Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Toán Đại số lớp 10 cơ bản

Được đăng lên bởi nguyenhaucd83
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Đại số 10 cơ bản

Giáo viên: Nguyễn Phước Hậu

CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
Tiết PPCT: 01
§1. MỆNH ĐỀ
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Biết thế nào là một mệnh đề, phủ định của một mệnh đề.
- Biết ký hiệu phổ biến    và ký hiệu tồn tại   ; biết phủ định các mệnh đề có chứa ký hiệu phổ
biến    và ký hiệu tồn tại   .
- Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương , mệnh đề đảo.
- Biết khái niệm mệnh đề chứa biến.
2. Về kỹ năng:
- Xác định được một câu cho trước có là mệnh đề hay không.
- Biết phủ định của một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của các mệnh đề trong những trường hợp
đơn giản.
- Lập được mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương từ hai mệnh đề cho trước.
- Xác định được tính đúng sai của mệnh đề kéo theo; mệnh đề tương đương.
- Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề cho trước.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
*GV: Giáo án, phiếu học tập, câu hỏi trắc nghiệm, …
*HS: Đọc và soạn bài trước khi đến lớp, bảng phụ,…
III. Kiểm tra:
1/ Mệnh đề là gì ? Cho vd.
2/ Cho vd về các định lý đã học. Các định lý có dạng mệnh đề gì ?
IV. Tiến trình giảng bài mới:

I. MỆNH ĐỀ. MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN:
Hoạt động của GV
TH1.Qua ví dụ nhận biết
khái niệm.
HĐ1:
GV: Nhìn vào hai bức tranh
(SGK trang 4), hãy đọc và
so sánh các câu bên trái và
các câu bên phải.
Xét tính đúng, sai ở bức
tranh bên trái.
Bức tranh bên phải các câu
có cho ta tính đúng sai
không?
GV: Các câu bên trái là
những khẳng định có tính
đúng sai.
Các câu bên trái là những
mệnh đề.

Hoạt động của HS

HS: Quan sát tranh và suy
nghĩ trả lời câu hỏi…

Trang 1

Nội dung
1. Mệnh đề:
Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai.
Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.
VD: * Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất
Việt Nam (Đúng).
2
*   9,86 (Sai).

Giáo án Đại số 10 cơ bản

Giáo viên: Nguyễn Phước Hậu

GV: Các câu bên phải không
thể cho ta tính đúng hay sai
và những câu này không là
HS: Rút ra khái niệm:
những mệnh đề.
Mệnh đề là những khẳng
định có tính đúng hoặc sai.
GV: Vậy mệnh đề là gì?
Một mệnh đề không thể
vừa đúng, vừa sai.
GV: Phát phiếu học tập 1
HS: Suy nghĩ và trình bày
cho các nhóm và yêu cầu
lời giải...
các nhóm thảo luận đề tìm
lời giải.
GV: Gọi HS đại diện nhóm
1 trình bày lời giải.
GV: Gọi HS nhóm 2 nhận
xét và bổ sung thiếu sót (nếu
có).
GV: Nêu chú ý:
Các câu hỏi, câu cảm thán
không là mệnh đề vì nó
không khẳng định được tính
đúng sai.

HĐ 2: Hình thành mệnh đề
chứa biến thông qua các ví
dụ.
GV: Lấy ví dụ và yêu cầu
HS suy nghĩ và trả lời.
GV: Với câu 1, nếu ta thay n
bởi một số nguyên thì c...
Giáo án Đại số 10 cơ bản Giáo viên: Nguyễn Phước Hậu
CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
Tiết PPCT: 01 §1. MỆNH ĐỀ
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Biết thế nào là một mệnh đề, phủ định của một mệnh đề.
- Biết ký hiệu phổ biến
và ký hiệu tồn tại
; biết phủ định các mệnh đề có chứa ký hiệu phổ
biến
và ký hiệu tồn tại
.
- Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương , mệnh đề đảo.
- Biết khái niệm mệnh đề chứa biến.
2. Về kỹ năng:
- Xác định được một câu cho trước có là mệnh đề hay không.
- Biết phủ định của một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của các mệnh đề trong những trường hợp
đơn giản.
- Lập được mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương từ hai mệnh đề cho trước.
- Xác định được tính đúng sai của mệnh đề kéo theo; mệnh đề tương đương.
- Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề cho trước.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
*GV: Giáo án, phiếu học tập, câu hỏi trắc nghiệm, …
*HS: Đọc và soạn bài trước khi đến lớp, bảng phụ,…
III. Kiểm tra:
1/ Mệnh đề là gì ? Cho vd.
2/ Cho vd về các định lý đã học. Các định lý có dạng mệnh đề gì ?
IV. Tiến trình giảng bài mới:
I. MỆNH ĐỀ. MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
TH1.Qua ví dụ nhận biết
khái niệm.
HĐ1:
GV: Nhìn vào hai bức tranh
(SGK trang 4), hãy đọc và
so sánh các câu bên trái và
các câu bên phải.
Xét tính đúng, sai ở bức
tranh bên trái.
Bức tranh bên phải các câu
có cho ta tính đúng sai
không?
GV: Các câu bên trái là
những khẳng định có tính
đúng sai.
Các câu bên trái là những
mệnh đề.
HS: Quan sát tranh và suy
nghĩ trả lời câu hỏi…
1. Mệnh đề:
Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai.
Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.
VD: * Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất
Việt Nam (Đúng).
*
2
9,86
(Sai).
Trang 1
Giáo án Toán Đại số lớp 10 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Toán Đại số lớp 10 cơ bản - Người đăng: nguyenhaucd83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Giáo án Toán Đại số lớp 10 cơ bản 9 10 525