Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO MÔN VẬT LÝ LỚP 10

Được đăng lên bởi vatli-thpttuangiao
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1938 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường THPT Búng Lao

Giáo Án Ôn Phụ Đạo lớp 10

Ngày soạn: 6/10/2012
Ngày dạy:
Tiết 1:
CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết được đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều. Nêu được vận tốc của vật là
gì.
- Lập được phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.
- Vẽ được đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều.
2. Kĩ năng:
- Vận dụng giải một số bài tập đơn giản của chuyển động thẳng đều.
II. CHUẨN BỊ
GV: Một số bài tập
HS: Ôn lại các kiến thức đã học
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Ôn lại các lí thuyết
TG Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Nhận biết được đặc điểm về vận tốc - Vận tốc của vật không đổi trong quá trình
của chuyển động thẳng đều. Nêu được chuyển động thẳng đều.
vận tốc của vật là gì.
Vận tốc của chuyển động thẳng đều có độ
lớn bằng tôc độ của vật, cho biết mức độ
10’
nhanh, chậm của chuyển động.
- Lập được phương trình chuyển động - Phương trình chuyển động của vật:
của chuyển động thẳng đều.
x = x0 + s = x0 + v.t
- Vẽ được đồ thị tọa độ - thời gian của
chuyển động thẳng đều.
Hoạt động 2: Bài tập
TG Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
30’ Bài 1: Cùng một lúc ở hai điểm A và B Bài 1: Tóm tắt
cách nhau 20km, có một ô tô chạy cùng Xab = 20 km
chiều nhau trên đường thẳng từ A đến B. Va = 60km/h
Vận tốc của ô tô chạy từ A là Vb =50km/h
60km/h,vận tốc của ô tô chạy từ B là Xa = ? Xb = ?
50km/h.
Xa =Xb = ?
a) Viết phương trình chuyển động của t =?
mỗi xe.
Sa = ? Sb = ?
b) Tính thời gian và tọa độ hai xe gặp Vẽ X(t)
nhau.
Lời giải:
c) Tính quãng đường đi được của mỗi xe Chọn chiều dương làm chiều chuyển động
kể từ lúc xuất phát tới khi gặp nhau.
từ A đến B, A là mốc tọa độ. Thời điểm 2
d) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe. xe xuất phát là mốc thời gian .
Xác định thời gian , tọa độ gặp nhau của a, Phương trình chuyển động của mỗi xe .
hai xe. So sánh với kết quả trên
Xa= Vat=60t (km)
Xb= Vb.t + Xab= 20+50t (km)
b. Khi 2 xe gặp nhau thì Xa=Xb
khi đó120thời gian của 2 xe từ lúc
1

Trường THPT Búng Lao

Giáo Án Ôn Phụ Đạo lớp 10

chuyển động tới khi gặp nhau là.
60t= 20+50t
10t =20
T=2 (h)
Tọa độ gặp nhau của 2 xe
Xa=Xb=60.2=120 (km)
c, Quãng đường đi dược của xe A
Sa=Vat=60.2=120(km)
Quãng đường đi được của xe A
Sb= Vbt=50.20=100 (km)
d. Vẽ đồ thị tọa độ- thời gian
x(km) 120

60

0

Bài 2: Cùng một lúc ở hai điểm A và B
cách nhau 100km, có hai ô tô cùng xuất
phát một lúc. Vận tốc của ô tô chạy từ A
tới B là 30km/h,vận tốc của ô tô chạy từ
B tới A là 20km/h.
a) Viết phương ...
Trường THPT Búng Lao Giáo Án Ôn Phụ Đạo lớp 10
Ngày soạn: 6/10/2012 Ngày dạy:
Tiết 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết được đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều. Nêu được vận tốc của vật là
gì.
- Lập được phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.
- Vẽ được đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều.
2. Kĩ năng:
- Vận dụng giải một số bài tập đơn giản của chuyển động thẳng đều.
II. CHUẨN BỊ
GV: Một số bài tập
HS: Ôn lại các kiến thức đã học
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Ôn lại các lí thuyết
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
10’
- Nhận biết được đặc điểm về vận tốc
của chuyển động thẳng đều. Nêu được
vận tốc của vật là gì.
- Lập được phương trình chuyển động
của chuyển động thẳng đều.
- Vẽ được đồ thị tọa độ - thời gian của
chuyển động thẳng đều.
- Vận tốc của vật không đổi trong quá trình
chuyển động thẳng đều.
Vận tốc của chuyển động thẳng đều độ
lớn bằng tôc độ của vật, cho biết mức độ
nhanh, chậm của chuyển động.
- Phương trình chuyển động của vật:
x = x
0
+ s = x
0
+ v.t
Hoạt động 2: Bài tập
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
30’ Bài 1: Cùng một lúc hai điểm A B
cách nhau 20km, một ô chạy cùng
chiều nhau trên đường thẳng từ A đến B.
Vận tốc của ô chạy từ A
60km/h,vận tốc của ô chạy từ B
50km/h.
a) Viết phương trình chuyển động của
mỗi xe.
b) Tính thời gian và tọa độ hai xe gặp
nhau.
c) Tính quãng đường đi được của mỗi xe
kể từ lúc xuất phát tới khi gặp nhau.
d) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe.
Xác định thời gian , tọa độ gặp nhau của
hai xe. So sánh với kết quả trên
Bài 1: Tóm tắt
X
ab
= 20 km
V
a
= 60km/h
V
b
=50km/h
X
a
= ? X
b
= ?
X
a
=X
b
= ?
t =?
S
a
= ? S
b
= ?
Vẽ X
(t)
Lời giải:
Chọn chiều dương m chiều chuyển động
từ A đến B, A mốc tọa độ. Thời điểm 2
xe xuất phát là mốc thời gian .
a, Phương trình chuyển động của mỗi xe .
X
a
= V
a
t=60t (km)
X
b
= V
b
.t + X
ab
= 20+50t (km)
b. Khi 2 xe gặp nhau thì X
a
=X
b
khi đó120thời gian của 2 xe từ lúc
1
GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO MÔN VẬT LÝ LỚP 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO MÔN VẬT LÝ LỚP 10 - Người đăng: vatli-thpttuangiao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO MÔN VẬT LÝ LỚP 10 9 10 7