Ktl-icon-tai-lieu

giao án tự chọn lớp 6

Được đăng lên bởi vothidung0575
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN TỰ CHỌN 6
Ngaøy soaïn : ...................
Ngaøy daïy : .....................

Vâ ThÞ Dung

Tuaàn 1 Tieát1

LUYEÄN TAÄP VỀ TẬP HỢP

I. Muïc tieâu :
1) Kieán thöùc : OÂân taäp caùch vieát taäp hôïp
2) Kyõ naêng :Vieát taäp hôïp baèng hai caùch
3) Thaùi ñoä : Trình baøi roõ raøng
- HS bieát vaän duïng hôïp lyù caùc tính chaát treân vaøo giaûi toaùn
II. Ñoà Duøng Daïy Hoïc:
1) Giaùo vieân : SGK , baøi taäp.
2) Hoïc sinh : Laøm caùc baøi taäp i
III. Caùc Hoaït Ñoäng Treân Lôùp:
1.
OÅn ñònh lôùp: 1’
2.
Kieåm tra baøi cuõ (2’): Caùch ñaët teân taäp hôïp, Caùch vieát taäp hôïp
3.
OÂn taäp
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
20’

Baøi 1: Vieát taäp hôïp A caùc soá töï nhieân
lôùn hôn 7 nhoû hôn 12 baèng hai caùch
Baøi 2:
Bài 2:
a)
Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn
hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai
cách.
b)
Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và
không vượt quá 12 bằng hai cách.
c)
Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn
hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20
bằng hai cách.
d)
Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn
hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai
cách.
e)
Viết tập hợp A các số tự nhiên
không vượt quá 30 bằng hai cách.
f)
Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn
hơn 5 bằng hai cách.
g)
Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn
hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100
bằng hai cách.

20’

BÀI 3 : viết tập hợp bằng cách liệt kê các
phần tử :
1) A = {x
N | 18 < x <21}
2) B = {x
N* | x < 4}
3) C = {x N* | 35 ≤ x ≤ 38}
4) D = {x N | 10 < x <16}

A = {8, 9, 10,11}
A = {x

Nội
dung
Baøi 1:

N | 7 < x <12}

Baøi 2: Hs laàn löôït giaûi

A = {19, 20, 21}
B = {1, 2, 3}
C = {35, 36,37; 38}

BÀI
3:

GIÁO ÁN TỰ CHỌN 6
Vâ ThÞ Dung
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
5) E = {x
6) F= {x
7) G= {x
8) H = {x
9) L = {x
10) M = {x
11) I = {x

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Nội
dung

N | 10 ≤ x ≤ 20}
N | 5 < x ≤ 10}
N | 10 < x ≤ 100}
N | 2982 < x <2987}
N* | x < 10}
N* | x ≤ 4}
N* | x ≤ 100}

4.Củng cố: (1’): Chuù yù caùch vieát döïa vaøo tính chaát ñaëc trung
5. Daën doø veà nhaø : (1’ )
- Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ söûa.
- Ñoïc tröôùc baøi : pheùp coäng vaø pheùp nhaân
IV RUÙT KINH NGHIEÄM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

GIÁO ÁN TỰ CHỌN 6

Vâ ThÞ Dung

Ngaøy soaïn : ...................
Ngaøy daïy : .....................

Tuaàn 2 Tieát 2

LUYEÄN TAÄP PHEÙP COÄNG VAØ PHEÙP NHAÂN
CAÙC SOÁ TÖÏ NHIEÂN

I. Muïc tieâu :
1.Kieán thöùc :

- Vaän duïng caùc tính chaát giao hoaùn , keát hôïp cu...
GIÁO ÁN TỰ CHỌN 6 Vâ ThÞ Dung
Ngaøy soaïn : ...................
Ngaøy daïy : .....................
Tuaàn 1 Tieát1
LUYEÄN TAÄP VỀ TẬP HỢP
I. Muïc tieâu :
1) Kieán thöùc : OÂân taäp caùch vieát taäp hôïp
2) Kyõ naêng :Vieát taäp hôïp baèng hai caùch
3) Thaùi ñoä : Trình baøi roõ raøng
- HS bieát vaän duïng hôïp lyù caùc tính chaát treân vaøo giaûi toaùn
II. Ñoà Duøng Daïy Hoïc:
1) Giaùo vieân : SGK , baøi taäp.
2) Hoïc sinh : Laøm caùc baøi taäp i
III. Caùc Hoaït Ñoäng Treân Lôùp:
1.
OÅn ñònh lôùp: 1
2.
Kieåm tra baøi cuõ (2
): Caùch ñaët teân taäp hôïp, Caùch vieát taäp hôïp
3.
OÂn taäp
TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Ni
dung
20’ Baøi 1: Vieát taäp hôïp A caùc soá töï nhieân
lôùn hôn 7 nhoû hôn 12 baèng hai caùch
Baøi 2:
Bài 2:
a) Viết tp hp A các s t nhiên ln
hơn 4 và không vưt quá 7 bng hai
cách.
b) Tp hp các s t nhiên khác 0 và
không vượt quá 12 bng hai cách.
c) Viết tp hp M các s t nhiên ln
hơn hoc bng 11 và không vượt quá 20
bng hai cách.
d) Viết tp hp M các s t nhiên ln
hơn 9, nh hơn hoc bng 15 bng hai
cách.
e) Viết tp hp A các s t nhiên
không vượt quá 30 bng hai cách.
f) Viết tp hp B các s t nhiên ln
hơn 5 bng hai cách.
g) Viết tp hp C các s t nhiên ln
hơn hoc bng 18 và không vượt quá 100
bng hai cách.
A = {8, 9, 10,11}
A = {x N | 7 < x <12}
Baøi 2: Hs laàn löôït giaûi
Baøi 1:
20’
BÀI 3 : viết tp hp bng cách lit kê các
phn t :
1) A = {x N | 18 < x <21}
2) B = {x N* | x < 4}
3) C = {x N* | 35 ≤ x ≤ 38}
4) D = {x N | 10 < x <16}
A = {19, 20, 21}
B = {1, 2, 3}
C = {35, 36,37; 38}
BÀI
3 :
giao án tự chọn lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao án tự chọn lớp 6 - Người đăng: vothidung0575
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
giao án tự chọn lớp 6 9 10 92