Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án nghiệm pt bậc 2

Được đăng lên bởi Bùi Tuấn Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP
(tìm tham số để phương trình bậc hai
thỏa một điều kiện cho trước về nghiệm)
I. Mục tiêu:
Sau khi giải xong bài học này, học sinh có thể:
1. Về kiến thức:
Nhớ lại các công thức đã học ở những tiết trước.
2. Về kỹ năng:
Sử dụng công thức phù hợp để giải quyết yêu cầu bài toán tìm điều kiện tham số.
3. Về thái độ:
 Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. Yêu cầu chuẩn bị đối với học sinh:
1. Chuẩn bị kiến thức:
Học sinh cần nhớ lại các công thức đã học ở tiết trước
2. Chuẩn bị tài liệu học tập; thí nghiệm, thực hành, dụng cụ học tập:
Sách giáo khoa, vở ghi chép
III. Chuẩn bị của giáo viên:
1. Chương trình giảng dạy:
 Giáo án giảng dạy.
 Sách giáo khoa
2. Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng dạy học:
 Phấn, bảng, thước bảng, compa.
3. Dự kiến hình thức, phương pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh:
 Phát biểu xây dựng bài trên lớp cộng điểm
 Làm bài tập và cho điểm
IV. Tiến trình lên lớp
1. Ổn định
Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số….
2. Kiểm tra bài cũ:
Giáo viên gọi học sinh nhắc lại cách giải một số dạng bài toán tìm điều kiện đã học:
Xét phương trình ax 2  bx  c  0 (*)
 a0
 0

Phương trình (*) có 2 nghiệm  

c
0
a
 0
Phương trình (*) có 2 nghiệm cùng dấu  
 P0
 0

Phương trình (*) có 2 nghiệm dương   P  0
 S 0


Phương trình (*) có 2 nghiệm trái dấu  p 

 0

Phương trình (*) có 2 nghiệm âm   P  0
 S 0


Ở mỗi dạng giáo viên gọi một học sinh nhắc lại công thức.
3. Bài mới
Nội dung
Bài tập nhận biết thông hiểu:
Bài tập 1: Cho phương trình (*):
x 2  (m  2) x  2(m  2)  0 tìm các giá trị của
m để phương trình có:
a) Hai nghiệm.
b) Hai nghiệm trái dấu.
c) Hai nghiệm cùng dấu
d) Hai nghiệm âm.
Giải
  m 2  12m  20
S  (m  2)
P  2(m  2)

a) Phương trình (*) có 2 nghiệm
 1 0
 a0

2
 0
 m  12m  20  0
Vậy m  (, 10]  [ 2, )


b) Phương trình (*) có 2 nghiệm trái dấu
c
 0  2( m  2)  0
a
Vậy x  (2, )
P

c) Phương trình (*) có 2 nghiệm cùng
 m 2  12m  20  0
 0

 P0
 2(m  2)  0
Vậy m  (, 10]

dấu  

d) Phương trình (*) có 2 nghiệm âm
 m 2  12m  20  0
 0


  P  0  2(m  2)  0
 S 0  m20



Vậy m  (, 10]
Bài tập 2: Cho phương trình (*):
(3  m) x 2  4(m  2) x  m  0 tìm các giá trị
của M để phương trình có:
a) Hai nghiệm phân biệt.
b) Hai nghiệm âm.

Hoạt động giáo viên

Hoạt động học
sinh

Giáo viên giới thiệu bài
tập, sau đó cho học sinh
đối chiếu công thức.
Gọi học sinh lên bảng
làm bài tập.
Trong lúc sửa bài làm
của học sinh ...
ÔN TẬP
(tìm tham số để phương trình bậc hai
thỏa một điều kiện cho trước về nghiệm)
I. Mục tiêu:
Sau khi giải xong bài học này, học sinh có thể:
1. Về kiến thức:
Nhớ lại các công thức đã học ở những tiết trước.
2. Về kỹ năng:
Sử dụng công thức phù hợp để giải quyết yêu cầu bài toán tìm điều kiện tham số.
3. Về thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. Yêu cầu chuẩn bị đối với học sinh:
1. Chuẩn bị kiến thức:
Học sinh cần nhớ lại các công thức đã học ở tiết trước
2. Chuẩn bị tài liệu học tập; thí nghiệm, thực hành, dụng cụ học tập:
Sách giáo khoa, vở ghi chép
III. Chuẩn bị của giáo viên:
1. Chương trình giảng dạy:
Giáo án giảng dạy.
Sách giáo khoa
2. Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng dạy học:
Phấn, bảng, thước bảng, compa.
3. Dự kiến hình thức, phương pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh:
Phát biểu xây dựng bài trên lớp cộng điểm
Làm bài tập và cho điểm
IV. Tiến trình lên lớp
1. Ổn định
Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số….
2. Kiểm tra bài cũ:
Giáo viên gọi học sinh nhắc lại cách giải một số dạng bài toán tìm điều kiện đã học:
Xét phương trình
2
0 (*)ax bx c
Phương trình (*) có 2 nghiệm
0
0
a
 
Phương trình (*) có 2 nghiệm trái dấu
0
c
p
a
Phương trình (*) có 2 nghiệm cùng dấu
0
0P
 
Phương trình (*) có 2 nghiệm dương
0
0
0
P
S
 
Giáo án nghiệm pt bậc 2 - Trang 2
Giáo án nghiệm pt bậc 2 - Người đăng: Bùi Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án nghiệm pt bậc 2 9 10 666