Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án ôn phụ đạo môn Vật lý lớp 11

Được đăng lên bởi vatli-thpttuangiao
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Tuần Giáo

Giáo Án Ôn Phụ Đạo 11

Ngày soạn: 5/2/2012
Ngày dạy:
Tiết 1+ 2:
TỪ TRƯỜNG
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Xác định được từ trường tạo một điểm do hai dòng điện gây ra.
- Xác định được lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn.
2. Kĩ năng
- Xác định quy tắc bàn tay trái và quy tắc nắm bàn tay phải để xác định lực từ và cảm ứng từ
II. CHUẨN BỊ
GV: Một số bài tập
HS: Ôn lại kiến thức đã học
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Ôn Lại các kiến thức đã học
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Phát biểu khái niệm vecto lực từ tác
- Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện
dụng lên một đoạn dây dẫn?
chạy qua có phương vuông góc với mặt phẳng chứa
dòng điện và cảm ứng từ tại điểm khảo sát. Có chiều
xác định theo quy tắc bàn tay trái.
Có độ lớn xác định bởi công thức: F = B.I.lsinα
- Viết công thức cảm ứng từ của từ
7 I
B

2.10
Dây
dẫn
thẳng
dài:
trường của dây dẫn có hình dạng đặc
r
10’
biệt
7 I
Dây dẫn uốn thành vòng tròn: B  2 .10
R
7 N .I
Nhiều vòng dây: B  2 .10
R
7
7 N
I
ống dây hình trụ: B  4 .10 n.I  4 .10
l
Hoạt động 2: Bài tập
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
70’ Bài 1: Một đoạn dây dẫn dài 5 (cm) Bài 1:
từ trường
đặt trong từ trường đều và vuông Độ lớn của cảm ứng từ của
2
góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng ADCT: B  F  3.10
 0,8(T )
I .l 0, 75.5.102
điện chạy qua dây có cường độ
0,75 (A). Lực từ tác dụng lên đoạn ĐS: B = 0,8 (T)

dây đó là 3.10-2 (N). Tính độ lớn
Cảm ứng từ của từ trường
Bài 2: Một đoạn dây dẫn thẳng MN
dài 6 (cm) có dòng điện I = 5 (A)
đặt trong từ trường đều có cảm ứng
từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên
đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2(N).
Tính góc  hợp bởi dây MN và
đường cảm ứng từ.
Bài 3. Cho hai dòng điện thẳng song
song cách nhau 5 cm. Dây một có I1 =
3 A, dây hai có I2 = 4 A. Tính cảm ứng
Vũ Thị Thu Huyền

Bài 2:
Góc hợp bởi dây dẫn và đường cảm ứng từ
ADCT: F = B.I.l.sinα
F
7,5.102
sin



=>
= 0,5
B.I .l 0,5.5.6.102
=> α = 300
ĐS: α = 300
Bài 3: Cảm ứng từ do dòng I1 gây ra tại M:
3
7 I1
 2.107
 2.105 (T )
ADCT: B1  2.10
r1
0, 03
1

Trường THPT Tuần Giáo
từ tại M cách dây một 3 cm, cách dây
hai 2 cm.

Giáo Án Ôn Phụ Đạo 11
Cảm ứng từ do dòng I2 gây ra tại M:
4
7 I 2
 2.107
 4.105 (T )
ADCT: B2  2.10
r2
0, 02
Cảm ứng từ do dòng I1 và I2 gây ra tại M:
ADCT: B = B1 + B2
TH1 I1  I 2  B1  B2 (áp dụng quy tắc bàn tay
trái)
B = B2 – B1 = 4.10-5 - 2.10-5 = 2.10-5 (T)
B  B2

Bài 4: Dòng điện I = 1 (A) chạy
trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng
từ tại...
Trường THPT Tuần Giáo Giáo Án Ôn Phụ Đạo 11
Ngày soạn: 5/2/2012 Ngày dạy:
Tiết 1+ 2: TỪ TRƯỜNG
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Xác định được từ trường tạo một điểm do hai dòng điện gây ra.
- Xác định được lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn.
2. Kĩ năng
- Xác định quy tắc bàn tay trái và quy tắc nắm bàn tay phải để xác định lực từ và cảm ứng từ
II. CHUẨN BỊ
GV: Một số bài tập
HS: Ôn lại kiến thức đã học
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Ôn Lại các kiến thức đã học
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
10’
- Phát biểu khái niệm vecto lực từ tác
dụng lên một đoạn dây dẫn?
- Viết công thức cảm ứng từ của từ
trường của dây dẫn có hình dạng đặc
biệt
- Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện
chạy qua có phương vuông góc với mặt phẳng chứa
dòng điện và cảm ứng từ tại điểm khảo sát. Có chiều
xác định theo quy tắc bàn tay trái.
Có độ lớn xác định bởi công thức: F = B.I.lsinα
- Dây dẫn thẳng dài:
7
2.10
I
B
r
Dây dẫn uốn thành vòng tròn:
7
2 .10
I
B
R
Nhiều vòng dây:
7
.
2 .10
N I
B
R
ống dây hình trụ:
7 7
4 .10 . 4 .10
N
B n I I
l
Hoạt động 2: Bài tập
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
70’
Bài 1: Một đoạn dây dẫn dài 5 (cm)
đặt trong từ trường đều vuông
góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng
điện chạy qua dây cường độ
0,75 (A). Lực từ tác dụng lên đoạn
dây đó 3.10
-2
(N). Tính độ ln
Cảm ứng từ của từ trường
Bài 2: Một đoạn dây dẫn thẳng MN
dài 6 (cm) dòng điện I = 5 (A)
đặt trong từ trường đều có cảm ứng
từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên
đoạn dây độ ln F = 7,5.10
-2
(N).
Tính góc
hợp bởi dây MN
đường cảm ứng từ.
Bài 3. Cho hai dòng điện thẳng song
song cách nhau 5 cm. Dây một có I
1
=
3 A, dây hai có I
2
= 4 A. Tính cảm ứng
Bài 1:
Độ lớn của cảm ứng từ của từ trường
ADCT:
2
2
3.10
0,8( )
. 0,75.5.10
F
B T
I l
ĐS: B = 0,8 (T)
Bài 2:
Góc hợp bởi dây dẫn và đường cảm ứng từ
ADCT: F = B.I.l.sinα
=>
2
2
7,5.10
sin
. . 0,5.5.6.10
F
B I l
= 0,5
=> α = 30
0
ĐS: α = 30
0
Bài 3: Cảm ứng từ do dòng I
1
gây ra tại M:
ADCT:
7 7 5
1
1
1
3
2.10 2.10 2.10 ( )
0,03
I
B T
r
Vũ Thị Thu Huyền
1
Giáo án ôn phụ đạo môn Vật lý lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án ôn phụ đạo môn Vật lý lớp 11 - Người đăng: vatli-thpttuangiao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo án ôn phụ đạo môn Vật lý lớp 11 9 10 246