Ktl-icon-tai-lieu

giáo án thấu kính mỏng lớp 11 cơ bản

Được đăng lên bởi Ny Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Bài 29 : THẤU KÍNH MỎNG (TIẾT 1)
Ngày soạn: 27/3/2016
Ngày dạy : 2/4/2016
Lớp dạy : 11A4
I.

GIÁO SINH

Họ và tên

Nguyễn Thị Phương Ny

Ngành

Sư phạm Vật Lý QH 2012S

Trường

ĐH Giáo dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội

GVHD

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Điện thoại

0912460671

E-mail
II.

nguyenphuongny.spl@gmail.com

PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
- Giảng giải
- Đàm thoại
- Thí nghiệm

III.

MỤC TIÊU
Kiến thức

Kĩ năng

Thái độ

I.A.1 Phát biểu được khái I.B.1 Phân loại được thấu I.C.1 Học sinh chú ý lắng
niệm thấu kính
kính
nghe, phát biểu ý kiến xây
I.A.2 Trình bày được các I.B.2 Xác định được ảnh dựng bài
khái niệm: quang tâm, trục
chính, trục phụ, tiêu điểm,
tiêu cự, độ tụ của thấu kính
hội tụ và thấu kính phân kì.
I.A.3 Viết được các công
thức về thấu kính

của vật khi đi qua thấu I.C.2 Biết được các công dụng
kính hội tụ và phân kì của thấu kính trong đời sống.
trong các khoảng cách
khác nhau

CHUẨN BỊ

IV.

GV

- Giáo viên chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm cho học sinh quan sát

HS

- Học sinh đọc trước bài 29 : Thấu kính mỏng
V.
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
2. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC LỚP HỌC

HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ (7’)
Nội dung lưu bảng

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

? Đặc điểm đường đi của tia
sáng khi đi qua lăng kính với
tia sáng đơn sắc và chùm ánh
sáng trắng
-Yêu cầu 1 học sinh lên vẽ
đường đi của tia sáng khi đi
qua lăng kính
 Nếu thay những mặt
bên của lăng kính bằng
những mặt cong thì
đường đi của tia sáng
như thế nào?
 Dẫn dắt vào bài 29 :
thấu kính mỏng

-Làm theo yêu cầu của
giáo viên

HOẠT ĐỘNG 2 : TÌM HIỂU VÀ PHÂN LOẠI THẤU KÍNH (10’)
Nội dung lưu bảng

Hoạt động của giáo viên

Bài 29 : THẤU KÍNH
MỎNG
I.
Thấu kính. Phân

-Phát cho học sinh các mẫu

Hoạt động của học sinh

loại thấu kính
1. Định nghĩa
Thấu kính là :
+ khối chất trong suốt (thuỷ
tinh, nhựa …)
+ giới hạn bởi 2 mặt cong
hoặc 1 mặt cong và 1 mặt
phẳng
2. Phân loại

thấu kính khác nhau.
-Yêu cầu học sinh quan sát
và đưa ra khái niệm thấu kính
dựa vào khái niệm lăng kính
đã được học
Gợi ý : chất liệu, giới hạn

-Học sinh làm theo yêu
cầu của giáo viên

-Phân loại theo hình dạng ? Phân loại thấu kính dựa vào
 Thấu kính rìa mỏng (hay hình dạng
thấu kính lồi)
 Chùm tia tới song song

=> chùm tia ló hội tụ
 Thấu kính hội tụ

-Yêu cầu học sinh chiếu tia
sáng qua thấu kính và nhận
xét đường đi của tia sáng

? Nhận xét đặc điểm của thấu
kính ứng với đường đi tia
sáng như thế nào
 Phân loại theo sự tạo
ảnh

 Thấu kính rìa dày (hay thấu
kính lõm)
 Chùm tia t...
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Bài 29 : THẤU KÍNH MỎNG (TIẾT 1)
Ngày soạn: 27/3/2016
Ngày dạy : 2/4/2016
Lớp dạy : 11A4
I. GIÁO SINH
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Ny
Ngành Sư phạm Vật Lý QH 2012S
Trường ĐH Giáo dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội
GVHD Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Điện thoại 0912460671
E-mail nguyenphuongny.spl@gmail.com
II. PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
-Giảng giải
- Đàm thoại
-Thí nghiệm
III. MỤC TIÊU
Kiến thức Kĩ năng Thái độ
I.A.1 Phát biểu được khái
niệm thấu kính
I.A.2 Trình bày được các
khái niệm: quang tâm, trục
chính, trục phụ, tiêu điểm,
tiêu cự, độ tụ của thấu kính
hội tụ và thấu kính phân kì.
I.A.3 Viết được các công
thức về thấu kính
I.B.1 Phân loại được thấu
kính
I.B.2 c định được ảnh
của vật khi đi qua thấu
kính hội tụ phân
trong các khoảng cách
khác nhau
I.C.1 Học sinh chú ý lắng
nghe, phát biểu ý kiến xây
dựng bài
I.C.2 Biết được các công dụng
của thấu kính trong đời sống.
giáo án thấu kính mỏng lớp 11 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án thấu kính mỏng lớp 11 cơ bản - Người đăng: Ny Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
giáo án thấu kính mỏng lớp 11 cơ bản 9 10 491