Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Vật lý lớp 11

Được đăng lên bởi mainguyet179
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11
Tieát : 3
Baøi 03
HIEÄN TÖÔÏNG KHUÙC XAÏ
I. MUÏC TIEÂU :
HS caàn naém vöõng caùc ñieåm sau :
Hieän töôïng khuùc xaï cuûa tia saùng
Ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng
Caùc khaùi nieäm : chieát suaát tæ ñoái, chieát suaát tuyeät ñoái, heä thöùc giöõa chieát suaát tæ ñoái vaø chieát suaát tuyeät ñoái.
Nguyeân lí thuaän nghòch trong söï truyeàn aùnh saùng.
Caùch ve ñöôøng ñi tia saùng töø moâi tröôøng naøy sang moät moâi tröôøng khaùc.
Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät khuùc xaï ñeå giaûi caùc baøi toaùn quang hoïc veà khuùc xaï aùnh saùng.
Phaân bieät ñöôïc chieát suaát tæ ñoái vaø chieá suaát tuyeät ñoái vaø hieåu vai troø cuûa caùc chieá suaát trong hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng
II. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY : Phöông phaùp thöïc nghieäm vaø neâu vaán ñeà ..
II. THIEÁT BÒ , ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Moät chaäu nöôùc baèng thuûy tinh ; Moät ñeøn coù oáng chuaån tröïc ñeå taïo chuøm tia song song ; Vaøi gioït Fluorexeâin
IV. TIEÁN TRÌNH GIAÛNG DAÏY
Phaân phoái
thôøi gian
Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân
Hoaït ñoâng cuûa hoïc sinh Ghi chuù
Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån
1. Kieåm tra
baøi cuõ vaø
kieán thöùc cuõ
lieân quan
vôùi baøi môùi
(5’)
1. Ñònh nghóa vaø phaân loaïi göông caàu ?
2. Tieâu ñieåm , tieâu cöï , tieâu dieän cuûa göông caàu ?
3. Veõ caùc ñöôøng ñi ñaëc bieät cuûa göông caàu ?
4. Coâng thöùc cuûa göông caàu ?
5. Aùp duïng giaûi caùc baøi taäp sgk ?
6. Moät soá öùng duïng cuûa göông caàu ?
7. Traû lôøi caâu hoûi SGk
Kieåm tra vaø ñaùnh giaù
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 03 -1 /6
Giáo án Vật lý lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Vật lý lớp 11 - Người đăng: mainguyet179
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án Vật lý lớp 11 9 10 681