Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Phân tích Silicat

Được đăng lên bởi cuong-doan
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 4167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaïo aïn phán têch silicat
CHÆÅNG 1

PHÁN TÊCH THAÌNH PHÁÖN HOAÏ HOÜC
CAÏC NGUYÃN NHIÃN LIÃÛU VAÌ SAÍN PHÁØM SILICAT
1. Muûc âêch - qui âënh
1.1 Muûc âêch.
Xaïc âënh haìm læåüng caïc äxit SiO2, Al2O3 , Fe2O3 , CaO, MgO, CKT, MKN, SO3 . . . tæì
saín pháøm vaì caïc nguyãn liãûu ngaình silicat
1.2 Mäüt säú qui âënh chung.
Khi tiãön haình phán têch hoaï hoüc yãu cáöu duìng:
- Hoïa cháút coï âäü tinh khiãút loaûi 1 hay loaûi 2
- Næåïc cáút laìm dung mäi pháøm. Næåïc cáút tiãu chuáøn khäng âæåüc coï caïc ion Cl- ,
Ca2+, Fe3+
- Cán phán têch ( cå hoàûc âiãûn tæí ) âãø cán coï âäü chênh xaïc âãún 0,0002 gam
Táút caí caïc pheïp xaïc âënh phaíi tiãún haình song song våïi 3 máùu âãø láúy giaï trë trung bçnh
cäüng.
1.2.Caïc khaïi niãûm vãö phán têch.
1.2.1.Phán têch âënh tênh: laì toaìn bäü caïc phæång phaïp nghiãn cæïu hoaï hoüc, váût lyï vaì hoaï
lyï, caïc phæång âoï cho pheïp xaïc âënh baín cháút vä cå hay hæîu cå cuía cháút phán têch, thaình
pháön nguyãn tæí vaì nguyãn täú cuía noï, cuîng nhæ phaït hiãûn thaình pháön chuí yãúu vaì caïc taûp
cháút coï trong máùu nghiãn cæïu.
1.2.2 Phán têch âënh læåüng: laì xaïc âënh thaình pháön âënh læåüng cuía caïc cáúu tæí coï trong
âäúi tæåüng phán têch (thæåìng laì âaïnh giaï læåüng tæång âäúi theo %). Caïc cáúu tæí åí âáy coï thãø
laì caïc nguyãn täú, ion, caïc håüp cháút, caïc pha, caïc gäúc hoàûc caïc nhoïm chæïc (trong phán
têch hæîu cå).
1.3 Khaïi niãûm chung vãö phaï máùu.
Muäún phán têch âënh læåüng mäüt máùu cháút naìo âoï bàòng phæång phaïp hoaï hoüc thç cuîng
giäúng nhæ phán têch âënh tênh, ta phaíi chuyeín tæì thãø bäüt ràõn sang daûng dung dëch, quaï
trçnh âoï âæåüc goüi laì phaï máùu. Hiãûn nay coï thãø chuyãøn sang thãø khê âãø phán têch.
Tuyì theo baín cháút cuía máùu phán têch maì ta hoaì tan noï åí nhiãût âäü thæoìng hay nhiãût âäü
cao åí trong næåïc, trong axêt, trong kiãöm hoàûc trong dung dëch muäúi. Våïi nhæîng taïc nhán
trãn khäng hoaì tan âæåüc máùu thç phaíi nung chaíy máùu våïi cháút loíng( phuû gia) thêch håüp
âãø chuyãøn vãö daûng håüp cháút hoaì tan trong næåïc, trong axêt. Do âoï ta coï hai phæåbg
phaïp phaï máùu sau:
1.3.1 Phaï máùu bàòng phæång phaïp æåït.
Taïc nhán hay duìng laì næåïc, HCl, H2SO4 , HNO3, HF, HClO4, hoàûc häøn håüp caïc dung
dëch axêt, caïc dung dëch hiâräxêt kiãöm. Quaï trçnh tiãún haình trong cäúc thuyí tinh coï âáûy
nàõp . Ban âáöu åí nhiãût âäü thæåìng, âãø kãút thuïc quaï trçnh phán giaíi máùu thæåìng tiãún haình åí
nhiãût âäü cao hån( bãúp caïch thuyí, caïch caït, hoàûc l...
