Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Hóa học lớp 11 cơ bản

Được đăng lên bởi minhtri-dang1
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 2041 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo án hóa 11 Cơ bản

Ngày soạn :15/8/2014
Tiết 1
ÔN TẬP ĐẦU NĂM
I. Mục tiêu cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Ôn tập cơ sở lý thuyết hóa học về nguyên tử, liên kết hóa học, định luật tuần hoàn, bảng tuần hoàn,
phản ứng oxi hóa khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.
- Hệ thống hóa tính chất vật lý, hóa học các đơn chất và hợp chất của nhóm halogen, oxi-lưu huỳnh.
- Vận dụng các kiến thức đó để chuẩn bị cho việc nghiên cứu các bài tiếp trong chương trình.
2. Kĩ năng:
- Lập và cân bằng được các phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron.
- Giải được một số dạng bài tập cơ bản như xác định thành phần hh, xác định nguyên tố...
- Vận dụng các phương pháp cụ thể để giải bài tập hóa học như lập và giải phương trình đại số, áp dụng
ĐL bảo toàn khối lượng, tính trị số trung bình...
3. Tình cảm, thái độ:
- Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc.
- Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho các em yêu thích môn hóa học.
II. Chuẩn bị:
Bảng tuần hoàn, giấy Ao, bút dạ, băng keo, học sinh ôncác kiến thức của lớp 10.
III. Phương pháp:
Thảo luận nhóm, hướng dẫn học sinh tự ôn tập và giải bài tập.
IV. Tổ chức hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG GV
Phiếu học tập 1:
1. Nguyên tử gồm có
mấy phần, chứa hạt gì ?
Khối lượng các loại hạt ?
Sự phân bố electron trên
các lớp và phân lớp như
thế nào ?

HOẠT ĐỘNG HS
Hai phần : hạt nhân và vỏ.
Vỏ nguyên tử chứa các electron
mang điện âm.
qe = - 1,6.10-19C.
me = 9,1.10-31kg.
Hạt nhân nguyên tử chứa các
nơtron không mang điện và
proton mang điện dương.
qp = + 1,6.10-19C.
mp = 1,67.10-27kg.
Electron phân bố trên các lớp và
phân lớp .

2. Nguyên tố hóa học là NTHH : là các nguyên tử có cùng
gì?
số điện tích hạt nhân.
3. Đồng vị là gì ?

NỘI DUNG
I. Cấu tạo nguyên tử:
- Gồm hai phần : hạt nhân và vỏ.
1. Vỏ nguyên tử: chứa các electron
mang điện âm.
qe = - 1,6.10-19C.
me = 9,1.10-31kg.
2. Hạt nhân: nguyên tử chứa các
nơtron không mang điện và proton
mang điện dương.
qp = + 1,6.10-19C.
mp = mn = 1,67.10-27kg.
Electron phân bố trên các lớp và phân
lớp tuân theo nguyên lí Pau-li và quy
tắc Hund.
* Nguyên tố hoá học : là các nguyên tử
có cùng số điện tích hạt nhân.

* Đồng vị :là những nguyên tử có cùng
Đồng vị là những nguyên tử có số p, khác nhau về số n do đó số khối A
cùng số p, khác nhau về số n do khác nhau.
đó số khối A khác nhau.
* NTKTB = (aX + bY) / 100.

4. Biểu thức tính nguyên
tử khối trung bình ?
Để đạt cấu hình bền vững, các
nguyên tử phải liên kết với nhau.
Có 2 loại liên kết :
II. Liê...
Giáo án hóa 11 Cơ bản
Ngày soạn :15/8/2014
Tiết 1 ÔN TẬP ĐẦU NĂM
I. Mục tiêu cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Ôn tập cơ sở thuyết a học về nguyên tử, liên kết hóa học, định luật tuần hoàn, bảng tuần hoàn,
phản ứng oxi hóa khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.
- Hệ thống hóa tính chất vật lý, hóa học các đơn chất và hợp chất của nhóm halogen, oxi-lưu huỳnh.
- Vận dụng các kiến thức đó để chuẩn bị cho việc nghiên cứu các bài tiếp trong chương trình.
2. Kĩ năng:
- Lập và cân bằng được các phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron.
- Giải được một số dạng bài tập cơ bản như xác định thành phần hh, xác định nguyên tố...
- Vận dụng các phương pháp c thể đgiải bài tập hóa học như lập và giải phương trình đại số, áp dụng
ĐL bảo toàn khối lượng, tính trị số trung bình...
3. Tình cảm, thái độ:
- Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc.
- Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho các em yêu thích môn hóa học.
II. Chuẩn bị:
Bảng tuần hoàn, giấy Ao, bút dạ, băng keo, học sinh ôncác kiến thức của lớp 10.
III. Phương pháp:
Thảo luận nhóm, hướng dẫn học sinh tự ôn tập và giải bài tập.
IV. Tổ chức hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG
Phiếu học tập 1:
1. Nguyên tử gồm có
mấy phần, chứa hạt gì ?
Khối lượng các loại hạt ?
Sự phân bố electron trên
các lớp phân lp như
thế nào ?
2. Nguyên tố hóa học
gì?
3. Đồng vị là gì ?
4. Biểu thức tính nguyên
tử khối trung bình ?
Hai phần : hạt nhân và vỏ.
Vỏ nguyên tử chứa các electron
mang điện âm.
q
e
= - 1,6.10
-19
C.
m
e
= 9,1.10
-31
kg.
Hạt nhân nguyên tử chứa các
nơtron không mang điện
proton mang điện dương.
q
p
= + 1,6.10
-19
C.
m
p
= 1,67.10
-27
kg.
Electron phân bố trên các lớp
phân lớp .
NTHH : các nguyên tử cùng
số điện tích hạt nhân.
Đồng vị những nguyên tử
cùng số p, khác nhau về số n do
đó số khối A khác nhau.
Để đạt cấu hình bền vững, các
nguyên tử phải liên kết với nhau.
Có 2 loại liên kết :
I. Cấu tạo nguyên tử:
- Gồm hai phần : hạt nhân và vỏ.
1. Vỏ nguyên tử: chứa các electron
mang điện âm.
q
e
= - 1,6.10
-19
C.
m
e
= 9,1.10
-31
kg.
2. Hạt nhân: nguyên tử chứa các
nơtron không mang điện proton
mang điện dương.
q
p
= + 1,6.10
-19
C.
m
p
= m
n
= 1,67.10
-27
kg.
Electron phân btrên các lớp phân
lớp tuân theo nguyên Pau-li quy
tắc Hund.
* Nguyên tố hoá học :các nguyên tử
có cùng số điện tích hạt nhân.
* Đồng v :là những nguyên tử có cùng
số p, khác nhau về số n do đó số khối A
khác nhau.
* NTKTB = (aX + bY) / 100.
II. Liên kết hóa học:
Trang 1
Giáo án môn Hóa học lớp 11 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Hóa học lớp 11 cơ bản - Người đăng: minhtri-dang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Giáo án môn Hóa học lớp 11 cơ bản 9 10 743