Ktl-icon-tai-lieu

giáo án hóa học 10 đầy đủ

Được đăng lên bởi Nguyet Le
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 40942 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Ngày soạn :

Tiết PPTT: 1
ÔN TẬP ĐẦU NĂM

(Tiết 1)

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hệ thống lại kiến thức hóa học cơ bản đã được học ở cấp THCS có liên quan trực
tiếp đến chương trình lớp 10.
- Phân biệt các khái niệm cơ bản và triều tượng: Nguyên tử, nguyên tố, phân tử, đơn chất, hợp
chất, nguyên chất và hỗn hợp.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kỹ năng lập công thức, tính theo công thức và phương trình phản, tỉ khối của chất
khí,….
- Rèn luyện kỹ năng chuyển đổi giữa khối lượng mol (M), khối lượng chất (m), số mol (n), thể
tích khí ở đktc (V) và số mol phân tử chất (A).
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của GV:
- Hệ thống câu hỏi và bài tập gợi ý.
2. Chuẩn bị của HS:
- Ôn tập các kiến thức thông qua các họat động.
III. Phương pháp giảng day:
Diễn giảng – thảo luận nhóm.
IV. Tiến trình bài học:
1. Ổn định lớp:
Ngày giảng

Sĩ số
30
30

Lớp 10A2
Lớp 10A3

Ghi chú

2. Kiểm tra bài cũ:
GV:Đặt câu hỏi chung cho cả lớp: Hãy nhắc lại các kiến thức hóa học đã học?
HS: cần trả lời được đó là : Cấu tạo nguyên tử, các loại phản ứng hóa học, bảng tuần hoàn các
nguyên tố, nguyên tử, nguyên tố, chất….
3. Bài mới:

1

Hoạt động của GV:
GV:Yêu cầu các nhóm HS nhắc

Họat động của HS
Nội dung
HS: Thảo luận phát biểu, I. Các khái niệm cơ bản:

lại các khái niệm: Nguyên tử,

đưa ra ví dụ.

-Nguyên tử là những hạt vô

nguyên tố, phân tử, đơn chất, hợp

cùng nhỏ trung hòa về điện.

chất, nguyên chất và hỗn hợp?

-Nguyên tố H là tập hợp những

Cho ví dụ?

HS: Nhắc lại các khái niệm.

nguyên tử cùng loại, có cùng số

GV:bổ sung và hoàn chỉnh, sau đó

p trong hạt nhân.

yêu câu HS nhắc lại.

-Đơn chất là những chất được
tạo nên từ một nguyên tố hóa

GV:tóm tắt lại nội dung trên bảng.

học.
-Hợp chất là những chất tạo
nên từ 2 nguyên tố hóa học trở

GV:yêu cầu HS nhắc lại khái HS: trả lời.

lên.
II. Mol:

niệm mol là gì? Khối lượng mol là

Mol là lượng chất có chứa

gì?

N(6.1023) nguyên tử hoặc phân
tử chất đó.

GV:lấy ví dụ với Fe và H 2 để HS

Khối lượng mol (M)là khối

hiểu cụ thể.

lượng tính bằng gam của 1mol
chất đó.
Ví dụ: 1mol Fe có chứa 6.1023
nguyên tử Fe. 1 mol H 2 có chứa

GV:chia nhóm HS và yêu cầu mỗi HS: thảo luận nhóm và trình 6.1023 phân tử H2.
nhóm HS thảo luận cho biết có bày câu trả lời.
các công thức tính số mol nào?

Các công thức tính số mol:
m=n.M

m
2

n=V/22.4

V

GV:bổ sung và tóm tắt thành sơ

n=m/M

V=n.22.4

đồ.

n
HS: thảo luận tính toán kết

n=A/N

A=n.N

quả và trả lời.
A

GV:cung cấp ví dụ cho HS các
nhóm tính.

A: số phân tử; n:số mol;V:thể
tích ở đktc; ...
Ngày soạn : Tiết PPTT: 1
ÔN TẬP ĐẦU NĂM (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hệ thống lại kiến thức hóa học bản đã được học cấp THCS liên quan trực
tiếp đến chương trình lớp 10.
- Phân biệt các khái niệm bản và triu tượng: Nguyên tử, nguyên tố, phân tử, đơn chất, hợp
chất, nguyên chất và hỗn hợp.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kỹ năng lập công thức, tính theo công thức phương trình phản, tỉ khối của chất
khí,….
- Rèn luyện kỹ năng chuyển đổi giữa khối lượng mol (M), khối lượng chất (m), số mol (n), thể
tích khí ở đktc (V) và số mol phân tử chất (A).
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của GV:
- Hệ thống câu hỏi và bài tập gợi ý.
2. Chuẩn bị của HS:
- Ôn tập các kiến thức thông qua các họat động.
III. Phương pháp giảng day:
Diễn giảng – thảo luận nhóm.
IV. Tiến trình bài học :
1. Ổn định lớp:
Ngày giảng Sĩ số Ghi chú
Lớp 10A2 30
Lớp 10A3 30
2. Kiểm tra bài cũ:
GV:Đặt câu hỏi chung cho cả lớp: Hãy nhắc lại các kiến thức hóa học đã học?
HS: cần trả lời được đó : Cấu tạo nguyên tử, các loại phản ứng hóa học, bảng tuần hoàn các
nguyên tố, nguyên tử, nguyên tố, chất….
3. Bài mới:
1
giáo án hóa học 10 đầy đủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án hóa học 10 đầy đủ - Người đăng: Nguyet Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
giáo án hóa học 10 đầy đủ 9 10 954