Ktl-icon-tai-lieu

Giao thoa sóng cơ

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ 12 - LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG CƠ
I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ GIAO THOA:
Xét hai nguồn phát sóng kết hợp đặt tại hai điểm S 1, S2: 
    u1  A1cos( t  1 )  
    u 2  A 2 cos( t  2 )  
Xét điểm M nằm trong vùng giao thoa cách hai nguồn khoảng d1, d2. Phương trình sóng tại M do hai nguồn 
truyền đến: 
2d1
) 
    u1M  A1cos(t  1 

2d 2
) 
    u1M  A 2 cos(t  2 

▪ Phương trình sóng tổng hợp tại M là:
    u M  u1M  u 2M  A M cos(t  M )  (có thể dùng máy tính tổng hợp như tổng hợp dđđh) 
▪ Độ lệch pha của hai sóng tại M là: 
2(d 2  d1 )
   (với Δφ = φ1 - φ2 là độ lệch pha của hai nguồn) 
    M 

▪ Biên độ sóng tại M: 
   

AM  A12  A 22  2A1A2 cos M  

  + Tại M là một cực đại khi:  M  k2  và  A max
M  A1  A 2  
  + Tại M là một cực tiểu khi:  M    k2  và  A min
M  A1  A 2  

 k  thì  A M  A12  A 22  
2
Ví dụ 1: Ở  mặt  thoáng  của  một  chất  lỏng  có  hai  nguồn  kết  hợp  A,  B  cách  nhau  10  cm,  dao  động  theo 
phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là uA = 3cos(40πt + π/6) cm; uB = 4cos(40πt + 2π/3) cm. Cho 
biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán 
kính R = 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là 
C. 34.  
D. 36 
A. 30.  
B. 32.  

+ Tại M hai sóng vuông pha:  M 

II. HAI NGUỒN DAO ĐỘNG CÙNG PHA, CÙNG BIÊN ĐỘ:
Giả sử phương trình dao động của hai nguồn là: 
2d1

u1M  Acos(t   )
 
  u1  u 2  Acos(t)  →  
2

d
2
 u  Acos(t 
)
 2

▪ Phương trình sóng tổng hợp tại M:
(d 2  d1 )
(d1  d 2 ) 

cos  t 
  u M  2Acos
  



▪ Biên độ sóng tại M:
(d 2  d1 )
  A M  2A cos
 

▪ Tại M là cực đại khi:  d 2  d1  k (k  Z)  

1
▪ Tại M là cực tiểu khi:  d 2  d1  (k ' )   (k '  Z)  
2
SS
SS
▪ Số đường dao động cực đại:   1 2  k  1 2  


SS 1
SS 1
▪ Số đường dao động cực tiểu:   1 2   k '  1 2   

2

2
Chú ý:
  - Hai nguồn là điểm đặc biệt không phải là cực đại hay cực tiểu. 
ThS: NGUYỄN VĂN ĐỨC - THPT LỤC NAM

 097 97 20205

Trang -1-

CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ 12 - LUYỆN THI ĐẠI HỌC

  - Trên S1S2 khoảng cách giữa hai điểm cực đại (hoặc hai cực tiểu) gần nhau nhất là λ/2; khoảng cách giữa 
một điểm cực đại và một điểm cực tiểu kề nó là λ/4. 

1. Xác định điểm M nằm cách hai nguồn khoảng d1, d2 nằm trên cực đại hay cực tiểu?
C1: Dùng công thức tính biên độ sóng tại M:  A M  2A cos

(d 2  d1 )
 


d
k 

  + Nếu k nguyên → M n...
CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ 12 - LUYỆN THI ĐẠI HỌC
ThS: NGUYỄN VĂN ĐỨC - THPT LỤC NAM
097 97 20205
Trang -1-
Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG CƠ
I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ GIAO THOA:
XéthainguồnphátsóngkếthợpđặttạihaiđiểmS
1
,S
2
:
1 1 1
u A cos( t )
2 2 2
u A cos( t )
XétđimMnằmtrongvùnggiaothoacáchhainguồnkhoảngd
1
,d
2
.PhươngtrìnhngtiMdohainguồn
truynđến:
1
1M 1 1
u A cos( t )
2
1M 2 2
2 d
u A cos( t )
▪Phương trình sóng tổng hợp tại M là:
M 1M 2M M M
u u u A cos( t )
(cóthểdùngmáytínhtnghợpnhưtổnghợpdđđh)
▪Độ lệch pha của hai sóng tại M là:
2 1
M
2 (d d )
 
(vớiΔφ=φ
1
-φ
2
làđộlệchphacủahainguồn)
▪Biên độ sóng tại M:
2 2
M 1 2 1 2 M
A A A 2A A cos

+Tại M là một cực đại khi:
M
k2

và
max
M 1 2
A A A
+Tại M là một cực tiểu khi:
M
k2

và
min
M 1 2
A A A
+ Tại M hai sóng vuông pha:
M
k
2

thì
2 2
M 1 2
A A A
dụ 1: Ởmặt thoángcủa một chấtlng có hai nguồn kết hợp A, Bcách nhau 10cm, dao động theo
phươngthẳngđứngvớiphươngtrìnhlầnlượtlàu
A
=3cos(40πt+π/6)cm;u
B
=4cos(40πt+2π/3)cm.Cho
biếttốcđộtruyềnsónglà40cm/s.MộtđườngtròncótâmlàtrungđiểmcủaAB,nằmtrênmặtnước,cóbán
kínhR=4cm.Sốđiểmdaođộngvớibiênđộ5cmcótrênđườngtrònlà
A. 30. B. 32. C. 34. D. 36
II. HAI NGUỒN DAO ĐỘNG CÙNG PHA, CÙNG BIÊN ĐỘ:
Giảsửphươngtrìnhdaođộngcủahainguồnlà:
1 2
u u Acos( t)
→
1
1M
2
2
u Acos( t )
2 d
u Acos( t )
Phương trình sóng tổng hợp tại M:
2 1 1 2
M
(d d ) (d d )
u 2Acos cos t
Biên độ sóng tại M:
2 1
M
(d d )
A 2A cos
Tại M là cực đại khi:
2 1
d d k
(k Z)
Tại M là cực tiểu khi:
2 1
1
d d (k ' )
2
(k ' Z)
Số đường dao động cực đại:
1 2 1 2
S S S S
k
Số đường dao động cực tiểu:
1 2 1 2
S S S S
1 1
k'
2 2
 
Chú ý:
-Hainguồnlàđiểmđặcbiệtkhôngphilàcựcđạihaycựctiểu.
Giao thoa sóng cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao thoa sóng cơ - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giao thoa sóng cơ 9 10 623