gåm bèn ®o¹n
th¼ng AB, BC, CD, DA "khÐp kÝn". TRong
®ã bÊt k× hai ®o¹n th¼ng nµo còng kh«ng
cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng
- HS: Tø gi¸c ABCD lµ h×nh gåm 4 ®o¹n
th¼ng AB, BC, CD, DA trong ®ã bÊt k× hai
®o¹n th¼ng nµo còng kh«ng cïng n»m trªn
mét ®êng th¼ng.

- H×nh 1d kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c, v× cã hai
®o¹n th¼ng BC vµ CD cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng.
§Þnh nghÜa: SGK
- C¸c ®Ønh A; B; C; D gäi lµ c¸c ®Ønh.
- C¸c ®o¹n th¼ng AB; BC; CD; DA...
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
Ch¬ng I: Tø gi¸c
TiÕt 1 tuÇn 1
§1. Tø gi¸c
I.Môc tiªu:
* HS n¾m ®îc c¸c ®Þnh nghÜa tø gi¸c, tø gi¸c låi, tæng c¸c gãc cña tø gi¸c låi.
* HS biÕt vÏ, biÕt gäi tªn c¸c yÕu tè, biÕt tÝnh sè ®o c¸c gãc cña mét tø gi¸c låi.
* HS biÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc trong bµi vµo c¸c t×nh huèng thùc hiÖn ®¬n gi¶n.
II. ChuÈn bÞ
* GV: SGK, thíc th¼ng, b¶ng phô hay ®Ìn chiÕu giÊy trong vÏ s½n mét sè h×nh, bµi tËp.
* HS: SGK, thíc th¼ng.
III. TiÕn tr×nh d¹y- häc.
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs
Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu ch¬ng I (3 phót)
GV: Häc hÕt ch¬ng tr×nh to¸n líp 7, c¸c em ®É ®îc
biÕt nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ tam gi¸c. Lªn líp 8, sÏ
häc tiÕp vÒ tø gi¸c, ®a gi¸c.
Ch¬ng I cña h×nh häc 8 sÏ cho ta hiÓu vÒ c¸c kh¸i
niÖm, tÝnh chÊt cña kh¸i niÖm, c¸ch nhËn biÕt, nhËn
d¹ng h×nh víi c¸c néi dung sau:
+ C¸c kÜ n¨ng : vÏ h×nh, tÝnh to¸n ®o ®¹c, gÊp h×nh tiÕp
tôc ®îc rÌn luyÖn - kÜ n¨ng lËp luËn vµ chøng minh
h×nh häc ®îc coi träng.
HS l¾ng nghe GV giíi thiÖu
Ho¹t ®éng 2: 1. §Þnh nghÜa (20 phót)
* GV: Trong mçi h×nh díi ®©y gåm mÊy ®o¹n th¼ng?
®äc tªn c¸c ®o¹n th¼ng ë mçi h×nh.
* GV: ë mçi h×nh 1a, 1b, 1c, ®Òu gåm bèn ®o¹n th¼ng
AB, BC, CD, DA cã ®Æc ®iÓm g×?
GV: Mçi h×nh 1a, 1b,, 1c, lµ mét tø gi¸c ABCD.
- VËy tø gi¸c ABCD lµ h×nh ®îc ®Þnh nghÜa ntn?
GV §a ®Þnh nghÜa tr 64 SGK lªn mµn h×nh, nh¾c l¹i.
GV: Mçi em h·y vÏ hai tø gi¸c vµo vë vµ tù ®Æt tªn.
GV gäi mét HS thùc hiÖn trªn b¶ng
GV gäi mét HS kh¸c nhËn xÐt h×nh vÏ cña b¹n trªn
b¶ng
GV: Tõ ®Þnh nghÜa tø gi¸c cho biÕt h×nh 1d cã ph¶i tø
gi¸c kh«ng?
Gv: Giíi thiÖu : tø gi¸c ABCD cßn ®îc gäi tªn lµ tø
gi¸c: BCDA, BADC, ...
- C¸c ®iÓm A; B; C; D gäi lµ c¸c ®Ønh.
- C¸c ®o¹n th¼ng AB; BC ; CD ; DA gäi lµ c¸c c¹nh.
GV: §äc tªn mét tø gi¸c b¹n võa vÏ trªn b¶ng, chØ ra
c¸c yÕu tè ®Ønh; c¹nh cña nã.
GV yªu cÇu HS tr¶ lêi ?1 tr 64 SGK
GV gíi thiÖu: Tø gi¸c ABCD ë h×nh 1a lµ tø gi¸c låi
VËy tø gi¸c låi lµ mét tø gi¸c nh thÕ nµo?
- GV nhÊn m¹nh ®Þnh nghÜa tø gi¸c låi vµ nªu chó ý tr
65 SGK.
- H×nh 1a, 1b, 1c gåm bèn ®o¹n th¼ng: AB,
BC, CD, DA
- ë mçi h×nh 1a, 1b, 1c, ®Òu gåm bèn ®o¹n
th¼ng AB, BC, CD, DA "khÐp kÝn". TRong
®ã bÊt k× hai ®o¹n th¼ng nµo còng kh«ng
cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng
- HS: Tø gi¸c ABCD lµ h×nh gåm 4 ®o¹n
th¼ng AB, BC, CD, DA trong ®ã bÊt k× hai
®o¹n th¼ng nµo còng kh«ng cïng n»m trªn
mét ®êng th¼ng.
- H×nh 1d kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c, v× cã hai
®o¹n th¼ng BC vµ CD cïng n»m trªn mét ®-
êng th¼ng.
§Þnh nghÜa: SGK
- C¸c ®Ønh A; B; C; D gäi lµ c¸c ®Ønh.
- C¸c ®o¹n th¼ng AB; BC; CD; DA gäi lµ
c¸c c¹nh.
- Tø gi¸c MNPQ c¸c ®Ønh: M, N, P, Q; c¸c
c¹nh lµ c¸c ®o¹n th¼ng MN, NP, PQ, QM.
- ë h×nh 1b cã c¹nh (ch¼ng h¹n c¹nh BC)
mµ tø gi¸c n»m trong c¶ hai nöa mÆt ph¼ng
cã bê lµ ®êng th¼ng chøa c¹nh ®ã.
- ë h×nh 1c cã c¹nh (ch¼ng h¹n AD) mµ tø
gi¸c n»m trong c¶ hai nöa mÆt ph¼ng cã bê
lµ ®êng th¼ng chøa c¹nh ®ã.
- ChØ cã tø gi¸c ë h×nh 1a lu«n n»m trong
mét nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®êng th¼ng
chøa bÊt k× c¹nh nµo cña tø gi¸c.
HS tr¶ lêi theo ®Þnh nghÜa
1
giáo án hình học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án hình học 8 - Người đăng: namngn29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
giáo án hình học 8 9 10 226