Giaïo aïn phán têch silicat
1
CHÆÅNG 1
PHÁN TÊCH THAÌNH PHÁÖN HOAÏ HOÜC
CAÏC NGUYÃN NHIÃN LIÃÛU VAÌ SAÍN PHÁØM SILICAT
1. Muûc âêch - qui âënh
1.1 Muûc âêch.
Xaïc âënh haìm læåüng caïc äxit SiO
2
, Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
, CaO, MgO, CKT, MKN, SO
3
. . . tæì
saín pháøm vaì caïc nguyãn liãûu ngaình silicat
1.2 Mäüt säú qui âënh chung.
Khi tiãön haình phán têch hoaï hoüc yãu cáöu duìng:
- Hoïa cháút coï âäü tinh khiãút loaûi 1 hay loaûi 2
- Næåïc cáút laìm dung mäi pháøm. Næåïc cáút tiãu chuáøn khäng âæåüc coï caïc ion Cl
-
,
Ca
2+
, Fe
3+
- Cán phán têch ( hoàûc âiãûn tæí ) âãø cán coï âäü chênh xaïc âãún 0,0002 gam
út caí caïc pheïp xaïc âënh phaíi tiãún haình song song våïi 3 máùu âãøúy giaï trë trung bçnh
üng.
1.2.Caïc khaïi niãûm vãö phán têch.
1.2.1.Phán têch âënh tênh: laì toaìn bäü caïc phæång phaïp nghiãn cæïu hoaï hoüc, váût lyï vaì hoaï
lyï, caïc phæång âoï cho pheïp xaïc âënh baín cháút vä cå hay hæîu cå cuía cháút phán têch, thaình
pháön nguyãn tæí vaì nguyãn täú cuía noï, cuîng nhæ phaït hiãûn thaình pháön chuíúu vaì caïc taûp
cháút coï trong máùu nghiãn cæïu.
1.2.2 Phán têch âënh læåüng: laì xaïc âënh thaình pháön âënh læåüng cuía caïc cáúu tæí coï trong
âäúi tæåüng phán têch (thæåìng laì âaïnh giaï
læåüng tæång âäúi theo %). Caïc cáúu tæí åí âáy coï thãø
laì caïc nguyãn täú, ion, caïc håüp cháút, caïc pha, caïc gäúc hoàûc caïc nhoïm chæïc (trong phán
têch hæîu cå).
1.3 Khaïi niãûm chung vãö phaïùu.
Muäún phán têch âënh læåüng mäüt máùu cháút naìo âoïòng phæång phaïp hoaï hoüc thç cuîng
giäúng nhæ phán têch âënh tênh, ta phaíi chuyeín tæì thãøüt ràõn sang daûng dung dëch, quaï
trçnh âoï âæåüc goüi laì phaïùu. Hiãûn nay coï thãø chuyãøn sang thãø khê âãø phán têch.
Tuyì theo baín cháút cuía máùu phán têch maì ta hoaì tan noï åí nhiãût âäü thæoìng hay nhiãût âäü
cao åí trong næåïc, trong axêt, trong kiãöm hoàûc trong dung dëch muäúi. ïi nîng taïc nhán
trãn khäng hoaì
tan âæåüc máùu thç phaíi nung chaíy máùu våïi cháút loíng( phuû gia) thêch håüp
âãø chuøn vãö daûng håüp cháút hoaì tan trong næåïc, trong axêt. Do âoï ta coï hai phæåbg
phaïp phaïùu sau:
1.3.1 Phaïùu bàòng phæång phaïp æåït.
Taïc nhán hay duìng laì næåïc, HCl, H
2
SO
4
, HNO
3
, HF, HClO
4
, hoàûc häøn håüp caïc dung
dëch axêt, caïc dung dëch hiâräxêt kiãöm. Quaï trçnh tiãún haình trong cäúc thuyí tinh coï âáûy
nàõp . Ban âáöu åí nhiãût âäü thæåìng, âãøút thuïc quaï trçnh phán giaíi máùu thæåìng tiãún haình åí
nhiãût âäü cao hån( bãúp caïch thuyí, caïch caït, hoàûc loì nung).
Sau âáy laì caïc taïc nhán hay sæí duûng
Giáo án Phân tích Silicat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Phân tích Silicat - Người đăng: cuong-doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Giáo án Phân tích Silicat 9 10 639