Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa lớp 10 tuần 1

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tùng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Ninh Thạnh Lợi, NH 2012-2013

Tiết 1-2, tuần 1

Giáo án Hóa học 10

NS: 18/8/2012
ÔN TẬP ĐẦU NĂM

I- Mục tiêu bài học
1- Về kiến thức
Giúp HS nhớ lại các kiến thức đã học ở lớp 8 và 9.
*Các khái niệm: nguyên tử, nguyên tố hóa học, hóa trị.
*Các công thức tính các đại lượng hóa học: mol, tỉ khối, nồng độ dung dịch.
*Sự phân loại các hợp chất vô cơ.
2- Về kỹ năng
Rèn cho HS kỹ năng giải các dạng bài:
*Về cấu tạo nguyên tử
*Tìm hóa trị, lập công thức hợp chất
*Nồng độ dung dịch.
*Viết và cân bằng các phản ứng vô cơ.
II- Phương pháp
Vấn đáp kết hợp với sử dụng bài tập
III- Hoạt động dạy học
Hoạt động 1
GV: yêu cầu HS nhắc lại khái niệm
nguyên tử, cho ví dụ.

HS: phát biểu, đưa ra ví dụ.

GV: nhận xét, bổ sung.
1- Nguyên tử
-Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé tạo nên các chất
-Ngtử được cấu tạo gồm 2 phần : hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ mang điện tích
âm.
 Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, gồm có hạt proton (p) mang điện dương và hạt
nơtron (n) không mang điện. Khối lượng hạt proton = khối lượng hạt nơtron.
 Lớp vỏ có 1 hay nhiều electron (e) mang điện âm.Khối lượng electron nhỏ hơn khối
lượng proton 1836 lần.
-Khối lượng nguyên tử được coi là khối lượng của hạt nhân.Vậy:
KLNT = Tổng khối lượng các hạt proton và các hạt nơtron trong nguyên tử.
Hoạt động 2
GV: yêu cầu HS nhắc lại khái niệm
nguyên tố hoá học, đưa ra ví dụ.
HS: phát biểu, đưa ra ví dụ.

GV: nhận xét, bổ sung.

2- Nguyên tố hoá học
-Là tập hợp những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân.
-Những nguyên tử của cùng 1 nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học giống nhau.
Hoạt động 3
GV: yêu cầu HS nhắc lại khái niệm hoá
trị, cho ví dụ.

HS: phát biểu, đưa ra ví dụ.

GV: nhận xét, bổ sung.
3- Hóa trị của một nguyên tố
Giáo viên: Phan Thanh Dọn

Trang

1

Trường THPT Ninh Thạnh Lợi, NH 2012-2013

Giáo án Hóa học 10

-Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử
của nguyên tố khác.
-Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của nguyên tố Hidro (được chọn
làm đơn vị) và hóa trị của nguyên tố Oxi (là hai đơn vị).
-Qui tắc hóa trị: gọi a,b là hóa trị của nguyên tố A,B.
Trong công thức AxBy ta có: ax = by
Hóa trị
Kim loại
Phi kim
I
Na , K , Cu , Ag
Cl , Br , N
II
Mg , Ca , Ba , Pb , Cu , Hg , Zn , Fe
O,C,S,N
III
Al , Fe
N,P
IV
C,S,N
V
N,P
VI
S
Hoạt động 4
GV: yêu cầu HS phát biểu định luật bảo
toàn khối lượng.

HS: phát biểu, đưa ra ví dụ.

GV: nhận xét, bổ sung.
4- Định luật bảo toàn khối lượng
Trong một phản ứng hóa học, tổng ...
Trường THPT Ninh Thạnh Lợi, NH 2012-2013 Giáo án Hóa học 10
NS: 18/8/2012
ÔN TẬP ĐẦU NĂM
I- Mục tiêu bài học
1- Về kiến thức
Giúp HS nhớ lại các kiến thức đã học ở lớp 8 và 9.
*Các khái niệm: nguyên tử, nguyên tố hóa học, hóa trị.
*Các công thức tính các đại lượng hóa học: mol, tỉ khối, nồng độ dung dịch.
*Sự phân loại các hợp chất vô cơ.
2- Về kỹ năng
Rèn cho HS kỹ năng giải các dạng bài:
*Về cấu tạo nguyên tử
*Tìm hóa trị, lập công thức hợp chất
*Nồng độ dung dịch.
*Viết và cân bằng các phản ứng vô cơ.
II- Phương pháp
Vấn đáp kết hợp với sử dụng bài tập
III- Hoạt động dạy học
Hoạt động 1
GV: yêu cầu HS nhắc lại khái niệm
nguyên tử, cho ví dụ.
GV: nhận xét, bổ sung.
HS: phát biểu, đưa ra ví dụ.
1- Nguyên tử
-Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé tạo nên các chất
-Ngtử được cấu tạo gồm 2 phần : hạt nhân mang điện tích dương lớp vỏ mang điện tích
âm.
Hạt nhân nằm tâm nguyên tử, gồm hạt proton (p) mang điện dương hạt
nơtron (n) không mang điện. Khối lượng hạt proton = khối lượng hạt nơtron.
Lớp vỏ 1 hay nhiều electron (e) mang điện âm.Khối lượng electron nhỏ hơn khối
lượng proton 1836 lần.
-Khối lượng nguyên tử được coi là khối lượng của hạt nhân.Vậy:
KLNT = Tổng khối lượng các hạt proton và các hạt nơtron trong nguyên tử.
Hoạt động 2
GV: yêu cầu HS nhắc lại khái niệm
nguyên tố hoá học, đưa ra ví dụ.
GV: nhận xét, bổ sung.
HS: phát biểu, đưa ra ví dụ.
2- Nguyên tố hoá học
-Là tập hợp những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân.
-Những nguyên tử của cùng 1 nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học giống nhau.
Hoạt động 3
GV: yêu cầu HS nhắc lại khái niệm hoá
trị, cho ví dụ.
GV: nhận xét, bổ sung.
HS: phát biểu, đưa ra ví dụ.
3- Hóa trị của một nguyên tố
Giáo viên: Phan Thanh Dọn Trang
1
Tiết 1-2, tuần 1
Giáo án Hóa lớp 10 tuần 1 - Trang 2
Giáo án Hóa lớp 10 tuần 1 - Người đăng: Nguyễn Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án Hóa lớp 10 tuần 1 9 10 341