Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh 12 theo giảm tải mới nhất

Được đăng lên bởi Xuân Hoàng Thanh
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 3010 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo án sinh học 12CB

Giáo viên: Nguyễn Khắc Thảo

TUẦN 01 – Tiết 1
Ngày soạn: ……/……/………
Ngày dạy: ……/……/……..

Lớp dạy.................................
PHẦN V- DI TRUYỀN HỌC

Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
- Phát biểu được khái niệm gen.
- Nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền.
- Từ mô hình nhân đôi ADN, mô tả được các bước của quá trình nhân đôi ADN làm cơ sở
cho sự tự nhân đôi NST.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tư duy, phân tích, tổng hợp và khái quát hóa.
3. Thái độ: Bảo vệ môi trường, bảo vệ động - thực vật quý hiếm.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Giáo án, SGK, Hình 1.1, 1.2 SGK.
- Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp nêu vấn đề
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức cơ bản
* Hoạt động I : Tìm hiểu khái niệm.
I. GEN
GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm
- Gen là một đoạn phân tử ADN mang thông
gen đã được học ở lớp 9 nêu khái niệm
tin mã hóa cho một chuỗi pôlipepetit hay
gen ?
một phân tử ARN.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về mã di truyền.
- Ví dụ: SGK
GV : Đưa ra câu hỏi tình huống: Gen cấu
tạo từ các nucleotit, protein cấu tạo từ aa.
II. MÃ DI TRUYỀN.
Vậy làm thế nào mà gen qui định tổng hợp
1. Khái niệm:
protein được ?
- Mã di truyền là trình tự các nucleôtit trong
HS: Trả lời được: Thông qua mã di truyền. gen qui định trình tự các axit amin trong
GV : Vậy mã di truyền là gì ? Tại sao mã di phân tử prôtêin( Mã di truyền là mã bộ ba)
truyền là mã bộ ba ?
- Trong 64 bộ ba thì có 3 bộ ba không mã
HS: Nghiên cứu SGK mục II trang 7 trả lời hóa aa.
câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung.
+ 3 bộ kết thúc: UAA, UAG, UGA, ->qui
GV: Nhận xét, giúp HS hoàn thiện kiến
định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.
thức.
+ 1 bộ mở đầu: AUG->qui định điểm khởi
GV: Mã di truyền có những đặc điểm gì?
đầu dịch mã và qui định aa metionin (SV
HS: Nghiên cứu mục II SGK trang 8 trả lời nhân thực), foocmin metionin (SV nhân sơ).
1

Giáo án sinh học 12CB

câu hỏi.
GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện kiến
thức.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu quá trình nhân
đôi ADN.
GV: Treo tranh toàn bộ cơ chế tự nhân đôi
của ADN để HS quan sát và đưa ra câu hỏi:
+ Quá trình nhân đôi của ADN gồm mấy
bước chính?
+ Bước 2 diễn ra như thế nào? Mạch nào
được sử dụng làm mạch khuôn?
+ Chiều tổng hợp của các mạch mới? Mạch
nào được tổng hợp liên tục? Tại sao?
+ Có nhận xét gì về cấu t...
Giáo án sinh học 12CB Giáo viên: Nguyễn Khắc Thảo
TUẦN 01 – Tiết 1
Ngày soạn: ……/……/……… Lớp dạy.................................
Ngày dạy: ……/……/……..
PHẦN V- DI TRUYỀN HỌC
Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
- Phát biểu được khái niệm gen.
- Nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền.
- Từ hình nhân đôi ADN, tả được các bước của quá trình nhân đôi ADN làm sở
cho sự tự nhân đôi NST.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tư duy, phân tích, tổng hợp và khái quát hóa.
3. Thái độ: Bảo vệ môi trường, bảo vệ động - thực vật quý hiếm.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Giáo án, SGK, Hình 1.1, 1.2 SGK.
- Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp nêu vấn đề
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cơ bản
* Hoạt động I : Tìm hiểu khái niệm.
GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm
gen đã được học ở lớp 9 nêu khái niệm
gen ?
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về mã di truyền.
GV : Đưa ra câu hỏi tình huống: Gen cấu
tạo từ các nucleotit, protein cấu tạo từ aa.
Vậy làm thế nào mà gen qui định tổng hợp
protein được ?
HS: Trả lời được: Thông qua mã di truyền.
GV : Vậy mã di truyền là gì ? Tại sao mã di
truyền là mã bộ ba ?
HS: Nghiên cứu SGK mục II trang 7 trả lời
câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung.
GV: Nhận xét, giúp HS hoàn thiện kiến
thức.
GV: Mã di truyền có những đặc điểm gì?
HS: Nghiên cứu mục II SGK trang 8 trả lời
I. GEN
- Gen là một đoạn phân tử ADN mang thông
tin mã hóa cho một chuỗi pôlipepetit hay
một phân tử ARN.
- Ví dụ: SGK
II. MÃ DI TRUYỀN.
1. Khái niệm:
- Mã di truyền là trình tự các nucleôtit trong
gen qui định trình tự các axit amin trong
phân tử prôtêin( Mã di truyền là mã bộ ba)
- Trong 64 bộ ba thì có 3 bộ ba không mã
hóa aa.
+ 3 bộ kết thúc: UAA, UAG, UGA, ->qui
định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.
+ 1 bộ mở đầu: AUG->qui định điểm khởi
đầu dịch mã và qui định aa metionin (SV
nhân thực), foocmin metionin (SV nhân sơ).
1
Giáo án sinh 12 theo giảm tải mới nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án sinh 12 theo giảm tải mới nhất - Người đăng: Xuân Hoàng Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Giáo án sinh 12 theo giảm tải mới nhất 9 10 771