Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn đại số lớp 8

Được đăng lên bởi nongthihue-hoa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaùo aùn: Ñaïi soá 8 Naêm hoïc : 2014 – 2015
Ngaøy soaïn: 27/01/2015
Ngaøy daïy: 31/01/2015
Tieát 63 :
GIAÛI BAØI TOAÙN BAÈNG CAÙCH LAÄP PHÖÔNG
TRÌNH (tt).
I/ Muïc tieâu.
Kieán thöùc: Cuûng coá caùc böôùc giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình.
Kyõ naêng: Vaän duïng ñöôïc caùc böôùc giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình vaøo giaûi caùc baøi
toaùn thöïc teá.
Thaùi ñoä: Giaùo duïc nh caån thaän, chính xaùc.
II/ Chuaån bò:
Giaùo vieân: Maùy chieáu
Hoïc sinh: Giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình.
III/ Tieán trình baøi daïy.
1) OÅn ñònh toå chöùc: 8A:
2) Kieåm tra baøi cuõ.
Neâu caùc böôùc giaûi moät baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình?
3) Baøi môùi.
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Ghi baûng
Hoaït ñoäng 1 : Ví duï.
- Chieáu ví duï
- Höôùng daãn HS hoaøn thaønh
baûn:
Vaän toác
(km/h)
Thôøi
gian
(h)
Quaõng
ñöôøng
(km)
Xe
maùy
35 x 35x
OÂtoâ 45 x -
2
5
45(x -
2
5
)
- Baøi toaùn coù nhöõng ñoái töôïng
naøo tham gia?
- Baøi toaùn naøy yeâu caàu tìm gì?
- Theo em thì ta choïn aån nhö theá
naøo? ÑK cuûa aån nhö theá naøo?
- Thôøi gian oâ toâ ñi laø? Vì sao?
- Quaõng ñöôøng xe maùy ñi?
- Quaõng ñöôøng oâ toâ ñi laø?
- Hai xe ñi chieàu nhö theá naøo?
- Vaäy khi gaëp nhau thì toång
quaõng ñöôøng hai xe ñi ñöôïc laø
quaõng ñöôøng naøo? => phöông
trình?
- Goïi 1 em leân baûng giaûi pt
- HS ñoïc ñeà, lôùp theo doõi.
- Coù hai ñoái töôïng xe maùy vaø
oâ toâ
-Sau bao nhieâu thôøi gian thì
hai xe gaëp nhau
- Thôøi gian töø luùc xe maùy
khôûi haønh ñeán khi gaëp oâtoâ, x
>
2
5
- Laø x –
2
5
( h), vì xe maùy ñi
tröôùc oâ toâ 24 phuùt =
2
5
h
- Laø 35x ( km)
- Laø 45(x –
2
5
) ( km)
- Ngöôïc nhau
- Chính laø quaõng ñöôøng töø Haø
noäi ñi Nam ñònh vaø baèng 90km,
PT: 35x+45(x -
2
5
) = 90
- Moät em leân baûng, lôùp laøm
I/ Ví duï. sgk/27
Goïi x (h) laø thôøi gian töø khi xe maùy
khôûi haønh ñeán khi gaëp oâtoâ (x >
2
5
)
Thôøi gian oâ toâ ñi laø x –
2
5
(h)
Quaõng ñöôøng xe maùy ñi trong x giôø
laø 35x (km)
Quaõng ñöôøng oâtoâ ñi trong x –
2
5
giôø
laø: 45.(x-
2
5
) (km)
Vì hai xe ñi ngöôïc nhau neân khi hai
xe gaëp nhau, toång quaõng ñöôøng hai
xe ñi ñöôïc laø 90 km, ta coù pt
35x + 45(x -
2
5
) = 90
<=> 35x + 45x – 18 = 90
<=> 80x = 108
<=> x =
27
20
Vaäy thôøi gian ñeå hai xe gaëp nhau l
27
20
giôø, keå töø khi xe maùy khôûi haønh.
Giaùo vieân : Chí Nhòt Kín Tröôøng THCS An Nhôn
Giáo án môn đại số lớp 8 - Trang 2
Giáo án môn đại số lớp 8 - Người đăng: nongthihue-hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án môn đại số lớp 8 9 10 682