Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh học 11

Được đăng lên bởi lethithuy402
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần: 26
Tiết: 32

Ngày Soạn: 05/02/2015
Lớp Dạy: 11C3, 11C4, 11C5

BµI 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:
Sau khi học xong bài này, học sinh cần phải:
1.1. Kiến thức
- Nêu được một số hình thức học tập chủ yếu của động vật.
- Liệt kê, lấy ví dụ về một số dạng tập tính phổ biến của động vật.
- Đặt ra được một số ví dụ về ứng dụng hiểu biết tập tính động vật vào đời sống và sản xuất.
1.2. Kĩ năng
Phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức.
1.3. Thái độ
Yêu thích môn học, yêu thích nghiên cứu khoa học đối với chuyên ngành sinh học.
II. CHUẨN BỊ:
Hình vẽ 32.1, 32.2 sách giáo khoa.
III. NỘI DUNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
3.2. Kiểm tra bài cũ:
- Khác nhau của tập tính bẩm sinh và tập tính học được? Ví dụ?
3.3. Bài mới:
Hoạt động của thầy - trò
Nội dung kiến thức
- Dùng phiếu học tập số 1 (thời gian 10 IV. Một số hình thức học tập ở động vật:
phút).
* Các hình thức học tập chủ yếu làm biến đổi tập
Một số hình thức học tập ở động vật
tính của ĐV là quen nhờn, in vết, điều kiện hoá,
học ngầm và học khôn.
Khái
Ví
Kiểu học tập
niệm
dụ
Kiểu
học
Khái niệm
Ví dụ
Quen Nhờn
tập
Khi thấy bóng đen ập
In vết
xuống, gà con chạy đi
Đơn giản, ĐV
Đ/k hoá đáp ứng
Quen
nấp. Kế tiếp lặp lại
phớt lờ, Không
nhờn
nhiều lần mà không
trả lời.
gây nguy hiểm gà
Đ/k hoá hành động
không chạy nữa.
Ngay sau khi mới nở
ĐV non đi theo
Học Ngầm
gà, vịt thường đi theo
In vết “vết mẹ” ở loài
các vật chuyển động
Học khôn
khác, vật khác.
mà chúng nhìn thấy.
- HS nghiên cứu sgk để điền nội dung vào
Hình thành mối
phiếu học tập.
Đ/k
liên kết mới
- Cho 3 HS báo cáo kết quả trên phiếu của
Bật đèn cho chó ăn,
hoá
trong TKTƯ dnhiều lần chỉ cần bật
mình.
đáp
ưới tác động của
- GV bổ sung và đưa ra đáp án:
đèn chó tiết nước bọt.
ứng
các kích thích
- HS làm bài tập  (trang 129) để củng cố
đồng thời.
mục IV
Đ/k
Liên kết 1 hành Khi chạy chuột đạp
- GV cho đại diện các nhóm trình bày ý
hoá
vi của ĐV với 1 phải bàn đạp thức ăn
kiến. sau đó nhận xét, bổ sung theo đáp án.
hành phần thưởng và rời ra, ngẫu nhiên

động

phạt sau đó ĐV
chủ động lặp lại.

Học không có ý
Học
thức. khi cần kiến
Ngầm thức được tái
hiện.

nhiều lần. Khi đói
chuột chủ động đạp
vào bàn đạp để lấy
thức ăn.
Trong tự nhiên ĐV
hoang dã thường thăm
dò được con đường để
tìm thức ăn nhanh
nhất.

Phối hợp kinh
Tinh Tinh dùng que
nghiệm cũ để tìm
chọc vào tổ kiến để
* HS tự nghiên cứu mục V và sử dụng phiếu
cách giải quyết
bắt kiến.
học tập số 2 để điền nội dung vào phiếu (3
tình huống mới.
phút)
V. Một số dạng...
Tuần: 26
Tiết: 32
Ngày Soạn: 05/02/2015
Lớp Dạy: 11C3, 11C4, 11C5
BµI 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:
Sau khi học xong bài này, học sinh cần phải:
1.1. Kiến thức
- Nêu được một số hình thức học tập chủ yếu của động vật.
- Liệt kê, lấy ví dụ về một số dạng tập tính phổ biến của động vật.
- Đặt ra được một số ví dụ về ứng dụng hiểu biết tập tính động vật vào đời sống và sản xuất.
1.2. Kĩ năng
Phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức.
1.3. Thái độ
Yêu thích môn học, yêu thích nghiên cứu khoa học đối với chuyên ngành sinh học.
II. CHUẨN BỊ:
Hình vẽ 32.1, 32.2 sách giáo khoa.
III. NỘI DUNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
3.2. Kiểm tra bài cũ:
- Khác nhau của tập tính bẩm sinh và tập tính học được? Ví dụ?
3.3. Bài mới:
Hoạt động của thầy - trò Nội dung kiến thức
- Dùng phiếu học tập số 1 (thời gian 10
phút).
Một số hình thức học tập ở động vật
Kiểu học tập
Khái
niệm
dụ
Quen Nhờn
In vết
Đ/k hoá đáp ứng
Đ/k hoá hành động
Học Ngầm
Học khôn
- HS nghiên cứu sgk để điền nội dung vào
phiếu học tập.
- Cho 3 HS o cáo kết quả trên phiếu của
mình.
- GV bổ sung và đưa ra đáp án:
- HS làm bài tập (trang 129) đ củng c
mục IV
- GV cho đại diện các nhóm trình bày ý
kiến. sau đó nhận xét, bổ sung theo đáp án.
IV. Một số hình thức học tập ở động vật:
* Các hình thức học tập chủ yếu làm biến đổi tập
tính của ĐV quen nhờn, in vết, điều kiện hoá,
học ngầm và học khôn.
Kiểu
học
tập
Khái niệm Ví dụ
Quen
nhờn
Đơn giản, ĐV
phớt lờ, Không
trả lời.
Khi thấy bóng đen ập
xuống, con chạy đi
nấp. Kế tiếp lặp lại
nhiều lần không
gây nguy hiểm
không chạy nữa.
In vết
ĐV non đi theo
“vết mẹ” loài
khác, vật khác.
Ngay sau khi mới nở
gà, vịt thường đi theo
các vật chuyển động
mà chúng nhìn thấy.
Đ/k
hoá
đáp
ứng
Hình thành mối
liên kết mới
trong TKTƯ d-
ưới c động của
các kích thích
đồng thời.
Bật đèn cho chó ăn,
nhiều lần chỉ cần bật
đèn chó tiết nước bọt.
Đ/k
hoá
hành
Liên kết 1 hành
vi của ĐV với 1
phần thưởng
Khi chạy chuột đạp
phải bàn đạp thức ăn
rời ra, ngẫu nhiên
Giáo án sinh học 11 - Trang 2
Giáo án sinh học 11 - Người đăng: lethithuy402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án sinh học 11 9 10 860