Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hóa học 8

Được đăng lên bởi be_dooc
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 3058 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH HOAÙ HOÏC LÔÙP 8
Hoïc kyø 1 : 18 tuaàn x 2 tieát / tuaàn = 36 tieát
Hoïc kyø 2 : 17 tuaàn x 2 tieát / tuaàn = 34 tieát
---------Tieát 1:
Chöông 1:

Môû ñaàu moân hoaù hoïc
CHAÁT – NGUYEÂN TÖÛ – PHAÂN TÖÛ

Tieát 2, 3 :

Chaát

Tieát 4 :

Baøi thöïc haønh 1

Tieát 5 :

Nguyeân töû

Tieát 6 , 7 :

Nguyeân toá hoaù hoïc

Tieát 8 , 9 :

Ñôn chaát vaø hôïp chaát – Phaân töû

Tieát 10 :

Baøi thöïc haønh 2

Tieát l1 :

Baøi luyeän taäp 1

Tieát 12 :

Coâng thöùc hoaù hoïc

Tieát 13 , 14 :

Hoaù trò

Tieát 15 :

Baøi luyeän taäp 2

Tieát 16 :

Kieåm tra 1 tieát

Chöông 2 :

PHAÛN ÖÙNG HOAÙ HOÏC

Tieát 17 :

söï bieán ñoåi chaát

Tieát 18 , 19 :

Phaûn öùng hoaù hoïc

Tieát 20 :

Baøi thöïc haønh 3

Tieát 21 :

Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng

Tieát 22 , 23 :

Phöông trình hoaù hoïc

Tieát 24 :

Baøi luyeän taäp 3

Tieát 25 :

Kieåm tra 1 tieát

Chöông 3 :

MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOAÙ HOÏC

Tieát 26 :

Mol

Tieát 27, 28 :

Chuyeån ñoåi giöõa khoái löôïng, theå tích vaø mol – luyeän taäp.

Tieát 29 :

Tæ khoái cuûa chaát khí .

Tieát 30 , 31 :

Tính theo coâng thöùc hoaù hoïc .

Tieát 32 , 33 :

Tính theo phöông trình hoaù hoïc .

Tieát 34 :

Baøi luyeän taäp 4 .

Tieát 35 :

OÂn taäp hoïc kì 1.

Tieát 36 :

Kieåm tra hoïc kì 1.

Chöông 4 :

OÂXI – KHOÂNG KHÍ.

Tieát 37 , 38 :

Tính chaát cuûa OÂxi

Tieát 39 :

Söï oâxi hoaù – Phaûn öùng hoaù hôïp – ÖÙng duïng cuûa oâxi.

Tieát 40 :

OÂxit.

Tieát 41 :

Ñieàu cheá oâxi- Phaûn öùng phaân huyû.

Tieát 42 , 43 :

Khoâng khí – Söï chaùy .

Tieát 44 :

Baøi luyeän taäp 5.

GV: Cấn Văn Thắm

1
Giaùo aùn Hoùa hoïc 8

Tieát 45 :

Baøi thöïc haønh 4.

Tieát 46 :

Kieåm tra vieát.

Chöông 5 :

HYÑROÂ – NÖÔÙC

Tieát 47, 48 :

Tính chaát öùng duïng cuûa hy ñroâ.

Tieát 49 :

Phaûn öùng oâxi hoaù khöû.

Tieát 50 :

Ñieàu cheá Hiñroâ – Phaûn öùng theá.

Tieát 51 :

Baøi luyeän taäp 6 .

Tieát 52 :

Baøi thöïc haønh 5 .

Tieát 53 :

Kieåm tra vieát.

Tieát 54 , 55 :

Nöôùc

Tieát 56 , 57 :

Axit – Ba zô – Muoái

Tieát 58 :

Baøi luyeän taäp 7

Tieát 59 :

Baøi thöïc haønh 6

Chöông 6 :

DUNG DÒCH

Tieát 60 :

Dung dòch .

Tieát 61 :

Ñoä tan cuûa 1 chaát trong nöôùc.

Tieát 62 , 63 :

Noàng ñoä dung dòch .

Tieát 64 , 65 :

Pha cheá dung dòch .

Tieát 66 :

Baøi luyeän taäp 8 .

Tieát 67 :

Baøi thöïc haønh 7 .

Tieát 68 , 69 :

OÂn taäp hoïc kì 2

Tieát 70 :

Kieåm tra hoïc kì 2.

a)
b)
c)
d)

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN
Khoâng theâm bôùt noäi dung vaø khoâng thay ñoåi caáu truùc cuûa chöông trình ñaõ ñöôïc ...
PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH HOAÙ HOÏC LÔÙP 8
Hoïc kyø 1 : 18 tuaàn x 2 tieát / tuaàn = 36 tieát
Hoïc kyø 2 : 17 tuaàn x 2 tieát / tuaàn = 34 tieát
----------
Tieát 1: Môû ñaàu moân hoaù hoïc
Chöông 1: CHAÁT – NGUYEÂN TÖÛ – PHAÂN TÖÛ
Tieát 2, 3 : Chaát
Tieát 4 : Baøi thöïc haønh 1
Tieát 5 : Nguyeân töû
Tieát 6 , 7 : Nguyeân toá hoaù hoïc
Tieát 8 , 9 : Ñôn chaát vaø hôïp chaát – Phaân töû
Tieát 10 : Baøi thöïc haønh 2
Tieát l1 : Baøi luyeän taäp 1
Tieát 12 : Coâng thöùc hoaù hoïc
Tieát 13 , 14 : Hoaù trò
Tieát 15 : Baøi luyeän taäp 2
Tieát 16 : Kieåm tra 1 tieát
Chöông 2 : PHAÛN ÖÙNG HOAÙ HOÏC
Tieát 17 : söï bieán ñoåi chaát
Tieát 18 , 19 : Phaûn öùng hoaù hoïc
Tieát 20 : Baøi thöïc haønh 3
Tieát 21 : Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng
Tieát 22 , 23 : Phöông trình hoaù hoïc
Tieát 24 : Baøi luyeän taäp 3
Tieát 25 : Kieåm tra 1 tieát
Chöông 3 : MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOAÙ HOÏC
Tieát 26 : Mol
Tieát 27, 28 : Chuyeån ñoåi giöõa khoái löôïng, theå tích vaø mol – luyeän taäp.
Tieát 29 : Tæ khoái cuûa chaát khí .
Tieát 30 , 31 : Tính theo coâng thöùc hoaù hoïc .
Tieát 32 , 33 : Tính theo phöông trình hoaù hoïc .
Tieát 34 : Baøi luyeän taäp 4 .
Tieát 35 : OÂn taäp hoïc kì 1.
Tieát 36 : Kieåm tra hoïc kì 1.
Chöông 4 : OÂXI – KHOÂNG KHÍ.
Tieát 37 , 38 : Tính chaát cuûa OÂxi
Tieát 39 : Söï oâxi hoaù – Phaûn öùng hoaù hôïp – ÖÙng duïng cuûa oâxi.
Tieát 40 : OÂxit.
Tieát 41 : Ñieàu cheá oâxi- Phaûn öùng phaân huyû.
Tieát 42 , 43 : Khoâng khí – Söï chaùy .
Tieát 44 : Baøi luyeän taäp 5.
GV:
Cấn Văn Thắm
Giaùo aùn Hoùa hoïc 8
1
Giáo án hóa học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hóa học 8 - Người đăng: be_dooc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
Giáo án hóa học 8 9 10 182