Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Toán Hình học lớp 11

Được đăng lên bởi Đình Tài Phạm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MAI THỊ QUỲNH 0976.93.93.89 &
BÀI TẬP HÌNH 11 (thi học kì 2 )

09.434.123.68

Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA =
a 2.
1) Chứng minh rằng các mặt bên hình chóp là những tam giác vuông.
2) Chứng minh rằng: (SAC)  (SBD) .
3) Tính góc giữa SC và mp (SAB) .
4) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD)
Bài 2. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC, đôi một vuông góc và OA = OB = OC = a, I là trung
điểm BC 1) Chứng minh rằng: (OAI)  (ABC).
2) Chứng minh rằng: BC  (AOI).
3) Tính góc giữa AB và mặt phẳng (AOI).
4) Tính góc giữa các đường thẳng AI và OB .
Bài 3. Cho hình chóp S.ABC có ABC vuông tại A, góc µB = 600 , AB = a; hai mặt bên (SAB) và
(SBC) vuông góc với đáy; SB = a. Hạ BH  SA (H  SA); BK  SC (K  SC).
1) Chứng minh: SB  (ABC)
2) Chứng minh: mp(BHK)  SC.
3) Chứng minh: BHK vuông .
4) Tính cosin của góc tạo bởi SA và (BHK).
Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA  (ABCD) và SA = 2a.
1) Chứng minh (SAC )  (SBD ) ; (SCD)  (SAD)
2) Tính góc giữa SD và (ABCD); SB và (SAD) ; SB và (SAC).
3) Tính d(A, (SCD)); d(B,(SAC))
Bài 5:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCDlà hình thoi cạnh a,·BAD  600 và SA = SB = SD = a.
a) Chứng minh (SAC) vuông góc với (ABCD).
b) Chứng minh tam giác SAC vuông.
c) Tính khoảng cách từ S đến (ABCD).
Bài 6: Cho tam giác ABC vuông cân tại B, AB = BC= a 2 , I là trung điểm cạnh AC, AM là
đường cao của SAB. Trên đường thẳng Ix vuông góc với mp(ABC) tại I, lấy điểm S sao cho
IS = a.
a) Chứng minh AC  SB, SB  (AMC).
b) Xác định góc giữa đường thẳng SB và mp(ABC).
c) Xác định góc giữa đường thẳng SC và mp(AMC).
Bài 7: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a. Gọi O là tâm của
đáy ABCD.
a) Chứng minh rằng (SAC)  (SBD), (SBD)  (ABCD).
b) Tính khoảng cách từ điểm S đến mp(ABCD) và từ điểm O đến mp(SBC).
c) Dựng đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau BD và
SC
Bài 8 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a, ·BAD  600 , đường cao
SO = a.
a) Gọi K là hình chiếu của O lên BC. Chứng minh rằng: BC  (SOK)
b) Tính góc giữa SK và mp(ABCD).
c) Tính khoảng cách giữa AD và SB.

MAI THỊ QUỲNH 0976.93.93.89 & 09.434.123.68
Bài 9 Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đều, SA  (ABC), SA= a. M là
một điểm trên cạnh AB, ·ACM   , hạ SH  CM.
a) Tìm quỹ tích điểm H khi M di động trên đoạn AB.
b) Hạ AK  SH. Tính SK và AH theo a và  .
Bài 10 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông t...
MAI THỊ QUỲNH 0976.93.93.89 & 09.434.123.68
BÀI TẬP HÌNH 11 (thi học kì 2 )
Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA =
a 2
.
1) Chứng minh rằng các mặt bên hình chóp là những tam giác vuông.
2) Chứng minh rằng: (SAC)
(SBD) .
3) Tính góc giữa SC và mp (SAB) .
4) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD)
Bài 2. Cho tứ diện OABC OA, OB, OC, đôi một vuông góc OA = OB = OC = a, I là trung
điểm BC 1) Chứng minh rằng: (OAI)
(ABC).
2) Chứng minh rằng: BC
(AOI).
3) Tính góc giữa AB và mặt phẳng (AOI).
4) Tính góc giữa các đường thẳng AI và OB .
Bài 3. Cho hình chóp S.ABC có ABC vuông tại A, góc
µ
B
= 60
0
, AB = a; hai mặt bên (SAB) và
(SBC) vuông góc với đáy; SB = a. Hạ BH SA (H SA); BK SC (K SC).
1) Chứng minh: SB (ABC)
2) Chứng minh: mp(BHK) SC.
3) Chứng minh: BHK vuông .
4) Tính cosin của góc tạo bởi SA và (BHK).
Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA (ABCD) và SA = 2a.
1) Chứng minh
SAC SBD( ) ( )
;
SCD SAD( ) ( )
2) Tính góc giữa SD và (ABCD); SB và (SAD) ; SB và (SAC).
3) Tính d(A, (SCD)); d(B,(SAC))
Bài 5:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCDlà hình thoi cạnh a,
·
BAD
0
60
và SA = SB = SD = a.
a) Chứng minh (SAC) vuông góc với (ABCD).
b) Chứng minh tam giác SAC vuông.
c) Tính khoảng cách từ S đến (ABCD).
Bài 6: Cho tam giác ABC vuông cân tại B, AB = BC=
a 2
, I trung điểm cạnh AC, AM
đường cao của SAB. Trên đường thẳng Ix vuông góc với mp(ABC) tại I, lấy điểm S sao cho
IS = a.
a) Chứng minh AC SB, SB (AMC).
b) Xác định góc giữa đường thẳng SB và mp(ABC).
c) Xác định góc giữa đường thẳng SC và mp(AMC).
Bài 7: Cho hình chóp đều S.ABCD cạnh đáy bằng a cạnh bên bằng 2a. Gọi O tâm của
đáy ABCD.
a) Chứng minh rằng (SAC) (SBD), (SBD) (ABCD).
b) Tính khoảng cách từ điểm S đến mp(ABCD) và từ điểm O đến mp(SBC).
c) Dựng đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau BD và
SC
Bài 8 : Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi tâm O cạnh a,
·
BAD
0
60
, đường cao
SO = a.
a) Gọi K là hình chiếu của O lên BC. Chứng minh rằng: BC
(SOK)
b) Tính góc giữa SK và mp(ABCD).
c) Tính khoảng cách giữa AD và SB.
Giáo án môn Toán Hình học lớp 11 - Trang 2
Giáo án môn Toán Hình học lớp 11 - Người đăng: Đình Tài Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án môn Toán Hình học lớp 11 9 10 912