Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Được đăng lên bởi phviet2741999
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH
TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA Al(OH)3
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Thêm dung dịch bazơ (OH-) vào dung dịch muối Al3+
Hiện tượng: Đầu tiên có kết tủa trắng Al(OH)3 xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần
khi OH- dư.

Đặt T=

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓

(1)

Al(OH)3 + OH- → Al(OH)-4

(2)

Al3+ + 4OH- → Al(OH)-4

(3)

n OH
n Al3

Al(OH)3

Al(OH)-4

3

4

* Nhận xét:
+ T = 3  n OH  3n Al : lượng kết tủa cực đại, tính theo (1)


3

+ T  4  n OH  4n Al : lượng kết tủa cực tiểu, tính theo (3)


3

+ T < 4  n OH < 4n Al : điều kiện có kết tủa.


3

Nếu n Al(OH)  n Al : ứng với mỗi giá trị n Al(OH) có thể có tương ứng 2 giá trị n OH
3

3

3



khác nhau.
+ Trường hợp 1: Kết tủa ứng với giá trị cực đại, chỉ xảy ra phản ứng (1):
-

n OH  3n Al3 (lượng OH tiêu tốn ít nhất).

+ Trường hợp 2: Kết tủa còn lại sau khi bị hòa tan một phần, xảy ra phản ứng (1)
và (2):

n

OH 

 n OH   n OH  (lượng OH- tiêu tốn nhiều nhất).
(1)

(2)

2
Các cách giải:
1. Cách giải thông thường (theo phương trình ion).
2. Sử dụng sơ đồ và áp dụng bảo toàn nguyên tố với Al và nhóm OHAl3+ + OH- → Al(OH)3 ↓ + Al(OH)-4
-

Bảo toàn nguyên tố Al: n Al  n Al(OH)  n Al(OH)

-

Bảo toàn nhóm (OH-): n OH  3n Al(OH)  4n Al(OH)

3

3



3


4


4

(có thể áp dụng theo phương pháp bảo toàn điện tích)
3. Theo công thức tính nhanh:
+ Lượng OH- tiêu tốn ít nhất: n OH


(min)

 3

+ Lượng OH- tiêu tốn nhiều nhất: n OH


(max)

 4n Al3  n 

Chú ý: nếu cho NaOH vào hỗn hợp gồm (muối Al3+ và axit H+) thì cộng thêm số
mol H+ vào 2 công thức trên, tức là:
n OH 

(min)

 3n   n H ; n OH 

(max)

 4n Al3  n   n H 

3. Phương pháp dùng đồ thị
* Một số lưu ý:
(1) Al(OH)3 nói riêng và hiđroxit lưỡng tính nói chung chỉ tan trong axit mạnh và bazơ
mạnh, không tan trong axit yếu ( NH 4 hoặc H2CO3) và bazơ yếu (NH3, amin, CO32 ),
do đó:
- Khi cho từ từ kiềm vào muối Al3+ thì lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó
sẽ giảm dần và tan hết nếu kiềm dư.
- Khi thay kiềm bằng dung dịch NH3 thì lượng kết tủa tăng dần đến cực đại và
không bị hòa tan khi NH3 dư (riêng Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính nhưng tan
được trong NH3 là do tạo phức tan [Zn(NH3)4](OH)2).
(2) Khi cho kiềm tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm H+ và Al3+ thì các phản ứng
nếu có xảy ra theo thứ tự:

OH- + H+ → H2O
3OH- + Al3+ → Al(OH)3↓
OH- + Al(OH)3 → Al(OH)-4

3
Dạng 2: Thêm dung dịch axit (H+) vào dung dịch aluminat Al(OH)-4
Hiện tượng: Đầu tiên có kết tủa keo trắng Al(O...
1
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH
TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA Al(OH)
3
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Thêm dung dịch bazơ (OH
-
) vào dung dịch muối Al
3+
Hiện tượng: Đầu tiên kết tủa trắng Al(OH)
3
xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần
khi OH
-
dư.
Al
3+
+ 3OH
-
→ Al(OH)
3
(1)
Al(OH)
3
+ OH
-
Al(OH)
-
4
(2)
Al
3+
+ 4OH
-
→ Al(OH)
-
4
(3)
Đặt
3
OH
Al
n
T=
n
* Nhận xét:
+
3
OH Al
T = 3 n 3n
: lượng kết tủa cực đại, tính theo (1)
+
3
OH Al
T 4 n 4n
: lượng kết tủa cực tiểu, tính theo (3)
+
3
OH Al
T < 4 n < 4n
: điều kiện có kết tủa.
Nếu
3
3
Al(OH)
Al
n n
: ng với mỗi gtrị
3
Al(OH)
n có thcó tương ứng 2 g trị
OH
n
khác nhau.
+ Trường hợp 1: Kết tủa ứng với giá trị cực đại, chỉ xảy ra phản ứng (1):
3
OH Al
n 3n
(lượng OH
-
tiêu tốn ít nhất).
+ Trường hợp 2: Kết tủa còn lại sau khi bị hòa tan một phần, xảy ra phản ứng (1)
và (2):
(1) (2)
OH OH OH
n n n
(lượng OH
-
tiêu tốn nhiều nhất).
Al(OH)
3
Al(OH)
-
4
3
4
Giáo án môn Hóa học lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Hóa học lớp 11 - Người đăng: phviet2741999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giáo án môn Hóa học lớp 11 9 10 208