Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục quốc phòng - an ninh

Được đăng lên bởi Lê Phú
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CHƯƠNG TRÌNH
Giáo dục quốc phòng - an ninh
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT
ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
______________________________
I. Quy định chung
1. Đối tượng áp dụng
Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên khối không
chuyên ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng, loại hình
đào tạo chính quy.
2. Mục tiêu đào tạo
a) Mục tiêu chung:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc
phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết
nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng
tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ
gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự
nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn
dân, chiến tranh nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược
“diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt
Nam trong tình hình mới.
- Về kỹ năng: Thuần thục trong thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết
sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK
(CKC).
- Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước,
yêu CNXH; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong
sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác.
3. Số lượng học phần, tín chỉ
Chương trình bao gồm 3 học phần, thời lượng 8 tín chỉ.
Học phần 1: Đường lối quân sự của Đảng, 3 tín chỉ; học phần 2: Công tác
quốc phòng, an ninh, 2 tín chỉ; học phần 3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật
bắn súng tiểu liên AK (CKC), 3 tín chỉ.
4. Đánh giá kết quả học tập
Thực hiện theo Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn
học Giáo dục quốc phòng - an ninh, hiện hành.

1

II. Nội dung chương trình
1. Đường lối quân sự của Đảng
3TC
a) Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức đúng
về nguồn gốc, bản chất chiến tranh; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc
phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành ch...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CHƯƠNG TRÌNH
Giáo dục quốc phòng - an ninh
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT
ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
______________________________
I. Quy định chung
1. Đối tượng áp dụng
Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên khối không
chuyên ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh trình đđại học, cao đẳng, loại hình
đào tạo chính quy.
2. Mục tiêu đào tạo
a) Mục tiêu chung:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc
phòng, an ninh của Đảng Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết
nhằm đáp ng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng trang nhân dân, sẵn sàng
tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên làm nghĩa vụ quân sự, giữ
gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự
nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn
dân, chiến tranh nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược
“diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với ch mạng Việt
Nam trong tình hình mới.
- Về kỹ năng: Thuần thục trong thao tác c kỹ năng quân sự cần thiết, biết
sử dụng một số loại khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK
(CKC).
- Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước,
yêu CNXH; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống kỷ luật trong
sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác.
3. Số lượng học phần, tín chỉ
Chương trình bao gồm 3 học phần, thời lượng 8 tín chỉ.
Học phần 1: Đường lối quân sự của Đảng, 3 tín chỉ; học phần 2: Công tác
quốc phòng, an ninh, 2 tín chỉ; học phần 3: Quân sự chung chiến thuật, kỹ thuật
bắn súng tiểu liên AK (CKC), 3 tín chỉ.
4. Đánh giá kết quả học tập
Thực hiện theo Quy định tổ chức dạy, học đánh giá kết quả học tập môn
học Giáo dục quốc phòng - an ninh, hiện hành.
1
Giáo dục quốc phòng - an ninh - Trang 2
Giáo dục quốc phòng - an ninh - Người đăng: Lê Phú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo dục quốc phòng - an ninh 9 10 258