Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn đại số lớp 7 học kì II

Được đăng lên bởi hanglc88
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 28/2/2015
Ngày giảng:2/3/2015 (7A1, 7A2)
TIẾT 57. ĐA THỨC
I.
1.

2.

3.
II.
1.
2.
III.
IV.
1.

2.

Mục tiêu
Kiến thức
- Nhận biết khái niệm đa thức.
- Phân biệt được đơn thức và đa thức.
Kỹ năng
- Thành thạo thực hiện phép toán cộng, trừ đơn thức.
- Lấy được ví dụ đa thức.
Thái độ
- Nghiêm túc học và làm bài.
Đồ dùng dạy học
Giáo viên:bảng phụ, phấn màu.
Học sinh:đồ dùng học tập.
Phương pháp dạy học
Giảng giải minh họa, nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp gợi mở.
Tiến trình bài dạy
Ổn định tổ chức (2’)
Hát đầu giờ.
Kiểm tra sĩ số: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Kiểm tra đầu giờ (5’)
H:
1. Trình bày khái niệm đơn thức.
1
2

Thu gọn biểu thức : x2 x2 2x2
Bài mới (25’)
2.

3.

Hoạt động của GV – HS
HĐ 1 : Đa thức (5’)
GV đưa hình vẽ tr 36 SGK
HS : Lên bảng viết x2 + y2+ +
5
3

1
xy
2

Nội dung ghi bảng
1. Đa thức :
Ví dụ : Các biểu thức :
a) x2 + y2 +

1
xy
2

5
3

GV : Cho các đơn thức : x2y ; xy2 ; xy b) 3x2 y2 + xy  7x
;5
c) x2y  3xy + 3x2y  3+
1
Hỏi : Em hãy lập tổng các đơn thức
2
đó ?
+ xy  x + 5

Hoạt động của GV – HS

Nội dung ghi bảng
Là các đa thức

5
3

HS : x2y + xy2 + xy + 5
GV : Cho biểu thức :
1
2

2
x2y3xy+3x

y3+xy

 x+5.
Hỏi : Em có nhận xét gì về các phép
tính trong biểu thức trên ?
HS : gồm phép cộng, phép trừ các
đơn thức
GV : Vậy ta có thể viết như thế nào?

Đa thức là một tổng của những đơn
thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một
hạng tử của đa thức đó.
Thường ký hiệu đa thức bằng các chữ cái
in hoa : A, B, C, M...

1
2

Chú ý : Mỗi đơn thức được coi là một đa
HS : x y +(-3xy)+3x y+(-3)+xy +(- x)
thức
+5
Hỏi :Thế nào là một đa thức ?
HS Trả lời : SGK tr 37
GV : cho đa thức : x2y 3xy +3x2 +x3y
Hỏi : Chỉ rõ các hạng tử của đa thức
HS : Hạng tử của đa thức là : x 2y ;
3xy ; 3x2 ; x3y
GV : Để cho gọn ta có thể ký hiệu đa
thức bằng các chữ cái in hoa : A, B,
C...
GV cho HS làm bài ?1
HS : Làm miệng ?1
GV gọi HS nêu chú ý tr 37 SGK
2. Thu gọn đơn thức :
2 2

2

a) Ví dụ :

HĐ 2 : Thu gọn đơn thức(10’)
1
2

1
2

N = x2y  3xy + 3x2y  3 + xy  x + 5. Thực
Hỏi : N = x2y  3xy + 3x2y  3 + xy  x + hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng
5 có những hạng tử nào đồng dạng ta được đa thức
với nhau ?
1
2
2
2
HS : x y và 3x y ; 3xy và xy ;  3 và 5
4x2y  2xy  x + 2.
Hỏi : Hãy thực hiện cộng các đơn
không còn hai hạng tử nào đồng dạng. Ta
thức đồng dạng ?
gọi đa thức đó là dạng thu gọn của đa
HS : lên bảng thực hiện

Hoạt động của GV – HS

Nội dung ghi bảng
thức N

1
2

Hỏi : Trong đa thức : 4x 2y  2xy ...
Ngày soạn: 28/2/2015
Ngày giảng:2/3/2015 (7A1, 7A2)
TIẾT 57. ĐA THỨC
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nhận biết khái niệm đa thức.
- Phân biệt được đơn thức và đa thức.
2. Kỹ năng
- Thành thạo thực hiện phép toán cộng, trừ đơn thức.
- Lấy được ví dụ đa thức.
3. Thái độ
- Nghiêm túc học và làm bài.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên:bảng phụ, phấn màu.
2. Học sinh:đồ dùng học tập.
III. Phương pháp dạy học
Giảng giải minh họa, nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp gợi mở.
IV. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định tổ chức (2’)
Hát đầu giờ.
Kiểm tra sĩ số: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………..
2. Kiểm tra đầu giờ (5’)
H:
1. Trình bày khái niệm đơn thức.
2. Thu gọn biểu thức : x
2
2
1
x
2
2x
2
3. Bài mới (25’)
Hoạt động của GV – HS Nội dung ghi bảng
HĐ 1 : Đa thức (5’)
GV đưa hình vẽ tr 36 SGK
HS : Lên bảng viết x
2
+ y
2
+ +
xy
2
1
GV : Cho các đơn thức :
3
5
x
2
y ; xy
2
; xy
; 5
Hỏi : Em hãy lập tổng các đơn thức
đó ?
1. Đa thức :
Ví dụ : Các biểu thức :
a) x
2
+ y
2
+
xy
2
1
b) 3x
2
y
2
+
3
5
xy 7x
c) x
2
y 3xy + 3x
2
y 3+
+ xy
2
1
x + 5
giáo án môn đại số lớp 7 học kì II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án môn đại số lớp 7 học kì II - Người đăng: hanglc88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
giáo án môn đại số lớp 7 học kì II 9 10 717