Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hóa12

Được đăng lên bởi Hoang Anh Tu
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng THPT Khaùnh Höng

Gv: Traàn Quoác Teûn

Tieát 1

Tuaàn 1:
OÂN TAÄP ÑAÀU NAÊM
I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
1. Kieán thöùc :
-OÂn taäp nhöõng noäi dung cô baûn cuûa thuyeát CTHH
-Ñoàng phaân, ñaëc ñieåm veà caáu taïo, tính chaát cuûa moãi loaïi hiñrocacbon laø nhöõng phaàn lieân quan ñeán
lôùp 12 ñeå chuaån bò tieáp thu kieán thöùc môùi veà caùc hôïp chaát höõu cô coù nhoùm chöùc.
Troïng taâm
 Ba luaän ñieåm chính cuûa thuyeát CTHH
 Caùc loaïi ñoàng phaân: maïch cacbon; vò trí noái ñoâi, ba, nhoùm theá vaø nhoùm chöùc;
 Ñoàng phaân nhoùm chöùc vaø ñoàng phaân cis-trans cuûa HC vaø daãn xuaát cuûa chuùng.
 Ñaëc ñieåm CT, tính chaát hoùa hoïc cuûa ba loaïi CxHy: no, khoâng no vaø thôm.
2. Kyõ naêng : Giaûi moät soá baøi taäp aùp duïng kieán thöùc.
II- PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC:
Ñaøm thoaïi, neâu vaán ñeà
III- CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ:
 Chuaån bò cuûa GV : Sô ñoà lieân quan giöõa caáu taïo caùc loaïi HC vaø tính chaát.
 Chuaån bò cuûa troø: OÂn taäp kieán thöùc Hoùa höõu cô 11.
IV- TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1. OÅn ñònh toå chöùc :
2. Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa troø
0 I-NHÖÕNG ÑIEÅM CÔ BAÛN CUÛA THUYEÁT CAÁU TAÏO
HOAÙ HOÏC:
1 HS trình baøy:
1. Trong phaân töû chaát höõu cô, caùc nguyeân töû lieân keát vôùi
nhau theo ñuùng hoùa trò vaø theo moät thöù töï nhaát ñònh. Thöù töï
lieân keát ñoù ñöôïc goïi laø caáu taïo hoùa hoïc. Söï thay ñoåi thöù töï
lieân keát ñoù seõ taïo ra chaát môùi.
2. Trong phaân töû chaát höõu cô, cacbon coù hoùa trò 4. Nhöõng
ngtöû C coù theå keát hôïp khoâng nhöõng vôùi nhöõng cuûa nngtoá
khaùc maø coøn keát hôïp tröïc tieùp vôùi nhau taïo thaønh nhöõng
maïch C khaùc nhau (maïch khoâng nhaùnh, coù nhaùnh vaø maïch
voøng).
3. Tính chaát cuûa caùc chaát phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn (baûn
chaát vaø soá löôïng C ) vaø caáu taïo hoùa hoïc ( thöù töï lieân keát C ).
Vì vaäy, thuyeát CTHH laøm cô sôû ñeå nghieân cöùu caùc hôïp
chaát höõu cô:
Hs: thaûo luaän ví duï minh hoaï:
1. VD :
C2H6O
CH3CH2 OH
CH3 OCH3
Röôïu etylic
Ñimetylete
2. IV
IV
IV
VI VI
VD : CH4 , CH3CH2OH , CHCH
CH3CH2CH2CH3 , CH3CHCH3 ,

CH3
CH2CH2


CH2CH2
3. VD: Tính chaát phuï thuoäc vaøo:
- Baûn chaát: CH4: Khí, deã chaùy,CCl4: Loûng , khoâng chaùy

Giáo án hóa học 12

Hoïat ñoäng cuûa thaày
I-NHÖÕNG ÑIEÅM CÔ BAÛN CUÛA THUYEÁT
CAÁU TAÏO HOAÙ HOÏC:
Hoaït ñoäng 1:
Hoûi: Haõy neâu noäi dung cô baûn cuûa thuyeát caáu
taïo hoùa hoïc ?

Gv: Nhaän xeùt, boå xung
GV: höôùng daãn hoïc sinh laáy ví duï minh hoaï.

