Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Sinh học lớp 6

Được đăng lên bởi chogameo72
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 2506 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo án sinh 6

Năm học 2014 - 2015

Ngày soạn: 09/08/2014

MỞ ĐẦU SINH HỌC
TIẾT 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG
I/ MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống.
- Nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống
- Biết cách lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại và rút ra nhận xét.
2. Kĩ năng:
- Biết cách thiết lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại chúng và rút
ra nhận xét.
- Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống của sinh vật
3. Thái độ:
- Học tập nghiêm túc, yêu thích môn học, yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường.
II/ CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh vẽ thể hiện một vài nhóm sinh vật, sử dụng hình vẽ H 2.1 tr.8 SGK.
- Bảng phụ phần 2.
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Soạn trước bài ở nhà, sưu tầm 1 số tranh ảnh liên quan.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG
Giới thiệu bài: Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các loại đồ vật, cây cối, con vật khác
nhau. Đó là thế giới vật chất quanh ta, chúng bao gồm các vật không sống và các vật sống
(hay sinh vật): Bài học hôm nay ta sẽ nghiên cứu vấn đề này.
Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
- GV cho HS kể tên một số cây, con, đồ - HS tìm những sinh vật gần I. Nhận dạng vật
vật ở xung quanh rồi chọn một cây, với đời sống như: cây nhãn, sống và vật không
con, đồ vật đại diện để quan sát.
cây vải, cây đậu…, con gà, con sống
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm -> trả lợn…, cái bàn, ghế.
- Vật sống: Lấy thức
lời CH:
ăn, nước uống, lớn
1. Con gà, cây đậu cần điều kiện gì để 1. Cần các chất cần thiết để lên, sinh sản.
sống?
sống: nước uống, thức ăn, thải - Vật không sống:
2. Hòn đá có cần những điều kiện chất thải…
không lấy thức ăn,
giống như con gà và cây đậu để tồn tại 2. Không cần.
không lớn lên.
không?
3. Sau một thời gian chăm sóc, đối 3. HS thảo luận -> trả lời đạt
tượng nào tăng kích thước và đối tượng yêu cầu: thấy được con gà và
nào không tăng kích thước?
cây đậu được chăm sóc lớn lên,
- GV chữa bài bằng cách gọi trả lời.
còn Hòn đá không thay đổi.
- GV cho HS tìm thêm một số ví dụ về
vật sống và vật không sống.
- Đại diện nhóm trình bày ý
- GV yêu cầu HS rút ra kết luận.
kiến của nhóm  nhóm khác
bổ sung  chọn ý kiến đúng.
- GV tổng kết – rút ra kiến thức.
- HS nêu 1 vài ví dụ khác.
- HS nghe và ghi bài.
GV Đoàn Thị Thu Trang

1

Trường THCS Hồng Minh

Giáo án sinh 6

Năm học 2014 - 2015

Hoạt động 2: Đặc điểm của cơ thể sống.
Hoạt độ...
Giáo án sinh 6 Năm học 2014 - 2015
Ngày soạn: 09/08/2014
MỞ ĐẦU SINH HỌC
TIẾT 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG
I/ MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống.
- Nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống
- Biết cách lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại và rút ra nhận xét.
2. Kĩ năng:
- Biết cách thiết lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại chúng vàt
ra nhận xét.
- Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống của sinh vật
3. Thái độ:
- Học tập nghiêm túc, yêu thích môn học, yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường.
II/ CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh vẽ thể hiện một vài nhóm sinh vật, sử dụng hình vẽ H 2.1 tr.8 SGK.
- Bảng phụ phần 2.
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Soạn trước bài ở nhà, sưu tầm 1 số tranh ảnh liên quan.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG
Giới thiệu bài: Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các loại đồ vật, cây cối, con vật khác
nhau. Đó thế giới vật chất quanh ta, chúng bao gồm các vật không sống các vật sống
(hay sinh vật): Bài học hôm nay ta sẽ nghiên cứu vấn đề này.
Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống.
Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung
- GV cho HS kể tên một số cây, con, đồ
vật xung quanh rồi chọn một cây,
con, đồ vật đại diện để quan sát.
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm -> trả
lời CH:
1. Con gà, cây đậu cần điều kiện để
sống?
2. Hòn đá cần những điều kiện
giống như con cây đậu để tồn tại
không?
3. Sau một thời gian chăm sóc, đối
tượng nào tăng kích thước và đối tượng
nào không tăng kích thước?
- GV chữa bài bằng cách gọi trả lời.
- GV cho HS tìm thêm một số dụ về
vật sống và vật không sống.
- GV yêu cầu HS rút ra kết luận.
- GV tổng kết – rút ra kiến thức.
- HS m những sinh vật gần
với đời sống như: cây nhãn,
cây vải, cây đậu…, con gà, con
lợn…, cái bàn, ghế.
1. Cần các chất cần thiết để
sống: nước uống, thức ăn, thải
chất thải…
2. Không cần.
3. HS thảo luận -> trả lời đạt
yêu cầu: thấy được con
cây đậu được chăm sóc lớn lên,
còn Hòn đá không thay đổi.
- Đại diện nhóm trình bày ý
kiến của nhóm nhóm khác
bổ sung chọn ý kiến đúng.
- HS nêu 1 vài ví dụ khác.
- HS nghe và ghi bài.
I. Nhận dạng vật
sống vật không
sống
- Vật sống: Lấy thức
ăn, nước uống, lớn
lên, sinh sản.
- Vật không sống:
không lấy thức ăn,
không lớn lên.
GV Đoàn Thị Thu Trang 1 Trường THCS Hồng Minh
Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Người đăng: chogameo72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
Giáo án môn Sinh học lớp 6 9 10 325