Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Sinh học lớp 6

Được đăng lên bởi thuydung02
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phòng GD&ĐT Kiến Xương
Trường THCS Trà Giang

MÔN: SINH HỌC
NĂM HỌC: 2010-2011

Giáo viên: Nguyễn Quang Lập

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
I. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm:

Cây hạt kín có thể có:
- Kiểu rễ cọc hay kiểu rễ chùm
- Kiểu gân lá hình mạng hay
kiểu gân lá hình cung, song
song.
- Kiểu hạt hai lá mầm hay kiểu
hạt một lá mầm của phôi.

A. Caây hai laù maàm:
( caây döøa caïn)

B. Caây moät laù maàm :
(Caây reû quaït )

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
I. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm

Hoạt động nhóm : (5').
Căn cứ vào đặc điểm của rễ, số
cánh hoa, kiểu gân lá hãy phân
biệt cây hai lá mầm và cây một
lá mầm đề hoàn thành bảng
sau?

A. Caây hai laù maàm:
( caây döøa caïn)

B. Caây moät laù maàm :
(Caây reû quaït )

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
I. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm
Đặc điểm

Kiểu rễ

Kiểu gân lá

Số cánh hoa

Cây Hai lá mầm

Cây Một lá mầm

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
I. Cây hai lá mầm và cây một lá mầm
Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Cây Một lá mầm

Kiểu rễ

Rễ cọc

Rễ chùm

Kiểu gân lá

Gân lá hình
mạng

Gân song song và
gân hình cung

Số cánh hoa

Có 4 hoặc 5
cánh

Có 3 hoặc 6
cánh

Còn những dấu hiệu nào để phân biệt cây hai lá mầm và cây một lá mầm?

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
I. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm
Đặc điểm

Dạng thân

Hạt

Cây Hai lá mầm

Thân gỗ, thân cỏ, thân
leo, thân bò

Phôi có hai lá mầm

Cây Một lá mầm

Thân cỏ, cột

Phôi có một lá mầm

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
I. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm.
Đặc điểm

Kiểu rễ

Cây Hai lá mầm

Rễ cọc

Cây Một lá mầm

Rễ chùm

Kiểu gân lá

Gân lá hình
mạng

Gân song song và
gân hình cung

Số cánh hoa

Có 4 hoặc 5
cánh

Có 3 hoặc 6
cánh

Dạng thân

Hạt

Thân gỗ, thân cỏ, thân
leo, thân bò
Phôi có hai lá mầm

Thân cỏ, cột
Phôi có một lá mầm

Từ bảng trên em có kết luận gì về cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm?

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM
I. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm:
- Cây Hai lá mầm : Có rễ cọc, gân lá hình mạng, hoa thường 5 cánh, phôi của
hạt có 2 lá mầm, dạng thân gỗ, thân cỏ.
- Cây Một lá mầm : Có rễ chùm , gân lá hình cung hoặc song song, hoa
thường có 6 cánh , phôi của hạt có một lá mầm, phần lớn là thân cỏ.
II. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm:

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ
MẦM
I. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm.
II. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm:
Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

Kiểu rễ
cọc
Từ bảng trên hãy suy ra ...
Phòng GD&ĐT Kiến Xương
Trường THCS Trà Giang
Giáo viên: Nguyễn Quang Lập
NĂM HỌC: 2010-2011
MÔN: SINH HỌC
Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Người đăng: thuydung02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giáo án môn Sinh học lớp 6 9 10 923