Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn toán hình học lớp 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Quế Conan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần: 12
Tiết: 24

Ngày soạn: 05/11/2014
Ngày dạy : 06/11/2014

KIỂM TRA CHƯƠNG I
I.- Mục tiêu :
1./ Kiến thức :
- Kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của HS trong chương I về tứ giác, các hình dạng đặc biệt của tứ
giác.
- Kiểm tra sự vận dụng những kiến thức trong chương và bài tập.
2./ Kỹ năng :
- Rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra, trình bày lôgic.
3./ Thái độ :
- Giáo dục HS có ý thức trung thực, nghiêm túc trong kiểm tra.
II.- Chuẩn bị:
1./ Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án và biểu điểm.
2./ Học sinh: Ôn tập kiến thức toàn chương I.
III.- Ma trận đề kiểm tra
Đề A:
Cấp độ

Nhận biết

1.Hình thang

- Vẽ hình đúng
theo yêu cầu
của bài toán.
-Vận dụng
được định
nghĩa, tính
chất, dấu hiệu
nhận biết hình
thang để giải
các bài toán
chứng minh
đơn giản.
2
3.5

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Vận dụng
Cấp độ thấp

Tên chủ
đề

1 . Hình thoi

Thông hiểu

- Vẽ được
hình thoi có
độ dài đường
chéo cho
trước.

1
1.5

Vận dụng được
định nghĩa, tính
chất, dấu hiệu
nhận biết hình
thoi để chứng
minh một tứ
giác là hình
thoi.
1
1.0

Cộng
Cấp độ cao

2

3.0
(30 %)

2
%)

2.5 (25

2. Hình bình
hành.

Vận dụng được
định nghĩa, tính
chất, dấu hiệu
nhận biết hình
chữ nhật để
chứng minh
một tứ giác là
hình bình hành.
1
1.5

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3. Hình chữ
nhật.

1
1.5
(15%)

-Vận dụng
được định
nghĩa, tính
chất, dấu hiệu
nhận biết hình
chữ nhật để
chứng minh
một tứ giác là
hình chữ nhật.
1
1.0

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4. Hình
vuông.

- Biết định
nghĩa hình
vuông và các
tính chất của
đường chéo
hình vuông.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

1
1,5

1
1.0

1
2

5
7.0
(70%)

3.0
(30%)

10.0

(10%)

1.5
(15%)
7
(100%)

Đề B:
Cấp độ
Tên chủ
đề
1.Hình thang

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ thấp

- Vẽ hình đúng
theo yêu cầu
của bài toán.
-Vận dụng
được định
nghĩa, tính
chất, dấu hiệu
nhận biết hình

Cộng
Cấp độ cao

thang để giải
các bài toán
chứng minh
đơn giản.
1
2.0

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 . Hình thoi

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2. Hình bình
hành.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3. Hình chữ
nhật.

- Vẽ được
hình thoi có
độ dài đường
chéo cho
trước.

1
1.5

1

2.0
(20 %)

Vận dụng được
định nghĩa, tính
chất, dấu hiệu
nhận biết hình
thoi để chứng
minh một tứ
giác là hình
thoi.
1
1.0

2
%)

2.5 (25

- Vẽ hình đúng
theo yêu cầu
của bài toán.
-Vận dụng
được định
nghĩa, tính
chất, dấu hiệu
nhận biết hình
chữ nhật để
chứng minh
một tứ giác là
hình bình hành.
1
2.0

1
2.0
(20%)

-Vận dụng
được định
nghĩa, tính
chất, dấu hiệu
nhận biết hình
chữ nhật để
chứng ...
Tuần: 12 Ngày soạn: 05/11/2014
Tiết: 24 Ngày dạy : 06/11/2014
KIỂM TRA CHƯƠNG I
I.- Mục tiêu :
1./ Kiến thức :
- Kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của HS trong chương I về tứ giác, các hình dạng đặc biệt của tứ
giác.
- Kiểm tra sự vận dụng những kiến thức trong chương và bài tập.
2./ Kỹ năng :
- Rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra, trình bày lôgic.
3./ Thái độ :
- Giáo dục HS có ý thức trung thực, nghiêm túc trong kiểm tra.
II.- Chuẩn bị:
1./ Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án và biểu điểm.
2./ Học sinh: Ôn tập kiến thức toàn chương I.
III.- Ma trận đề kiểm tra
Đề A:
Cấp độ
Tên ch
đ
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
1.Hình thang - Vẽ hình đúng
theo yêu cầu
của bài toán.
-Vận dụng
được định
nghĩa, tính
chất, dấu hiệu
nhận biết hình
thang để giải
các bài toán
chứng minh
đơn giản.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
3.5
2 3.0
(30 %)
1 . Hình thoi - Vẽ được
hình thoi có
độ dài đường
chéo cho
trước.
Vận dụng được
định nghĩa, tính
chất, dấu hiệu
nhận biết hình
thoi để chứng
minh một tứ
giác là hình
thoi.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1.5
1
1.0
2 2.5 (25
%)
giáo án môn toán hình học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án môn toán hình học lớp 8 - Người đăng: Nguyễn Quế Conan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
giáo án môn toán hình học lớp 8 9 10 438