Ktl-icon-tai-lieu

giáo án hóa học bài Tổng hợp amoniac

Được đăng lên bởi xuan-thuy
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 6114 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIÁO ÁN
Tên bài dạy:
TỔNG HỢP AMONIAC
Học phần:
Hoá công nghệ và Môi trường
Lớp:
Sinh viên năm thứ 3, Ngành Sư phạm Sinh-Hoá
Họ và tên giáo viên: Cao Thị Hiên - Trường CĐSP Nghệ An
VN TRÍ TIẾT HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH
Tiết dạy thuộc tiết 8 – Chương 3 - Học phần Hóa công nghệ và Môi trường – chương trình đào tạo năm thứ 3 CĐSP Sinh-Hóa.
Kiến thức của SV đã có trước bài học:
−
−

Hóa Vô cơ 1;
Tính chất, điều chế và ứng dụng của N2, H2

−
−

Tính chất, điều chế và ứng dụng của NH3
Các nguyên tắc của nền sản xuất hoá học

I. MỤC TIÊU
Sau bài học này, sinh viên có khả năng
a. Kiến thức:
− Trình bày và phân tích được cơ sở lý thuyết của quá trình tổng hợp amoniac trong công nghiệp;
− Mô tả, giải thích được các giai đoạn xNy ra trong dây chuyền tổng hợp amoniac;
−

Hiểu được những ảnh hưởng có lợi và bất lợi của amoniac đối với cuộc sống.

b. Kỹ năng:
− Vận dụng được nguyên lý chuyển dịch cân bằng để giải thích và giải bài tập liên quan đến phản ứng tổng hợp amoniac.
− Rèn luyện kỹ năng hoạt động theo nhóm, giải các bài tập về tổng hợp amoniac.
1

c. Thái độ
− Tham gia tích cực các hoạt động nhóm
−

Ý thức được sự an toàn khi sử dụng amoniac trong sản xuất, trong phòng thí nghiệm.

II. NỘI DUNG CHÍNH
Phân tích những cơ sở lý thuyết và dây chuyền công nghệ sản xuất amoniac trong công nghiệp hiệu quả nhất, đồng thời tìm hiểu về ảnh
hưởng của amoniac trong cuộc sống.
1. Cơ sở lý thuyết
a. Nguyên tắc
b. Các yếu tố ảnh hưởng
2. Tháp tổng hợp và dây chuyền tổng hợp amoniac
3. Ảnh hưởng của amoniac đối với cuộc sống
III. ĐÁNH GIÁ
• Bằng chứng đánh giá:
− Khả năng và kết quả trả lời các câu hỏi của từng cá nhân và từng nhóm.
− Kết quả làm bài tập trắc nghiệm.
• Hình thức đánh giá: Phiếu thảo luận nhóm, phiếu bài tập trắc nghiệm, cá nhân thuyết trình, mức độ tham gia các hoạt động của từng
nhóm.
• Công cụ đánh giá: Theo thang điểm và nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của từng cá nhân và của nhóm.
IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
− Giáo trình;
−

Phần mềm dây chuyền sản xuất amoniac;
2

−
−

Phiếu học tập;
Laptop, máy chiếu Projector;

−

Giấy Ao (10 tờ), bút dạ 6 cái (5 xanh, 1 đỏ), kéo, băng dán.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Nội dung

Mục tiêu

Phương
pháp

Mô tả hoạt động dạy học
Tư liệu, đồ
dùng

Thời gian
Hoạt động của thầy

Định
hướng bài
học
Nội dung
tóm tắt

Hoạt động của SV

Hướng sự chú ý Thuyết
của SV vào bài trình nêu
dạy
vấn đề

2’

Nêu vấn đề về tầm quan trọng Phát hiện vấn đề và Slide 2
của amoniac đối với nền nông phát biểu (1 SV)
nghiệp Việt Nam, từ đó dẫn d...
1
GIÁO ÁN
Tên bài dy: TNG HP AMONIAC
Hc phn: Hoá công ngh và Môi trường
Lp: Sinh viên năm th 3, Ngành Sư phm Sinh-Hoá
H và tên giáo viên: Cao Th Hiên - Trường CĐSP Ngh An
VN TRÍ TIT HC TRONG CHƯƠNG TRÌNH
Tiết dy thuc tiết 8 – Chương 3 - Hc phn Hóa công ngh và Môi trường – chương trình đào to năm th 3 CĐSP Sinh-Hóa.
Kiến thc ca SV đã có trước bài hc:
Hóa Vô cơ 1;
Tính cht, điu chếng dng ca N
2
, H
2
Tính cht, điu chếng dng ca NH
3
Các nguyên tc ca nn sn xut hoá hc
I. MC TIÊU
Sau bài hc này, sinh viên có kh năng
a. Kiến thc:
Trình bày và phân tích đưc cơ s lý thuyết ca quá trình tng hp amoniac trong công nghip;
Mô t, gii thích được các giai đon xNy ra trong dây chuyn tng hp amoniac;
Hiu được nhng nh hưởng có li và bt li ca amoniac đối vi cuc sng.
b. Kỹ năng:
Vn dng được nguyên lý chuyn dch cân bng để gii thích và gii bài tp liên quan đến phn ng tng hp amoniac.
Rèn luyn k năng hot động theo nhóm, gii các bài tp v tng hp amoniac.
giáo án hóa học bài Tổng hợp amoniac - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án hóa học bài Tổng hợp amoniac - Người đăng: xuan-thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
giáo án hóa học bài Tổng hợp amoniac 9 10 558