Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO MÔN VẬT LÝ LỚP 10

Được đăng lên bởi vatli-thpttuangiao
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường THPT Tuần Giáo

Ngày soạn:12/2/2012

Giáo Án Ôn Phụ Đạo 10

Ngày dạy:

Tiết 1:
ĐỘNG LƯỢNG
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nêu khái niệm và viết công thức động lượng.
- Phát biểu nội dung và viết công thức của định luật bảo toàn động lượng.
- Độ biến thiên động lượng và công thức.
2. Kĩ năng:
Vận dụng giải các bài tập đơn giản về động lượng và định luật bảo toàn động lượng
3. Thái độ:
Nghiêm túc, chủ động, sang tạo trong việc lĩnh hội và chiếm lĩnh
II. CHUẨN BỊ
GV: Một số bài tập
HS: Ôn lại các kiến thức đã học
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số:
2. Bài mới.
Hoạt động 1: (10 phút) Ôn lại các lí thuyết về động lượng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Nêu khái niệm và viết công thức động lượng. Hs suy nghĩ trả lời các câu hỏi mà gv nêu ra?
- Phát biểu nội dung và viết công thức của định
luật bảo toàn động lượng.
- Độ biến thiên động lượng và công thức.
Hoạt động 2: (25 phút) Bài tập
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do
Bài 1: Độ biến thiên động lượng của vật:
xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 s. Tính
ADCT: ∆P = F. ∆t = p. ∆t = m.g. ∆t
độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng => ∆P = 1.10.0,5 = 5 (kgm/s)
thời gian đó?
Bài 2: Một quả bóng có khối lượng 0,05 kg
đang nằm yên. Sau một cú đánh quả bóng bay
với vận tốc 70 m/s.
a) Tính xung lượng của lực tác dụng?
b) Tính độ lớn trung bình của lực tác
dụng. Biết thời gian tác dụng là 0,5.10-3
s.

Bài 2: a) Xung lượng của lực tác dụng
ADCT: F. ∆t = P – P0 = m.v – 0 = m.v
=>F. ∆t = 0,05.70 = 3,5 (N.s)
b) Độ lớn trung bình của lực tác dụng
ADCT: F. ∆t = P – P0 = m.v – 0 = m.v

Bài 3: Một vật có khối lượng 3 kg đang
chuyển động với vận tốc 20 m/s đến va chạm
với một vật khác có khối lượng 2 kg đang nằm
yên. Sau va chạm hai vật nhập lại thành một
và cùng chuyển động với vận tốc v. Tính v

Bài 3: Vận tốc của vật sau va chạm:

Vũ Thị Thu Huyền

1

=> F 

m.v 0, 05.70

 7.103 ( N )
3
t 0,5.10

ADCT: v

m1.v1
3.20

 12(m / s )
m1  m2 3  2

Trường THPT Tuần Giáo

Giáo Án Ôn Phụ Đạo 10

Hoạt động 3: (10 phút) Cũng cố và vận dụng
Hoạt động của giáo viên
- Nhắc lại các kiến thức đà học về động lượng,
định luật bảo toàn động lượng.
- Bài tập về nhà
Bài 1: Một vật nhỏ có khối lượng 1 kg trượt
xuống một đương dốc thẳng nhẫn. Tại một
thời điểm xác định vật có vận tốc là 2 m/s, sau
đó 4 s vật có vận tốc là 6 m/s.
a) Tính xung lượng của lực tác dụng vào
vật
b) Tính độ lớn trung bình của lực tác
dụng.
Bài 2: Một quả bóng có khố...
Trường THPT Tuần Giáo Giáo Án Ôn Phụ Đạo 10
 
 

!"#$
- Nêu khái niệm và viết công thức động lượng.
- Phát biểu nội dung và viết công thức của định luật bảo toàn động lượng.
- Độ biến thiên động lượng và công thức.
!%&:
Vận dụng giải các bài tập đơn giản về động lượng và định luật bảo toàn động lượng
'"()*
Nghiêm túc, chủ động, sang tạo trong việc lĩnh hội và chiếm lĩnh
+ ,-.
GV: Một số bài tập
HS: Ôn lại các kiến thức đã học
+/0102+3
4)5"6789:;<=>%?
-<7
Hoạt động 1: (10 phút) Ôn lại các lí thuyết về động lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Nêu khái niệm và viết công thức động lượng.
- Phát biểu nội dung và viết công thức của định
luật bảo toàn động lượng.
- Độ biến thiên động lượng và công thức.
Hs suy nghĩ trả lời các câu hỏi mà gv nêu ra?
Hoạt động 2: (25 phút) Bài tập
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do
xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 s. Tính
độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng
thời gian đó?
-: Một quả bóng có khối lượng 0,05 kg
đang nằm yên. Sau một cú đánh quả bóng bay
với vận tốc 70 m/s.
a) Tính xung lượng của lực tác dụng?
b) Tính độ lớn trung bình của lực tác
dụng. Biết thời gian tác dụng là 0,5.10
-3
s.
-': Một vật có khối lượng 3 kg đang
chuyển động với vận tốc 20 m/s đến va chạm
với một vật khác có khối lượng 2 kg đang nằm
yên. Sau va chạm hai vật nhập lại thành một
và cùng chuyển động với vận tốc v. Tính v
Bài 1: Độ biến thiên động lượng của vật:
ADCT: ∆P = F. ∆t = p. ∆t = m.g. ∆t
=> ∆P = 1.10.0,5 = 5 (kgm/s)
Bài 2: a) Xung lượng của lực tác dụng
ADCT: F. ∆t = P – P
0
= m.v – 0 = m.v
=>F. ∆t = 0,05.70 = 3,5 (N.s)
b) Độ lớn trung bình của lực tác dụng
ADCT: F. ∆t = P – P
0
= m.v – 0 = m.v
=>
3
3
. 0,05.70
7.10 ( )
0,5.10
m v
F N
t
Bài 3: Vận tốc của vật sau va chạm:
ADCT:
1 1
1 2
. 3.20
12( / )
3 2
m v
v m s
m m
Vũ Thị Thu Huyền
1
GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO MÔN VẬT LÝ LỚP 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO MÔN VẬT LÝ LỚP 10 - Người đăng: vatli-thpttuangiao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO MÔN VẬT LÝ LỚP 10 9 10 476