Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình AUTO CAD 2007

Được đăng lên bởi dangvu-son
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 4831 lần   |   Lượt tải: 11 lần
AUTOCAD 2007

Mục lục
I. Mở đầu Giới thiệu chung
1. AutoCAD trong hệ thống các phần mềm đồ hoạ vμ văn phòng
2. Những khả năng chính của AutoCad
3. Lμm quen sơ bộ với AutoCad
4. Chức năng một số phím đặc biệt
5. Các quy −ớc
II. Các lệnh về File
1. Tạo File bản vẽ mới
2. L−u File bản vẽ
3. Mở bản vẽ có sẵn
4. Đóng bản vẽ
5. Thoát khỏi AutoCad
III. Hệ toạ độ vμ các ph−ơng thức truy bắt điểm
1. Hệ toạ độ sử dụng trong AutoCad
2. Các ph−ơng pháp nhập toạ độ
3. Các ph−ơng thức truy bắt điểm đối t−ợng (Objects Snap )
4. Lệnh Osnap (OS) gán chế độ chuy bắt điểm th−ờng trú
5. Lệnh vẽ đ−ờng thẳng Line ( với các ph−ơng pháp nhập toạ độ)
6. Lệnh vẽ đ−ờng tròn Circle ( với các ph−ơng pháp nhập toạ độ )
IV. Các thiết lập bản vẽ cơ bản
1. Giới hạn không gian vẽ - Lệnh LIMITS
2. Thu không gian đã đ−ợc giới hạn vμo trong mμn hình - Lệnh ZOOM
3. Lệnh đẩy bản vẽ Pan
4. Đơn vị đo bản vẽ
5. Lệnh Snap, lệnh Grid, lệnh Ortho
6. Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ
V. Các Lệnh vẽ cơ bản
1. Lệnh vẽ đ−ờng thẳng Line (L) ( đã học ở trên )
2. Lệnh vẽ đ−ờng tròn Circle (C) ( đã học ở trên )
3. Lệnh vẽ cung tròn Arc (A )
4. Lệnh vẽ đ−ờng đa tuyến Pline (PL) : đ−ờng có bề rộng nét
5. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon (POL)
6. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC)
7. Lệnh vẽ Elip Ellipse (EL)
8. Lệnh vẽ đ−ờng Spline (SPL) lệnh vẽ các đ−ờng cong
9. Lệnh Mline vẽ đ−ờng // vμ MlStyle vμ MLedit
10. Lệnh vẽ điểm Point (PO)
11. Lệnh định kiểu điểm Ddptype
12. Lệnh chia đối t−ợng thμnh nhiều đoạn bằng nhau Divide (DIV)
13. Lệnh chia đối t−ợng ra các đoạn có chiều dμi bằng nhau Measure (ME)
VI. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản
1. Lệnh xóa đối t−ợng Erase (E)
2. Lệnh phục hồi đối t−ợng bị xoá Oops
3. Lệnh huỷ bỏ lệnh vừa thực hiện Undo (U)
4. Lệnh phục hồi đối t−ợng vừa Undo lμ Redo
GIAÙO TRèNH AUTO CAD 2007 _ bieõn soaùn : PHAẽM GIA HAÄU

-2-

TRệễỉNG CAO ẹAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA Cễ KHÍ – XAÂY DệẽNG

5.
6.

Lệnh tái tạo mμn hình hay vẽ lại mμn hình Redraw (R)
Lệnh tái tạo đối t−ợng trên mμn hinh Regen (RE)

VII. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình
1. Lệnh tạo các đối t−ợng song song với các đối t−ợng cho tr−ớc Offset (O)
2. Lệnh cắt đối t−ợng giữa hai đối t−ợng giao Trim (TR)
3.Lệnh cắt mở rộng Extrim
4. Lệnh xén một phần đối t−ợng giữa hai điểm chọn Break (BR)
5. Lệnh kéo dμi đối t−ợng đến đối t−ợng chặn Extend (EX)
6. Lệnh th...
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CÔ KHÍ – XAÂY DÖÏNG
GIAÙO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ bieân soaïn : PHAÏM GIA HAÄU - 1 -
GIAÙO TRÌNH
AUTO CAD 2007
Giáo trình AUTO CAD 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình AUTO CAD 2007 - Người đăng: dangvu-son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Giáo trình AUTO CAD 2007 9 10 950