GV: Cho hs thaáy söï thay ñoåi: baûn chaát, soá ...
Tröôøng THPT Khaùnh Höng Gv: Traàn Quoác Teûn
Tieát 1
Tuaàn 1: OÂN TAÄP ÑAÀU NAÊM
I- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
1. Kieán thöùc :
-OÂn taäp nhöõng noäi dung cô baûn cuûa thuyeát CTHH
-Ñoàng phaân, ñaëc ñieåm veà caáu taïo, tính chaát cuûa moãi loaïi hiñrocacbon laø nhöõng phaàn lieân quan ñeán
lôùp 12 ñeå chuaån bò tieáp thu kieán thöùc môùi veà caùc hôïp chaát höõu cô coù nhoùm chöùc.
Troïng taâm
Ba luaän ñieåm chính cuûa thuyeát CTHH
Caùc loaïi ñoàng phaân: maïch cacbon; vò trí noái ñoâi, ba, nhoùm theá vaø nhoùm chöùc;
Ñoàng phaân nhoùm chöùc vaø ñoàng phaân cis-trans cuûa HC vaø daãn xuaát cuûa chuùng.
Ñaëc ñieåm CT, tính chaát hoùa hoïc cuûa ba loaïi C
x
H
y
: no, khoâng no vaø thôm.
2. Kyõ naêng : Giaûi moät soá baøi taäp aùp duïng kieán thöùc.
II- PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC:
Ñaøm thoaïi, neâu vaán ñeà
III- CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ:
Chuaån bò cuûa GV : Sô ñoà lieân quan giöõa caáu taïo caùc loaïi HC vaø tính chaát.
Chuaån bò cuûa troø: OÂn taäp kieán thöùc Hoùa höõu cô 11.
IV- TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1. OÅn ñònh toå chöùc :
2. Noäi dung
Hoaït ñoäng cuûa troø Hoïat ñoäng cuûa thaày
0 I-NHÖÕNG ÑIEÅM CÔ BAÛN CUÛA THUYEÁT CAÁU TAÏO
HOAÙ HOÏC:
1 HS trình baøy:
1. Trong phaân töû chaát höõu cô, caùc nguyeân töû lieân keát vôùi
nhau theo ñuùng hoùa trò vaø theo moät thöù töï nhaát ñònh. Thöù töï
lieân keát ñoù ñöôïc goïi laø caáu taïo hoùa hoïc. Söï thay ñoåi thöù töï
lieân keát ñoù seõ taïo ra chaát môùi.
2. Trong phaân töû chaát höõu cô, cacbon coù hoùa trò 4. Nhöõng
ngtöû C coù theå keát hôïp khoâng nhöõng vôùi nhöõng cuûa nngtoá
khaùc maø coøn keát hôïp tröïc tieùp vôùi nhau taïo thaønh nhöõng
maïch C khaùc nhau (maïch khoâng nhaùnh, coù nhaùnh vaø maïch
voøng).
3. Tính chaát cuûa caùc chaát phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn (baûn
chaát vaø soá löôïng C ) vaø caáu taïo hoùa hoïc ( thöù töï lieân keát C ).
Vì vaäy, thuyeát CTHH laøm cô sôû ñeå nghieân cöùu caùc hôïp
chaát höõu cô:
Hs: thaûo luaän ví duï minh hoaï:
1. VD : C
2
H
6
O
CH
3
CH
2
OH
CH
3
OCH
3
Röôïu etylic Ñimetylete
2. IV IV IV VI VI
VD : CH
4
, CH
3
CH
2
OH , CHCH
CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
, CH
3
CHCH
3
,
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
3. VD: Tính chaát phuï thuoäc vaøo:
- Baûn chaát: CH
4
: Khí, deã chaùy,CCl
4
: Loûng , khoâng chaùy
I-NHÖÕNG ÑIEÅM CÔ BAÛN CUÛA THUYEÁT
CAÁU TAÏO HOAÙ HOÏC:
Hoaït ñoäng 1:
Hoûi: Haõy neâu noäi dung cô baûn cuûa thuyeát caáu
taïo hoùa hoïc ?
Gv: Nhaän xeùt, boå xung
GV: höôùng daãn hoïc sinh laáy ví duï minh hoaï.
GV: Cho hs thaáy söï thay ñoåi: baûn chaát, soá löôïng,
thöù töï ngtöû ---› thay ñoåi chaát.
Giáo án hóa học 12 1
Giáo án hóa12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hóa12 - Người đăng: Hoang Anh Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Giáo án hóa12 9 10 273