Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn toán

Được đăng lên bởi huyentranght1995
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 80 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần : 13
Tiết : 26

Ngày soạn: 6/11/2015
Ngày dạy: 10/11/2015
Bài 3: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Học sinh biết được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỷ lệ
nghịch.Nhận biết hai đại lượng có tỷ lệ nghịch hay không. Nắm được các tính chất của
hai đại lượng tỷ lệ nghịch.
- Biết cách tìm hệ số tỷ lệ nghịch, tìm giá trị của một đại lượng khi biết hệ số tỷ lệ và giá
trị tương ứng của đại lượng kia.
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
2. Kỹ năng : Tính nhanh, tìm hệ số tỉ lệ nghịch.
3. Thái độ : Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tích cực trong giờ học.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Bảng phụ
- HS: Bảng nhóm.
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Tiến hành bài mới :
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

A. Hoạt động 1: Kiểm tra
bài củ:
- Hãy viết công thức tính:
a) Cạnh y (cm) theo cạnh x
(cm) của hình chữ nhật có
kích thước thay đổi nhưng
luôn có diện tích bằng 12
cm2.
b) Lượng gạo y (kg) trong
mỗi bao theo x khi chia
đều 500 kg vào x bao?
- Vậy theo các em khi mình
tăng x thì y như thế nào và
ngược lại ?

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

- HS lên bảng làm :
a) Áp dụng công thức tính
diện tích hình chữ nhật,
ta có:
12 = x.y
⟹y=

12
x

b) Y =

500
x

- Khi x tăng thì y giảm và

NỘI DUNG GHI BẢNG

- Vậy các em có nhận xét gì
về các công thức trên ?

ngược lại.
- Hai công thức trên đều
có điểm giống nhau là :
Đại lượng này bằng một
hằng số chia cho đại
lượng kia.

- Hai đại lượng x và y nói
trên được gọi là 2 đại
lượng tỉ lệ nghịch. Để hiểu
rõ hơn về hai đại lượng
này thì hôm nay cô và các
em cùng tìm hiểu bài mới:
Bài 3: ĐẠI LƯỢNG TỈ
LỆ NGHỊCH.
B. Hoạt động 2: Dạy bài
mới:
1) Định nghĩa
- Từ nhận xét trên, em hãy
cho cô biết thế nào là đại
lượng tỉ lệ nghịch?

- Gv nhắc lại định nghĩa và
ghi lên bảng.
- VD1: cho y tỉ lệ nghịch
với x theo hệ số tỉ lệ -3,5.
Hỏi x tỉ lệ nghịch với y
theo hệ số tỉ lệ nào ?
+ y tỉ lệ nghich với x theo
hệ số tỉ lệ -3,5 thì y = ?
+ vậy x tỉ lệ nghịch với y
theo hệ số tỉ lệ nào ?

- Nếu đại lượng y liên hệ
với đại lượng x theo
a

công thức : y= x

hay

x.y = a ( a là hằng số
khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ
nghịch với x theo hệ số tỉ
lệ a.

1) Định nghĩa
- Nếu đại lượng y liên hệ
với đại lượng x theo
a

công thức : y= x

x.y = a ( a là hằng số
khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ
nghịch với x theo hệ số
tỉ lệ a.

- HS trả lời :

- VD1:

−3.5
Y=
x

Y=

⟹x=

hay x.y = -3,5

−3.5
y

X tỉ lệ nghịch với y theo hệ
số tỉ lệ -3,5.

hay

−3.5
x

hay x...


 !"#$%#
&'%()
 *+,-
 !
"#$ %!"&'#()*+,
!"
-).!"/.)0",1 '!23)
0"4, '
56$/*7)/809$:
.*/0;*/.<"
.+12356$/*7)/823*=09>
%#)4$
?@A-B:C
DA-B%
567#89#:%
 E"FA
G ;33HA
#;< =;>( #;< #:%?# <8) #@
I #23*ABCD
E-F
J&2*A
K 5 &LKM9 7
LK,.$%
'*H&F
%*NG
G
K O 9&L'K09
P9M97'
QRSS'23979T
@$&M9)M'.
U7.&3923
T
DB3A
K V:C*
*.$/
%A
GW7&
&W
12
x
K XW
500
x
Y7U.&B23
giáo án môn toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án môn toán - Người đăng: huyentranght1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
giáo án môn toán 9 10 77