Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án thực hành hóa lý

Được đăng lên bởi truongvu23
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 3173 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Khoa Công Nghệ

Tổ Hóa

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH
Môn: TH Hóa Lý
SỐ: 1 - SỐ TIẾT: 5
Ngày thực hiện: 06/09/2011
1 . Tên bài thực hành :

Lớp: CDMT12QN

GIỚI THIỆU MỞ ĐẦU

1.1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng
- Sinh viên biết sử dụng, máy móc, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
- An toàn trong ca thực hành.
- Sinh viên biết pha chế hoá chất trong các bài thực hành đảm bảo điều kiện kỹ thuật.
- An toàn khi pha chế hoá chất
1.2. Đồ dùng, thiết bị và phương tiện dạy học:
- Giáo trình: Giáo trình thực hành hoá lý.
- Tài liệu tham khảo:
+ Giáo trình hoá lý.
+ Sổ tay pha chế.
+ Giáo trình kỹ thuật phòng thí nghiệm.
- Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống đong, bình định mức, bình tia, becher, ống nhỏ
giọt,bếp điện, nhiệt kế, erlen, pipette, burette, cân phân tích, tủ hút...
2. Kế hoạch hướng dẫn :
ST
T
2.1

Nội dung các bước hướng dẫn

Phương pháp thực
hiện

Hướng dẫn mở đầu: ( 2,5 tiết)
1. An toàn trong thực hành thí nghiệm

- GV đặt vấn đề gợi

- An toàn hoá.

mở và hướng dẫn

- Phòng chống cháy nổ.

SV.

- An toàn điện.
2. Hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị, dụng cụ
thí nghiệm

- GV Làm TN mẫu,

- Hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị: Tủ hút, tủ

SV theo dõi và rút

sấy, máy ly tâm, cân...

kinh nghiệm.

+ Giới thiệu dụng cụ.
+ Phạm vi sử dụng.

Khoa Công Nghệ

+ Qui trình thao tác.
+ Những sự cố thường gặp, cách khắc phục.
+ An toàn khi sử dụng.
- Hướng dẫn sử dụng dụng cụ thuỷ tinh: Ống
nghiệm, nhiệt kế, pipette, erlen, becher ...
+ Giới thiệu tên dụng cụ.
+ Phạm vi sử dụng.
+ Những sự cố thường gặp, cách khắc phục.
+ An toàn khi sử dụng.
3. Hướng dẫn sử dụng hoá chất
- Bảo quản hoá chất.
- Vận chuyển hoá chất.
- Cách lấy hoá chất.
- Những sự cố có thể xảy ra, xử lý sự cố.
4. Hướng dẫn tính toán pha chế hóa chất
4.1. Hướng dẫn pha dd có nồng độ mol/L (CM)
a. Đối với chất rắn
- Lượng cân chất rắn cần dùng để pha V (mL) dung
dịch được biểu thị theo công thức:

- Trong đó:
m: Khối lượng chất rắn cần dùng (g)
CM: Nồng độ mol của chất cần pha.
M: Khối lượng phân tử của chất cần pha.
V: Thể tích dung dịch cần pha (mL).
P: Độ tinh khiết của hoá chất (%).
b. Đối với chất lỏng
- Thể tích chất lỏng đậm đặc cần dùng để pha được
biểu thị theo công thức:

- Trong đó:

Tổ Hóa

Khoa Công Nghệ

Tổ Hóa

d: tỷ trọng của chất lỏng (g/mL).
Vdd: Thể tích của dung dịch cần lấy (mL).
C%: Phần trăm dung dịch ban đầu (%).
4.2. Hướng dẫn pha dd có nđộ đương lượng (CN)
- Tương tự như pha dung dịch có nồng độ mol/L
nhưng thay M thành Đ.

4.3. Hướng dẫn pha một dung dịch t...
Khoa Công Nghệ Tổ Hóa
BÀI GIẢNG THỰC HÀNH
Môn: TH Hóa Lý
SỐ: 1 - SỐ TIẾT: 5
Ngày thực hiện: 06/09/2011 Lớp: CDMT12QN
1 . Tên bài thực hành : GIỚI THIỆU MỞ ĐẦU
1.1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng
- Sinh viên biết sử dụng, máy móc, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm.
- An toàn trong ca thực hành.
- Sinh viên biết pha chế hoá chất trong các bài thực hành đảm bảo điều kiện kỹ thuật.
- An toàn khi pha chế hoá chất
1.2. Đồ dùng, thiết bị và phương tiện dạy học:
- Giáo trình: Giáo trình thực hành hoá lý.
- Tài liệu tham khảo:
+ Giáo trình hoá lý.
+ Sổ tay pha chế.
+ Giáo trình kỹ thuật phòng thí nghiệm.
- Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống đong, bình định mức, bình tia, becher, ống nh
giọt,bếp điện, nhiệt kế, erlen, pipette, burette, cân phân tích, tủ hút...
2. Kế hoạch hướng dẫn :
ST
T
Nội dung các bước hướng dẫn
Phương pháp thực
hiện
2.1 Hướng dẫn mở đầu: ( 2,5 tiết)
1. An toàn trong thực hành thí nghiệm
- An toàn hoá.
- Phòng chống cháy nổ.
- An toàn điện.
2. Hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị, dụng cụ
thí nghiệm
- Hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị: Tủ hút, tủ
sấy, máy ly tâm, cân...
+ Giới thiệu dụng cụ.
+ Phạm vi sử dụng.
- GV đặt vấn đề gợi
mở và hướng dẫn
SV.
- GV Làm TN mẫu,
SV theo dõi và rút
kinh nghiệm.
Giáo án thực hành hóa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án thực hành hóa lý - Người đăng: truongvu23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Giáo án thực hành hóa lý 9 10 565