Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh học 6 tiết 01

Được đăng lên bởi Chin SU
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TÂY THUẬN
6

SINH HỌC
Ngày soạn : 23-08-2015
Ngày dạy :24/08/2015

Tuần : 01
Tiết : 01

MỞ ĐẦU SINH HỌC
Bài1+2 :

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠ THỂ SỐNG
NHIỆM VỤ SINH HỌC

I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Phân biệt được vật sống và vật không sống
- Nêu được đặc điểm chung của cơ thể sống
- Trình bày được sự đa dạng của thế giới sinh vật và vai trò của chúng
- Biết được sự phân chia các nhóm sinh vật trong tự nhiên
- Hiểu được nhiệm vụ của bộ môn sinh học
2.Kỹ năng:GDKNS
- Quan sát mẫu vật, phân tích
- Liên hệ thực tế đời sống
- Hoạt động nhóm.
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin để nhận dạng được sống và vật không sông.
- Kĩ năng phản hồi, lắng nghe tích cực trong quá trình thảo luận
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin trong trình bày ý kiến cá nhân.
3.Thái đô: GDMT
+Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu thích môn học, thấy được thực vật có vai trò
quan trọng trong thiên nhiên và trong đời sống con người , giáo dục ý thức sử dụng hợp
lí, bảo vệ phát triển và bảo vệ chúng.
+Có biện pháp bảo vệ phát triển những sinh vật có ích và hạn chế tác
hại do
những sinh vật gây ra.
II / CHUẨN BỊ :
1.Giáo viên: Tranh vẽ thể hiện được 1 vài nhóm SV, sử dụng H2.1 SGK.
- Bảng phụ ghi bài tập
S
T
T

Ví dụ

1
2
3
4

Hòn đá
Con gà
Cây đậu
Cây lúa

Lớn
lên

Sinh
sản

Di
chuyển

Lấy
các
chất
cần
thiết

Loại
bỏ
các
chất
thải

Xếp loại
Vật
Vật
sống
không
sống

- Phương án tổ chức : Quan sát tìm tòi- thảo luận nhóm phát hiện kiến thức
GV giảng dạy : Nguyễn Thị Chín

TRƯỜNG THCS TÂY THUẬN
6

SINH HỌC

2.Học sinh : Chuẩn bị ở nhà 1 phiếu học tập SGK.
- Bảng phụ nhóm
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định lớp :

1’ Kiểm tra sĩ số

6A1
6A2
6A3

2.Kiểm tra bài cũ : 2’ (giới thiệu chương trình)
3.Giảng bài mới :
a) Giới thiệu bài: 1’ Hằng ngày chúng ta thường tiếp xúc với các loại đồ vật,
cây cối, con vật khác nhau. Đó chính là thế giới vật chất xung quanh, bao gồm vật sống
và vật không sống.Vậy giũa vật sống và vật không sống khác nhau như thế nào ? Đặc
điểm chung của cơ thể sống là gì ? Ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.
b) Tiến trình tiết dạy:
T
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
G
7’ HĐ1: Nhận dạng vật sống và Mục tiêu: Phân biệt được vật 1.Nhận dạng
vật không sống.
sống và vật không sống.
vật sống và vật
GV yêu cầu học sinh quan sát - HS quan sát, trình bày:
không số...
TR NG THCS TÂY THU N SINH H C ƯỜ
6



: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CƠ THỂ SỐNG
NHIỆM VỤ SINH HỌC

1.Kin thc:
 
!"#$%&'($
)*+,'-.&'/')0&'1
,2'34%)5,"
6$%7&'8% 9
2.K" năng:GDKNS
:'3%;<2=
>",?
65.84%@
ABC*%%DEF= $-.  @
ABC2GH<FIJ=,)5K3)*G5F
ABC$,,)5)*+L3@
3.Th'i đô: GDMT
M35-7F0+"""<+"=% 9<N+,4')0
K')9)5"")5?5?<35-7LOE-72
F=<G523)$G51@
P4232G523)$Q4=.3.-5
Q+)'@
II / CHUẨN BỊ :
@M35")'R$4%ST<E-76
@
SMA@
G272
S
T=-7 >/
F"
S
G
U
+$
>N+
3
N


>5.
V
3
N
G
W2F5.
T

T
 

603
P5
X P+
Y P+F1'
(3ZO:'3*%0G5F4%23O
GV gi ng d y : Nguy n Th Chín
!+5.X[\
!+-.+Y][]\
Giáo án sinh học 6 tiết 01 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án sinh học 6 tiết 01 - Người đăng: Chin SU
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án sinh học 6 tiết 01 9 10 93